تدوین و اعتبارسنجی الگویی برای ارزشیابی کتاب‌های درسی

نویسنده

چکیده

در نظام‌های آموزشی متمرکز، کتاب‌های درسی در شکل دادن یادگیری فراگیران نقشی مهم دارند. لذا ارزشیابی کتاب‌های درسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این پژوهش با هدف تدوین و اعتبارسنجی الگویی برای ارزشیابی کتاب‌های درسی بر اساس رویکرد روانشناسی تربیتی و یادگیری انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی بود و در آن از روش پژوهش تحلیلی- ارزشیابی استفاده شد. الگو و چک لیست تدوین شده را 80 نفر از برنامه‌ریزان درسی، تکنولوژیست‌های آموزشی و روانشناسان تربیتی و دبیران دبیرستان‌های تهران اعتبارسنجی کردند. انتخاب متخصصان به روش نمونه گیری در دسترس و نمونه گیری از دبیران به روش خوشه‌ای بود. برای تحلیل داده‌ها از محاسبات آمار توصیفی و تحلیل عاملی استفاده شد. برای محاسبه پایایی الگو و چک لیست از ضریب آلفای کرونباخ و فی اسکات استفاده شد. ضریب آلفا برای الگو(95/.) و برای چک لیست(99/.) به دست آمد. ضریب پایایی چک لیست از طریق روش فی اسکات (87/.=p8) به دست آمد. نتیجه حاصل از این بررسی یک الگوی ارزشیابی است که به دو صورت مفهومی و شمایی ارائه شده است که شامل مبانی نظری،رویکرد مدل، اهداف مدل و معیارها و مؤلّفه‌ها، اصول روانشناختی، مراحل اجرایی و بازخورد است. همه اجزاء مدل به صورت تعاملی باهم ارتباط دارند واز آن به عنوان یک راهنما و نقشه کار می‌توان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An instrument for evaluating text books: construction and validation

نویسنده [English]

  • A. Ebraaheem Kaafooree
چکیده [English]

To improve the quality of education, one can start from improving the text books used, and to do so one needs to evaluate the existing textbooks which requires at least one instrument. However, constructing an instrument itself needs a set of theoretical guidelines in order to facilitate both the construction and validation processes. The guidelines were drawn from the principles of Educational Psychology based on which an observation instrument (check list) was constructed and then validated through a trial on high school Science text books and a survey conducted on a sample of 80 teachers, Educational Psychologists, Educational Technologists, and Curriculum Planners. The instrument includes 145 items which are highly consistent as the instrument's Alpha Coefficient was calculated to be 0.99 and its reliability 0.87. The instrument is comprehensive and interactive as it gives feedback that can be used to improve the text books.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • text books
  • instruments
  • educational psychology