دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، دی 1389 (24) 
تأثیر استرس بر توجه انتخابی و متمرکز بینایی با در نظر گرفتن اثر آن در آموزش و یادگیری

صفحه 169-194

10.22051/jontoe.2010.222

امیرمحمد شهسوارانی؛ سید کاظم رسول‌زاده طباطبایی؛ حسن عشایری؛ کلثوم ستاری