اثربخشی آموزش راهبرد کمک‌خواهی بر درک مفاهیم ریاضی دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی

نویسنده

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش راهبرد کمک‌خواهی بر درک مفاهیم ریاضی دانش‌آموزان بود. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود که در اجرای آن از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. شرکت‌کنندگان پژوهش شامل52 نفر از دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی شهر کلیبر در سال تحصیلی 92-1391 بودند که به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در هر یک از گروه‌های آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. آزمون درک مفاهیم ریاضی محقق ساخته به روش گروهی توسط آزمودنی‌ها تکمیل شد.آزمودنی‌های گروه آزمایشی به مدت 15جلسه آموزش‌های راهبرد کمک‌خواهی را دریافت کردند. گروه کنترل نیز همزمان به برنامه‌های عادی کلاسی خود ادامه دادند. یافته‌های حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد نمره‌های دانش‌آموزان گروه آزمایشی در پس‌آزمون درک مفاهیم ریاضی بالاتر از گروه کنترل است. بنابراین، آموزش راهبرد کمک‌خواهی به افزایش درک مفاهیم ریاضی دانش‌آموزان منجر می‌شود. پژوهش حاضر برای معلمان ریاضی کاربردهایی دارد که می‌توانند از این راهبردها برای پیشرفت درس ریاضی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Training Help Seeking Strategy on Students' Understanding of Mathematical content in Female Third-Grade Guidance School Students

نویسنده [English]

  • Ramin Habibi Kaleybar
چکیده [English]

The aim of this research was to determine the effectiveness of help seeking strategy on mathematical content understanding. The research method was quasi-experimental with pretest and posttest design and control group. Research participants included 52 Female third grade guidance school students in the City of Kaleybar in the academic year of 2012-13 who were selected using cluster random sampling and were randomly placed in experimental and control groups. Students in the experimental group received help seeking strategy trainings for 15 sessions. At the same time, the control group continued their regular classroom programs. The results of covariance analysis showed that the scores of experimental group students in mathematical content understanding posttest were higher than that of the control group. This research has also implications for math teachers who can use these strategies for math achievement in their students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic help seeking
  • Mathematics teaching
  • Metacognitive training