بررسی میزان تأثیر کتاب‌درمانی بر افزایش خودپنداره نوجوانان دختر دارای11-16سال عضو کتابخانه‌های عمومی شهر خرم‌آباد

نویسندگان

چکیده

هدف از اجرای پژوهش حاضر سنجش تأثیر کتاب‌درمانی بر خودپنداره مثبت نوجوانان دختر دارای11-16سال عضو کتابخانه‌های عمومی شهر خرم‌آباد بود. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی و در قالب یک طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه نوجوانان دختر دارای11-16 سال عضو کتابخانه‌های عمومی شهر خرم‌آباد بود. از میان مراجعان کتابخانه‌های عمومی شهر خرم‌آباد 50 دختر نوجوان که در پرسشنامه خود پنداره راجرز نمره‌ای معادل یک انحراف معیار کم‌تر از میانگین کسب کرده بودند، به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و به‌صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. مداخله کتاب درمانی به‌وسیله کتاب‌های مورد تأیید شورای کتاب کودک و نوجوان‌، برروی گروه آزمایش به مدت 8 هفته و به‌مدت 8 ساعت اجرا شد و به گروه کنترل هیچ آموزشی داده نشد. در پس‌آزمون هر دو گروه دوباره ارزیابی شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش آزمون خودپنداره راجرز شامل فرم «الف» و فرم«ب» بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار20 spss استفاده شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس یک راهه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مداخله کتاب درمانی بر افزایش خود‌پنداره در سطح 95% از لحاظ آماری معنادار بود. نتایج نشان داد که کتاب درمانی بر افزایش خود پنداره مثبت نوجوانان دختر مؤثر است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Bibliotherapy on Increasing Self-Concept in Teenage Girl members of Public Libraries in Khorramabad City

نویسندگان [English]

  • Mansour Tajdaran
  • Feizieh Moradi
  • Mehrangiz Peyvastegar
چکیده [English]

The aim of this research was examining the effect of Bibliotherapy on increasing self-concept in teenage girl members of public libraries in Khorramabad city. The study was of semi-experimental type with pre-test, post-test and control group. The population of the study included all teenage girl members of public libraries in Khorramabad. All of the girls completed the Self-Concept Scale of Rogers. Among them 50 members who were one standard deviation below the mean were selected as the sample of the study. The sample was divided randomly into experimental and control groups. The Bibliotherapy was administered to the experimental group for 8 hours a week and this experiment lasted for 8 weeks. Control group was under no treatment and had no information about Bibliotherapy. After this 8 week period of treatment, a post-test was taken. Data was analyzed using SPSS20 software. The Findings indicated significant difference between experimental and control groups in their positive self-concept after biblotherapy. The results showed that Bibliotherapy had significant impact on increasing positive self–concept of teenage girls in experimental group

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bibliotherapy
  • self
  • concept
  • Teenage Girls