نظریه‌های عدالت و کاربردهای آن‌ها در عرصه ی سیاست‌گذاری آموزشی ایران (مطالعه ی موردی: سهمیه های پذیرش دانشجو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل یکی از مهمترین سیاست‌های پذیرش دانشجو در ایران یعنی سیاست سهمیه‌بندی و ایجاد سهمیه برای برخی داوطلبان از منظر عدالت است. برای رسیدن به این هدف، از روش توصیفی_ تحلیلی بهره برده شد؛ شیوۀ گردآوری داده‌ها نیز مطالعات کتابخانه‌ای (مطالعۀ اسناد و ادبیات) بود؛ سپس برای تحلیل آن اسناد از دو نظریۀ مهم عدالت یعنی نظریه‌های جان رالز و آمارتیاسن استفاده شد. برای به­‌دست آوردن اعتمادپذیری پژوهش نیز، جزئیات مربوط به چگونگی استخراج مفاهیم ودلالت‌ها از دو نظریۀ یادشده نشان داده شد، جزئیات داده‌ها ذکر شد، مثال‌های فراوان آورده شد و در پایان نیز نتایج پژوهش با پژوهش‌های پیشین مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج تحلیل به­‌طور کلی نشان می‌دهند که از آن جهت که جان رالز افزون بر برابری در فرایند، برابری در نتایج را هم لازم می‌دانست، طبق شرایطی بر اساس نظریۀ او ایجاد سهمیه عادلانه است؛ برخلاف آمارتیاسن که تأکید بیشترش بر برابری در فرایند است تا برابری در نتایج؛ بنابراین بر اساس نظریۀ آمارتیاسن، توانمندسازی و ایجاد قابلیت به جای دادن سهمیه توصیه می‌شود. همچنین یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که بر اساس کاربست نظریۀ عدالت به­‌مثابه انصاف جان رالز، ایجاد سهمیه زمانی عادلانه خواهد بود که مصداق تبعیض روا باشد و در غیر این‌صورت، از آن جهت که اصل فرصت برابر داوطلبین برای ورود به دانشگاه‌ها را نقض می‌کند، موجب بی‌عدالتی در جامعه می‌شود. افزون بر این، زمانی می‌توان از منصفانه و عادلانه بودن سهمیه اطمینان حاصل کرد که مسئلۀ تعارض منافع در نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری پذیرش دانشجو حل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theories of Justice and Their Applications in the Field of Educational Policy in Iran (Case Study: Student Admission Quotas)

نویسندگان [English]

  • Amin Ghanbari 1
  • Gholamreza Taleghani 2
1 PhD student in Public Administration, Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The student admission system of any country can lead to justice when its policies are fair.  In this regard, the objective of this study is to analyze one of the most important student admission policies in Iran, namely the quota policy and creating quotas for some candidates from the perspective of justice. To this end, this descriptive-analytical study used library studies (study of documents and literature) for data collection. Therefore, among all the documents related to student admission quotas (research community), documents related to student admission quotas after the Islamic Revolution were selected as the research sample. Then, two important theories of justice, namely the theories of John Rawls and Sen, were used to analyze those documents. The trustworthiness of the research was confirmed through showing the details of how to derive the concepts and meanings from the two theories, mentioning the details of the data, and presenting many examples. Finally, the research results were compared with those of other studies. The results of the analysis generally show that since John Rawls, in addition to equality in process, considered equality in outcome, according to his theory, it is fair to create a quota based on conditions. Unlike Rawls, Sen places more emphasis on equality in process than equality in outcome. Therefore, according to Sen's theory, empowerment and capability building are recommended instead of quotas. Furthermore, the results of the analysis show that according to Rawls’s Theory of Justice, it is fair to create a quota when discrimination is positive. Otherwise, it will cause injustice in the society because it violates the principle of equal opportunity for the candidates to enter the universities. It is also possible to ensure that the quota is fair when the problem of conflict of interest is resolved in the student admissions decision-making and policy-making system.
Introduction                                                      
A country's education system can reduce the grounds of injustice in different parts of society because the disadvantaged classes of society can access better jobs with a good education system and then have sufficient facilities in other areas (health, nutrition, salaries, etc.) (Walzer, 1984: 197). Education system is governed by the educational policies formulated by policymakers. Thus, an education system can lead to justice when its policies are fair.
One of the most important policies implemented in Iran after the Islamic Revolution was the policy of creating university entrance quotas for some volunteers. In general, one of the reasons for creating quotas in society is creating justice in society (Zarei and Mahmoudi, 2013). Therefore, it is necessary to examine and analyze how fair these quotas are. As mentioned, this research discusses one of the important principles of creating quotas. Therefore, the purpose of this study is to review and analyze the policy of creating quotas in the student admission system in Iran from the perspective of justice.
There are different theories about justice, but we used only two theories of justice, namely John Rawls’s theory of justice as fairness and Sen's Capability Approach to analyze the policy of creating quotas. Rawls’s idea of justice as fairness embodies two principles:
Principle 1: Individuals have the right to equality in relation to fundamental freedoms;
Principle 2: Social and economic inequalities should occur only if:
A: Inequalities benefit everyone, in other words, they have the most benefit for the most disadvantaged people of the society;
B: These inequalities relate to positions and situations to which everyone has equal access (Rawls, 1999: 53).
According to Rawls, our choice about the principles of justice takes place in a situation called the veil of ignorance (Meyer and Sanklecha, 2016: 17).
Based on the capability approach, we should focus on functions and capabilities (Robeyns, 2018). In other words, our criterion for evaluating and judging should not be desirability—as utilitarians say, or basic goods—as Rawls suggests, but capabilities (Sen, 2015: 93). Capability approach focuses on individuals' real opportunities that enable them to live in a style that have reason to be valuable (Visser & Haisma, 2021)
Methodology
This research is descriptive-analytical research in which data were collected through library studies. The documents (text of laws, theoretical literature, etc.) related to student admission quotas after the Islamic Revolution were studied. Then, based on the important concepts extracted from the two theories of justice by John Rawls and Sen, student admission quotas in Iran are analyzed.
Results
Three concepts were extracted from studying and analyzing Rawls’s theory of justice that help analyze the issue of quotas and student admission facilities. These three concepts are equal opportunity, positive discrimination and conflict of interest. The concept of positive discrimination was extracted from Part A of the second principle. According to Rawls’s theory of justice, the principles of justice are determined in a situation called the veil of ignorance, that is, people in this situation are not aware of their status and interests. Thus, the concept of conflict of interest in the decision-making and policy-making literature was extracted from the concept of the veil of ignorance.
The core concept of Sen's capability approach is capability. Accordingly, efforts should be made to empower people by providing them with resources and facilities as well as removing environmental barriers. In other words, their capabilities must be increased such that they independently achieve their ideal status based on their choices.
Discussion and conclusion
According to Rawls’s theory of justice, it is fair to create a quota when discrimination is positive. Otherwise, it will cause injustice in the society because it violates the principle of equal opportunity for the candidates to enter the universities. Fairness of the quota can be ensured when the problem of conflict of interest is resolved in the student admissions decision-making and policy-making system. According to Sen's capability approach for student admission, efforts should be made to increase the capabilities and abilities of people with disabilities by providing educational facilities and resources, so that they can be independent and enter the university based on their capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • Quota
  • Student admission
  • Educational policy making
Amid Dictionary, (2021). (Text in persian)
Amiri, M., Mahmoudi, V., Afrough, E. and Nairi, S. (2013). Explaining Functional Framework of IRIB for Development of Human Capacities. Strategy, 22 (66), 85- 116. (Text in persian)
Babadi Akasheh, Z., Sharif, S., Jamshidian, A. (2010). Providing and Extending Equal Opportunity and Educational Justice in Education in Isfahan. Social welfare, 10 (37), 287-305. (Text in persian)
Barak, Gregg. (2015). Social Justice and Social Inequalities. In james d. wright. (2015). International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition). Elsevier.
Barqi, Isa. Delkhosh, Vaghef. & Golmohammadnejadbahrami, gholamreza. (2021). Assessing the educational status of students based on the types of entrance exam quotas (Case study: Azerbaijan Shahid Madani University). Educational Measurement and Evaluation Studies, 11 (33), 1-20. (Text in persian)
Bashirieh, H. (2003). An Introduction to the Philosophy of Justice. Critic, No. 1, 11- 55. (Text in persian)
Bashirieh, H. (2007). Intellect in Politics: Thirty-Five Discourses in Philosophy, Sociology, and Political Development. Tehran: Contemporary Look. (Text in persian)
Cohen, J. (2018). John Rawls respect Conference. Tehran: House of Humanities Thinkers. (Text in persian)
Danaeifard, H. and Torabzadeh Jahromi, M. (2017). An analysis of the coherence of the theory of justice in the policies of the Islamic Republic of Iran; Program theory evaluation approach. Strategic Thought, 11 (1), 73- 108. (Text in persian)
De Silva, Tiloka de, Gothama, Supun and Premakumara, Priyantha. (2021). Admissions Quotas in University Education: Targeting and Mismatch Under Sri Lanka’s Affirmative Action Policy. International Journal of Educational Development, 2021(84),102440. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102440
 Dorakhshah, J. and Fakhari, M. (2016). Western thinkers' views on justice from the perspective of the conflict between right and good. Politics, 46 (3), 613- 632. (Text in persian)
Dortaj, F. and Musapour, N. (2005). Evaluation of academic performance of quota and free students in Humanities disciplines (case study: five public universities). Research and Planning in Higher Education, (37), 79- 102. (Text in persian)
Dehkhoda Dictionary, 2021. (Text in persian)
Eshraghi, A., Mahmoudi, V. and Pourezzat, A. (2011). Modeling the relationship between individual capability and e-government. A Study of Iranian Economic 2 (2), 1-20. (Text in persian)
Ghanbari, A., Abbasi, T. and Amiri, M. (2020). The evaluation of student admission policy in iran in terms of justice. Public policy, 6(2), 95-114. {in persian}
Giardil, Soledad. (2018). University Quotas and Peers' Achievement. Queen Mary University of London, available at: https://www.qmul.ac.uk/sef/research/workingpapers/2018/items/854.html .
Goerne, Alexander. (2010). The Capability Approach in social policy analysis. Yet another concept? (REC-WP 03/2010), Edinburgh: Recwowe Publication.
Grove, Hannah. (2021). Ageing as well as you can in place: Applying a geographical lens to the capability approach. Social Science & Medicine, (288), 1-10. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113525
Haji Heidar, H. (2009). Historical transformation of the concept of justice. Political Science, 12(45), 29- 58. (Text in persian)
Islami Harandi, F., Karimi, F. and Nadi, M. (2019). Identifying the components of educational justice in Iranian education. Research in Educational Systems, 13 (47), 55- 75. https://doi.org/10.22034/jiera.2019.150212.1645 (Text in persian)
Jafari, E., Homayouni Bakhshaish, N. and Alamolhoda, J. (2021). The lived experiences of students from educational justice in virtual education. Education Technology, 15 (2), 223- 238. (Text in persian)
Javaheri, M. and Masoudi, E. (2003). Prioritizing the indexes of equal opportunity access in the development of scientific-applied education in the country. Future of Management Research, 15(4), 1- 16. (Text in persian)
Kimhur, Boram. (2020). How to Apply the Capability Approach to Housing Policy? Concepts, Theories and Challenges. Housing, Theory and Society, 37(3), 257-277. https://doi.org/10.1080/14036096.2019.1706630
Kraft, Michael E. and Furlong, Scott R. (2018). Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives. London: sage.
Kumar, Rahul. (2018). Future Generations. In Serena Olsaretti. The Oxford Handbook of Distributive Justice. United Kingdom: Oxford University Press.
Lesnaf, M. (1999). Twentieth Century Political Philosophers. Translated by Khashayar Deihimi. Tehran: koochak. (Text in persian)
Mahmoudi, V., Abooyee Ardakan, M., Milani, M. and Shabani, E. (2018) Investigating of Social Assistance System Mechanisms Based on Human Capability Approach. Public Policy, 4 (2), 57- 79. https://doi.org/10.22059/ppolicy.2018.67869 (Text in persian)
Mahmoudi, V. and Samimifar, S. G. (2005). The concept and methods of measuring and measuring poverty and inequality / poverty capability. Social Welfare, (17), 7-32. (Text in persian)
Marens, Richard. (2014). The Second Time Farce: Business School Ethicists and the Emergence of Bastard Rawlsianism. In Paul Adler et al. The Oxford Handbook of Sociology, Social Theory and Organization Studies. United Kingdom: Oxford University Press.
Meyer, Lukas H. and Sanklecha, Pranay. (2016). Philosophy of Justice: Extending Liberal Justice. in Space and Time. In Clara Sabbagh and Manfred Schmitt. Handbook of Social Justice Theory and Research. New York: Springer.
Miller, David. (1999). Principles of Social Justice. Harvard University Press.
Moin Dictionary, 2021. (Text in persian)
Moini Alamdari, J. and Makhani, S. (2018). John Rawlz: Transition from a Theory of Justice to Political Librralism. Politics, 48(2), 453-471. https://doi.org/10.22059/jpq.2018.200984.1006744 (Text in persian)
Nielsen, K. (2003). An exploration of the concept of justice. Translated by Ali Reza Kaheh. Strategy, 30, 363- 388. (Text in persian)
Nourshahi, N. (1998). Evolutions in the student selection system in universities and public higher education institutions in Iran. Research and Planning in Higher Education, 7 (18), 49- 74. (Text in persian)
Pourezzat, A. (2017). Fundamentals of knowledge of public administration and government knowledge. Tehran: Samat. (Text in persian)
Pu, Yun. (2020). College admission in three Chinese provinces: Province specific versus pooling quotas. China Economic Review,60(3), 101299.
Rawls, John. (1999). A Theory of Justice. United States of America: Harvard University Press.
Robeyns, Ingrid. (2018). The Capability Approach. In Serena Olsaretti. The Oxford Handbook of Distributive Justice. United Kingdom: Oxford University Press.
Sadeghi Jafari, J., Roshan, M. and Shakoori Ganjavi, H. (2010). A Comparative Study between the Educational Performance of the Isargari (Sacrifice) and Regional Quota Students in Daily Courses of State Universities. Higher Education Letter, 3 (10), 51- 75. (Text in persian)
Sen, Amartya. (2002). Economic inequality. Translated by Hossein Raghfar. Tehran: Higher Institute of Social Security Research. (Text in persian)
Sen, Amartya. (2015). Development as Freedom. translated by Vahid Mahoudi. Tehran: University of Tehran. (Text in persian)
Tavassoli, H. (1996). Theoretical Fundamentals of social justice. Tehran: Mostazafan Bonyad of the Islamic Revolution. (Text in persian)
Visser, Sanne Siete and Haisma, Hinke. (2021). Fulfilling food practices: Applying the capability approach to ethnographic research in the Northern Netherlands. Social Science & Medicine, (272), 1-13. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.113701
Wang, Fei. (2015). "Conceptualizing social justice: interviews with principals". Educational Administration, 53(5), 667 – 681. http://dx.doi.org/10.1108/JEA-07-2014-0080
Walzer, Michael. (1984). Spheres Of Justice: A Defense of Pluralism and Equality. New York: basic books.
Westefeld, John S. (2020). Suicide Prevention: An Issue of Social Justice. Prevention and Health Promotion, 1(1), 58-79.
Yari Gholi, B and Zarghami, S. (2014). Investigating the possibility of using educational justice based on John Rawls's theory of justice in educational systems: a critical hermeneutic approach. Educational Innovations, 13 (50), 100-123. (Text in persian)
Zarei, M. and Mohammadi, H. (2013). Legitimate discrimination in Iranian higher education with emphasis on special quotas. Parliament and Strategy, 20 (76), 5-34. (Text in persian)