نگاهی تحلیلی به رابطۀ روش تعامل آموزشی با ماندگاری دانشجویان در آموزش الکترونیکی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، رابطه بین روش‌های برقراری تعامل آموزشی و ماندگاری دانشجویان در برخی رشته‌های آموزش‌داده شده به صورت الکترونیکی بررسی شد. پژوهشی توصیفی-تحلیلی و به روش پیمایشی انجام شد تا رابطه بین روش‌های همزمان تعامل آموزشی (مانند گفتگوی برخط) و روش‌های ناهمزمان تعامل آموزشی (مانند تالار مباحثه و ارسال پیام الکترونیکی) با ماندگاری دانشجویان در آموزش الکترونیکی بررسی شود. یافته‌های پژوهش نشان داد بین استفاده استاد از دو روش تالار مباحثه و ارسال پیام الکترونیکی، با استفاده دانشجویان از این دو روش رابطه معنادار وجود دارد. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد که در 40% از رشته‌های برخط روش اصلی تعامل استاد و روش اصلی تعامل دانشجو یکسان و به‌طور مشخص ترکیبی از گفتگوی برخط و ارسال پیام الکترونیکی بوده است. همان‌طور که ادبیات پژوهش تأیید می‌کند، یافته‌های پژوهش دلالت بر این دارند که انتخاب یک روش یا ترکیبی خاص از روش‌های تعامل برخط توسط استاد می‌تواند به استفاده بیش‌تر دانشجویان از آن روش یا ترکیب خاص منجر ‌شود. این نتایج تأکیدی بر نقش یاددهنده به‌عنوان تسهیل‌گر و زمینه‌ساز مشارکت بیش‌تر دانشجویان در فرآیند یادگیری الکترونیکی است که به نوبه خود افزایش ماندگاری دانشجویان در مسیر آموزش را به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Instructional Interaction Method and Students' Persistence in Online Education

نویسندگان [English]

 • Mehran Farajollahi
 • Amir Hosein Mahmoudi
 • Mahdi Mosakazemi
 • Eissa Ebrahimzade
 • Mahdi Mahmodi
چکیده [English]

The aim of this study was the analysis of the relationship between instructional interaction methods and students' persistence in online education. A survey research methodology was used to examine the relationship between synchronous instructional interaction methods (such as chatting) and asynchronous instructional interaction methods (such as discussion forum and email) with the students' persistence in online courses. The findings of the research indicated the existence of positive relationship between the use of discussion forums and email by the teachers and the use of them by the students. Also, the findings revealed that in 40 percent of online courses, the primary method of instructor's interaction and the primary method of students' interaction was the same and that was combining chatting and email. As the research literature confirmed, the findings of the study showed that the choice of special methods of interaction can increase the use of that method by the students. These results emphasized on the important role of instructor –as a facilitator – in online learning process so that it can cause the increase of persistence rate in online courses

کلیدواژه‌ها [English]

 • Instructional Interaction
 • Chat
 • Discussion Forum
 • Email
 • Persistence
 • E
 • learning