تبیین انگاره‌های متکثر در پرورش تفکّر انتقادی و الزامات عملی ناظر بر آن

نویسنده

چکیده

تفکر انتقادی به لحاظ ماهیت معرفت‌شناختی خود، در حوزه فلسفه شناخت تبیین‌پذیر است و از آنجایی‌که رویکردهای فلسفی گوناگون در پرتو انگاره‌ها و زوایای متفاوتی به اقامه معنا درباره آن اقدام کردند، دلالت‌های معنایی و مصداقی آن برحسب انواع افق‌های معرفتی تفاوت یافته است. از این حیث تفکّر انتقادی با سوء برداشت‌ها و ابهاماتی مواجه شده که شناسایی جایگاه آن در آموزش را با چالش مواجه می‌کند. براین اساس در مقاله حاضر به شیوه تحلیلی- تفسیری رویکردهای تبیینی بازبینی شد و ضمن شناسایی تنوع و تکثر موجود در انگاره‌های زیربنایی آن‌ها، تلاش شد به واسطه طرح چارچوبی از الزامات عملی ناظر بر تفکّر انتقادی، معنایی تفسیری برای آن فراهم ‌‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Explanation of Pluralistic Ideas in Fostering Critical Thinking and its Practical Requirements

نویسنده [English]

  • Mansoureh Haj Hosseini
چکیده [English]

Given that the epistemological nature of critical thinking can be explained in the domain of cognitive philosophy and since different philosophical approaches bring forth its meaning in the light of different principles and aspects, the implication of its meaning and truthfulness differs according to different varieties of cognitive approaches. In this respect, critical thinking is facing misunderstandings and ambiguities that challenge the recognition of its position in education. The present study aims at reviewing the explanatory approaches through analytic-interpretive method of research and recognizing the existing variety and plurality in basic approaches. This research also provides an interpretive meaning for critical thinking through proposing a framework of practical requirement for it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical thinking
  • Philosophical approach
  • Principle
  • Practical requirement