تبیین و نقد تعلیم و تربیت پساانسان گرایانه؛ جهان درهم تنیده و عاملیت چندگانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف این مقاله بررسی و نقد تعلیم و تربیت پساانسان گرایانه است. پساانسان گرایی، رویکردی در نقد و ارزیابی انسان گرایی یا اومانیسم می باشد. در این دیدگاه بر نقش عاملی اشیا و فناوریها و حیوانات تاکید زیادی شده است. پساانساگرایان معتقدند انسان، لزوما اشرف مخلوقات نیست و مرکز زدایی از انسان در جهان، منتج به ایجاد جهانی بهتر خواهد شد. در این پژوهش ابتدا با استفاده روش تحلیلی و تبیینی، دیدگاه پساانسان گرایی تحلیل و تبیین شده است. سپس تعلیم و تربیت پساانسان گرایانه مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به نقد دیدگاههای پساانسان گرایی به ویژه در تعلیم و تربیت پرداحته شده است. این پژوهش پیشنهاد می کند که بهتر است نقش ناخودآگاه انسان نیز به عنوان یک عامل در پساانسان گرایی مورد توجه باشد. پساانسان گرایایی نگاه غیر ابزاری به طبیعت دارد و انسان و طبیعت را با هم می نگرد ولی این دیدگاه، انسان را مانند و هم سطح سایر حیوانات تلقی می کند و در تعلیم و تربیت نیز نقش معلم را هم سطح عوامل دیگر در یادگیری لحاظ می کند و متفکران این رویکرد معتقدند می توان از حیوانات هم چیزهای زیادی آموخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaning and reviewing of posthuman education; entangled world with multiple agents

نویسنده [English]

  • roohollah mozaffaripour
assistant professor of Farhangian University
چکیده [English]

The purpose of the current paper is to review and criticize posthuman education. Posthumanism is an approach in the criticizing and evaluation of humanism. It is believed that humans are not the only active factor. We need to consider the role of objects, technologies, animals, and non-humans in general as well. Posthumanism believes that man is not necessarily the master of creatures. It believes that decenteralization of human beings in the world will lead to a better world. In this study, firstly, using the analytical and explanatory method, the perspective of posthumanism has been analyzed and explained. Then, post-humanist education has been examined. And finally, the post-humanist views have been criticized, especially in education. This study suggests that the role of the human subconscious should also be considered as a factor in posthumanism. Posthumanist thought has a non-instrumental view of nature and looks at man and nature as a whole. This view treats humans as equals to the animals and in education considers the role of the teacher at the level of other factors in learning. The thinkers of this approach believe that much can be learned from animals

کلیدواژه‌ها [English]

  • "posthumanism"
  • "Multiple Agencies"
  • "Education"
  • "entangled world"