دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 67، فروردین 1402 

مقاله پژوهشی

تجربه ی زیسته ی مادران از تحصیل فرزندان با آموزش برخط در پاندمی کرونا

صفحه 167-185

10.22051/jontoe.2022.37242.3403

سیده مریم پورموسوی؛ مهدی عربزاده؛ زینب شیرازی منش؛ کیمیا بهارلو