دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 68، تیر 1402 

مقاله پژوهشی

الگوی آموزش مبتنی بر مفهوم ریزوماتیک و تأثیر آن بر تفکر خلاق

صفحه 7-33

10.22051/jontoe.2021.25369.2593

جعفر جهانی؛ عابدین دارابی عمارتی؛ رحمت اله مرزوقی؛ مریم شفیعی سرورستانی