تبیین جایگاه خلّاقیّت در اندیشه‌های تربیتی پست مدرنیسم

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش سعی شد ارتباط خلّاقیّت با جریان فلسفی پست مدرنیسم بررسی شود. اهمیت توجه به این موضوع به علت پیشرفت علم و فن آوری و افزایش پیچیدگی ساختار اجتماعی است که همراه با تفاوت‌های فرهنگی، مذهبی، اقتصادی، سیاسی نیازمند تربیت افرادی خلّاق است تا در چنین فضایی به ارائه نقش‌های خود قادر باشند. بسیاری از پیش فرض‌های موجود در بحث خلّاقیّت در میان آراء فلاسفه پست مدرنیسم به چشم می‌خورد. در واقع می‌توان چنین ادعا کرد که پست مدرنیسم و آموزش و پرورش مورد نظر آن نمادی از خلّاقیّت است. بر این اساس چنین نتیجه گیری می‌شود که اهداف آموزشی مورد نظر پست مدرنیسم که توسعه تفکر انتقادی، خودآفرینی و خلق دانش است، در زمره اهداف غائی مد نظر در حیطه آموزش خلّاق هستند. بهره جستن از روش‌های مشارکتی و دیالکتیک، در فرآیند آموزش از ابزارهای مورد نظر برای شکوفایی استعدادها و بروز خلّاقیّت به شمار می‌روند. نقش معلم پست مدرن به عنوان راهنما است که به دانش‌آموزان آزادی عمل می‌دهد تا اندیشه‌های نو و راه حل‌های متفاوت را بیان، ارزیابی و آزمایش کنند. کلاس درس پست مدرن چارچوب‌ها را می‌شکند و برنامه‌های درسی از پیش تعیین شده نیستند. بنابراین،، فضای آموزش و پرورش پست مدرنیسم شرایط را برای بروز خلّاقیّت و تربیت فرد خلّاق فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The status of creativity in post-modern educational thoughts

نویسندگان [English]

  • S. Khaleelee
  • A. Hoseynee
چکیده [English]

Attending to the topic of creativity is a must, given the scientific and technological advances, both achieved and expected, and the role that the educational systems and their philosophies can play in promoting creativity. It seems that the post-modern educational philosophy stresses the need to develop critical thinking skills through cooperative learning and facilitating teaching which promote freedom of expression and action, leading to new ideas and their trial. In post-modern classrooms borders are crossed and limitations of traditional teaching in which there is a fixed curriculum and a passive learner are removed. Post-modern schools help learners to learn how to listen to others and while welcoming their criticisms, be able to criticize and create new solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • post
  • modern education. Creativity
  • Critical thinking