رابطه بین قدرت تحمل ابهام وخلّاقیّت

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین قدرت تحمل ابهام وخلّاقیّت در دانش‌آموزان دختر اجرا شد. نمونه مورد مطالعه 320 دانش‌آموز دختر بود که با روش تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای از میان دانش‌آموزان پایه اول مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه 2 کرج انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از آزمون سنجش قدرت تحمل ابهام مک دونالد و آزمون سنجش خلّاقیّت عابدی استفاده شد. داده‌های پژوهشی با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t برای معنی داری ضریب همبستگی، بررسی شد. نتایج نشان داد که بین متغیر قدرت تحمل ابهام و هریک از متغیرهای خلّاقیّت، ابتکار، سیالی، انعطاف‌پذیری و بسط رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که هرچه افراد قدرت تحمل ابهام بیشتری داشته باشند بیشتر به خلق کردن تمایل دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between creativity and the ability to tolerate ambiguity

نویسندگان [English]

  • A. Gholaamee
  • A. Kaakaavand
چکیده [English]

To deal with ambiguity seems to require creativity. To explore the relationship between these two, a sample of 320 female first year high school students was randomly selected and their creativity and ability to tolerate ambiguity measured using Aabedi's and McDonald's measures. The data analysis shows a significant and positive correlation between the two characteristics. Thus, it can be said that those who have more tolerance for ambiguity are more creative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ability to tolerate ambiguity
  • Creativity
  • Female Students