تأثیر استرس بر توجه انتخابی و متمرکز بینایی با در نظر گرفتن اثر آن در آموزش و یادگیری

نویسندگان

چکیده

با در نظر گرفتن تأثیر مهم توجه متمرکز و انتخابی در آموزش و یادگیری هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر استرس بر توجه انتخابی و متمرکز بینایی در محیط‌های آموزشی بود. تعداد 40 نفر از دانشجویان پسر با میانگین سنی 26 سال و 7 ماه پس از اعمال متغیرهای کنترل به صورت نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل به طور تصادفی جایگزین شدند. آزمودنی‌های گروه آزمایش پس از اعمال کاربست آزمایشی (انجام تکالیف استر‌س‌زای شناختی) در آزمون سنجش توجه انتخابی و متمرکز بینایی شرکت کردند. از آزمودنی‌های گروه کنترل بدون اجرای تکالیف استرس‌زای شناختی آزمون سنجش توجه انتخابی و متمرکز بینایی به‌عمل آمد. در پژوهش حاضر تعداد خطاهای آزمودنی‌ها در تعداد محرک‌ها و تعداد خطاهای آنها در طبقه‌بندی محرک‌ها به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون t دو گروه مستقل نشان داد که در سطح 0001/0 میانگین نمرات خطاهای شمارش و طبقه‌بندی آزمودنی‌های گروه آزمایش از گروه کنترل به طور معناداری بیشتر است. براساس یافته‌های این پژوهش استرس کاهش توجه بینایی انتخابی و متمرکز بر محرک‌های خنثی در محیط‌های آموزشی را موجب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of stress on selective and focused visual attentions and learning

نویسندگان [English]

  • A.M. Shahsavaaraaanee
  • S.K. Tabaatabaa'ee
  • H. Ashaayeree
  • K. Sattaaree
چکیده [English]

It is obvious that attention is necessary for learning and if it is impacted by stress learning would be impaired. To show this negative effect a group of 40 male students were randomly selected and then assigned to two equal size groups of control and experimental. The treatment consisted of doing cognitively stressful tasks. Both groups' selective and focused visual attentions were measured following the treatment. The number of errors made by the experimental group in counting and categorizing stimuli was significantly higher than those committed by the control group. Hence, it can be said that stress reduces attention and subsequently learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stress
  • visual selective attention
  • visual focused attention