دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، اسفند 1393 (40) 
نگاهی تحلیلی به رابطۀ روش تعامل آموزشی با ماندگاری دانشجویان در آموزش الکترونیکی

صفحه 9-31

10.22051/jontoe.2015.381

مهران فرج اللهی؛ امیر حسین محمودی؛ مهدی موسی کاظمی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مهدی محمودی