فلسفه فیلم و اشاره‌های آن برای حصول آگاهی یا فهم ازمنظر هرمنوتیک گادامر

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی ماهیت مقوله فلسفه فیلم و استنباط اشاره‌ها و دلالت‌های آن برای چگونگی حصول فرایند آگاهی/ فهم –همچون مقوله‌ای تربیتی- ازمنظر هرمنوتیک گادامر بود. روش پژوهش تلفیقیِ سنتز‌پژوهی، از رویکردهای پژوهش کیفی بود. دراین پژوهش، نظر برآن بود که از فلسفه فیلم می‌توان استنتاج‌هایی در فرایند حصول آگاهی/ فهم، به منظور تحقق مقوله تربیتی آگاهی /فهم، با توجه به نگره هرمنوتیک گادامر انجام داد؛ به این صورت که با فرض فیلم –همچون یک متن- و بیننده فیلم- به مثابه مفسر- پس از انجام‌دادن فرایندهای هرمنوتیکی، بررسی می‌شود که چگونه می‌توان همین فرایند‌ها را در ساخت فیلم لحاظ کرد و حاصل آن را همچون آگاهی یا فهم درنظرگرفت. نتایج پژوهش نشان‌دهنده آن است که با استفاده از دیدن فیلم و تلقی آن به عنوان یک متن می‌توان استنباط‌هایی به کمک روش هرمنوتیک گادامری بین فیلم و مخاطب انجام داد و به آگاهی/فهم رسید و درنهایت روشی برای بهبود آگاهی /فهم – به مثابهمفهوم تربیتی- پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Philosophy of Film and Its Implications for Reaching Consciousness/Understanding from the Viewpoint of Gadamer’s Hermeneutics

نویسندگان [English]

  • Amir Nasri
  • Saeed Zarghami Hamrah
  • Mazhar Babaee
  • Yahya Ghaedi
چکیده [English]

The aim of this research was to study the nature of film philosophy and to infer its implications to achieve consciousness/understanding process, as an educational issue, from the point of view of Gadamer’s hermeneutics. The study used integrated inquiry as a method of qualitative research. The aim was showing that using film philosophy- as a new discipline and an interdisciplinary study approach- we can reach to some implications in the process of consciousness/understanding in Gadamer’s hermeneutics point of view. In such a case, film is considered a text and the film spectator is viewed as an interpreter. After doing the hermeneutical process (such as interpretation, dialogue, hermeneutical circle, fusion of horizons, etc.), it is investigated how we can do this process exactly about film and consider its product which is consciousness/understanding. The results revealed that seeing film and receiving it as a text, the spectator can achieve some implications using Gadamer’s hermeneutics methods and obtain consciousness /understanding. Finally a method for the improvement of achieving consciousness /understanding as an educational concept is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophy of film
  • Consciousness
  • understanding
  • education
  • Gadamer’s philosophical hermeneutics