بررسی رابطه بین ویژگی‌های رهبری معنوی و اخلاق کار در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین ویژگی‌های رهبری معنوی مدیران با اخلاق کار اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه انجام شد. با استفاده از روش توصیفی از نوع همبستگی 103 نفر از اعضای هیأت علمی با توجه به دانشکدۀ محل خدمت به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم هر یک از دانشکده‌ها به‌طور تصادفی انتخاب شدند. برای گرد‌آوری داده‌ها از پرسشنامۀ ویژگی‌های رهبری معنوی فرای و پرسشنامۀ اخلاق کار پتی استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها را متخصصان مدیریت تأیید کردند و برای سنجش میزان پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده در یک مطالعۀ مقدماتی در میان نمونۀ 30 نفری، برای پرسشنامۀ ویژگی‌های رهبری معنوی933%=αو پرسشنامۀ اخلاق کار 893%=α استفاده شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره و تحلیل رگرسیون چند‌گانه تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین ویژگی‌های رهبری معنوی مدیران با کل مؤلّفه‌های اخلاق کار به‌جز (روح جمعی و مشارکت در کار) رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین مشخص شد که مؤلّفه‌های بازخورد عملکرد، عضویت در سازمان، تعهد سازمانی و ایمان به کار می‌توانند به‌طور مثبت و معنادار ابعاد اخلاق کاری را پیش‌بینی کنند.‌ بنابر‌این، با توجه به رهبری معنوی در سازمان می‌توان شاهد افزایش اخلاق کاری در میان اعضای هیأت علمی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study on the Relationship between Spiritual Leadership Qualities and Work Ethics among Faculty Members of Urmia University

نویسندگان [English]

  • Akbar Amrahi
  • Masoumeh Alizadeh
  • Hasan Ghalavandi
چکیده [English]

This study aimed at examining the relationship between spiritual leadership qualities of managers and work ethics of faculty members of Urmia University. Using the descriptive correlation method of research, 103 faculty members were selected applying random classified sampling method. For the purpose of data collection, Fry’s spiritual leadership questionnaire and Patty’s work ethics questionnaire were used. To validate the questionnaires, experts' views were taken and to measure their reliability Cronbach alpha coefficient was used in a pilot study on a sample of 30 people. The reliability of spiritual leadership qualities questionnaire turned out to be α=0.93, and that of work ethics questionnaire was α= 0.89. The research data was analyzed using variation analysis in multiple variables and regression analysis. The results indicated that there was a positive significant relationship between spiritual leadership qualities of managers and all of the work ethics components (except cooperative and collective spirit). Also, it was revealed that the components of performance feedback, organization membership, commitment to organization and commitment to the job can significantly and positively predict work ethics. According to the results, it can be said that through spiritual leadership in an organization, an increase in work ethics among faculty members can be achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual leadership
  • Work Ethics
  • Faculty members
  • Urmia University