بررسی مؤلّفه‌های هوش هیجانی نظریه بار-اُن در کتاب‌های درسی سال اول دوره متوسطه

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی مؤلّفه‌های هوش هیجانی بار ـ اُن در کتاب‌های درسی سال اول دبیرستان بود. نمونه این پژوهش، چهار کتاب ادبیات فارسی، مطالعات اجتماعی، دین و زندگی و مهارت‌های زندگی سال اول دبیرستان، اهداف آموزشی و مؤلّفان این کتاب‌ها بود.
هر یک از این کتاب‌ها و اهداف آموزشی آن بر اساس 15 مؤلّفه هوش هیجانی بار ـ اُن و با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی شد. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که به مؤلّفه‌های خودآگاهی، حل مسأله، مسئولیت پذیری، و قاطعیت به ترتیب در کتاب‌های ادبیات فارسی، مطالعات اجتماعی، دین و زندگی و مهارت‌های زندگی بیشتر توجه شده است، ولی در کل در کتاب‌های درسی مورد نظر به مؤلّفه‌های هوش هیجانی از نظر کمّی و کیّفی بسیار کمرنگ و گذرا توجه شده است. اهداف آموزشی این کتاب‌ها نیز با تحقق همه مؤلّفه‌های هوش هیجانی همسو نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Emotional intelligence as addressed in Iranian high school textbooks

نویسندگان [English]

  • J. Khashchian
  • G. Mehraan
  • N. Akbarzaadeh
چکیده [English]

Given the importance of emotions and emotional intelligence as described in Barron's theory, it would be appropriate to ask if the Iranian text books pay attention to this topic. To assess the extent of such coverage, a sample of first year high school text books was selected and their contents analyzed. The sample included Farsi Literature, Social Studies, Religion and Life, and Life Skills text books. Using Barron's 15 components of emotional intelligence, both the educational objectives and contents of these books were analyzed. Results show that observed objectives are not compatible with the development of emotional intelligence as the appearance of its different components in the studied text books is very insignificant. Nevertheless, the self awareness, problem solving, accountability, and relativity components were covered in all four text books.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional intelligence
  • high school text books
  • content analysis