تحلیل برنامه راهبردی دانشگاه‌های کشور بر اساس مؤلفه‌های توسعه پایدار

نوع مقاله : تحقیق کیفی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهراء (س)،

2 گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهراء (س) ، تهران، ایران

3 گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل برنامه راهبردی دانشگاه‌ها بر اساس مؤلفه‌های توسعه پایدار انجام شد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، با رویکرد کیفی و از نوع توصیفی- اکتشافی است. برنامه راهبردی 22 دانشگاه دولتی کشور، به روش نمونه‌گیری با حداکثر تنوع یا ناهمگون انتخاب شدند. همچنین، مصاحبه نیمه‌ساختارمند با 11 نفر از اعضای هئیت علمی شرکت‌کننده در تدوین و اجرای برنامه راهبردی دانشگاه‌های مورد مطالعه، انجام شد. مصاحبه‌شوندگان با تکنیک‌های هدفمند ترکیبی انتخاب شدند. با روش تحلیل موضوعی، داده‌ها بررسی شدند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد دانشگاه‌ها در تدوین برنامه راهبردی، توجه نابرابری به مؤلفه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست‌محیطی و سیاسی توسعه پایدار داشتند و در راستای توجه شایسته به ابعاد توسعه پایدار با موانعی نظیر، ناتوانی و سردرگمی در برنامه‌ریزی راهبردی دانشگاه‌ها، شناخت و تعهد ناکافی برنامه‌ریزان نسبت به توسعه پایدار، تمرکز دانشگاه‌ها به حوزه‌ نظری و کم‌توجهی به حوزه‌ عمل، ارتباط ضعیف دانشگاه با صنعت، جامعه و دولت، مواجه هستند. بر پایه این یافته‌ها، به مدیران دانشگاه‌ها پیشنهاد می‌شود کارگاه‌های آموزش توسعه پایدار را در دستورکار خود قرار دهند و بر اساس مؤلفه‌های توسعه پایدار برنامه راهبردی دانشگاه خود را بازنویسی کنند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the strategic plan documents of Iranian universities based on the components of sustainable development

نویسندگان [English]

  • Zahra Pakbaz 1
  • fariba adli 2
  • Maryam Sadat Ghoraishi Khorasgani 3
1 Department of Educational Administration and Planning, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Department of Educational Administration and Planning, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Department of Educational Administration and Planning,, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran,
چکیده [English]

This is an applied descriptive-exploratory study. Strategic plan documents of 22 Iranian public universities were selected by sampling with maximum diversity. Also, semi-structured interviews were conducted with 11 faculty members participating in the development and implementation of the strategic plan of the studied universities. Interviewees were selected using a combination of purposive techniques. Data were analyzed by qualitative content analysis. The findings show that universities in the development of strategic planning paid unequal attention to the components of sustainable development.
Introduction
Universities, as the most prominent scientific institutions that deal with human processing, are the brain of the society and are at the helm of the movement towards sustainable development (Mousavi, Ghourchian and Jafari, 2021). According to Amral, et al. (2015), universities, as a powerful institution, have the ability to train future world leaders by pursuing appropriate approaches and policies, and can have a tremendous impact on the creation and dissemination of sustainability components. However, the success of universities in fulfilling their role and mission requires orientation and planning in accordance with environmental conditions and requirements. Such an orientation requires a rational plan to help the internal cohesion of universities and to help the components work effectively to achieve the goals of the strategic plan of universities. Furthermore, a good relationship should be established between universities and their environment. In the present era, the orientation and future vision of universities, like all important and effective organizations, are reflected in their strategic document as a comprehensive and complete plan. Keller introduced strategic planning in higher education in the late 1970s, and Iranian universities have been developing and implementing a strategic plan since 2001. A strategic plan reflects the attitude of managers and planners, and shows the direction of the university in the short and long term. Therefore, it is an important tool for analyzing and evaluating the orientation of the university towards various issues, including sustainable development. In this study, the strategic plan documents of Iranian universities were reviewed and analyzed based on the components of sustainable development, and also the challenges and obstacles of universities for optimal attention to the dimensions of sustainable development were identified.
Method
This research is qualitative, and its results can help university administrators, planners and researchers in the field of sustainable development. The research population was the strategic plan documents of public universities in Iran, studied based on the components of sustainable development. Accordingly, the strategic plan documents of 22 public universities in Iran were purposively selected with maximum diversity or heterogeneity. This sampling method was selected to collect a diverse sample in terms of geography and local conditions of the strategic plan documents of public universities in the country. Due to the ambiguities and questions raised during the research and after reviewing the strategic plan documents of universities, interviews were conducted with people specialized in developing strategic plans of universities including managers of assessment centers, performance monitors, members of the strategic council of universities. In this section combined purposive sampling was used. First, a number of managers of the university performance evaluation and monitoring center were selected for interviews using the intensity sampling method as informants of the strategic plan documents of the university. Then, other faculty members aware of the strategic plan documents were selected for interviews using the snowball sampling method. The data collection tool was the review and analysis of the strategic plan documents of the universities, as well as semi-structured interviews with the key informants of the strategic plan of the universities The interviews continued until the concepts were repeated, that is, reaching theoretical saturation. Data were analyzed through thematic analysis. 
Findings
The first research question was how the components of sustainable development were reflected in the strategic plan documents of universities. The strategic plan documents of the universities were examined based on the social, economic, cultural, environmental and political dimensions of sustainable development.
Analysis of the strategic plan documents of universities led to eight categories and 222 subcategories related to the social dimension of sustainable development (Table 1).
As per the economic dimension of sustainable development in the strategic plan document of universities, four categories and 110 subcategories were identified (Table 2).
The cultural dimension of sustainable development in the strategic plan document of universities led to five categories and 83 subcategories (Table 3).
As per the environmental dimension of sustainable development in the strategic plan document of universities, four categories and nine subcategories were identified (Table 4).
Further investigation of and involvement with research data and interviews revealed the role of the political dimension in sustainable development and this dimension was examined independently from other dimensions of sustainable development. In the strategic plan documents of universities, three categories and 35 subcategories were identified in relation to the political dimension of sustainable development (Table 5).
Discussion and conclusion
In this study, the strategic plan documents of universities were reviewed based on the components of sustainable development, including social, economic, cultural, environmental and political dimensions. Rarely has research addressed the political dimension of sustainable development while it is an important component in creating the context for implementation and helping to achieve the other components of sustainable development, sustainable development is not complete without addressing the political dimension. The findings of this study show that different dimensions of sustainable development are not equally addressed in the strategic plan document of universities. The strategic plan documents of universities have addressed Iran’s social, cultural, economic, environmental and political dimensions in respective order. In this regard, it is suggested that training courses on sustainable development components be held for strategic planners of universities, and the strategic plan documents of universities be revised based on integrated attention to the components of sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Iranian Universities
  • Strategic Plan
Albareda-Tiana, S., Vidal-Raméntol, S., & Fernández-Morilla, M. (2018). Implementing the sustainable development goals at University level. International Journal of Sustainability in Higher Education, 19(3), 473-497.
Aleixo, A. M., Azeiteiro, U. M., & Leal, S. (2017). UN decade of education for sustainable development: perceptions of higher education institution’s stakeholders. In Handbook of theory and practice of sustainable development in higher education, (pp. 417-428). Springer, Cham.
Amaral, L.P., Nelson Martins, N. & Gouveia, J.B. (2015). Quest for a sustainable university: a review. International Journal of Sustainability in Higher Education, 16(2), 172-155. doi:10.1108/IJSHE-02-2013-0017.
Arasteh, H., & Amiri, E. (2012). The Role of Universities in Teaching Sustainable Development. Science Cultivation, 2(2), 36-29. (Text in Persian)                     
Bagheri Moghadam, N., & Ahmadi, H. (2019). Pathology of Governance in Higher Education System in Iran. Journal of Public Policy, 4(4), 74-55. (Text in Persian)
Bagherymajd, R., SydabbassZadeh, M., Hassani, M., Mehralizade, Y., & SalehiOmran, E. (2017). University in the Process of Sustainable Development from Resistance Economy. Journal of Rahbord, 25(81), 87-61. (Text in Persian)
Bendermacher, G.W.G., Oude­Egbrink, M.G.A., Wolfhagen, I.H.A.P. & Dolmans, D.H.J.M. (2017). Unravellin quality culture in higher education: A realist review. Higher Education, 73(1), 60-30.
Buathong, k. & Lai, p.C. (2019). Event sustainable development in Thailand: A qualitative investigation. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 24, 119-110.
Bullock, G., & Wilder, N. (2016). The comprehensiveness of competing higher education sustainability assessments. International Journal of Sustainability in Higher Education, 17 (3), 204-382.
Clioud, J. (2016). Education for a Sustainable Future: Benchmarks for Individual and Social Learning. Published by the Journal of Sustainability Education.
Cuesta‐Claros, A., Malekpour, S., Raven, R., & Kestin, T. (2022). Understanding the roles of universities for sustainable development transformations: A framing analysis of university models. Sustainable Development, 30(4), 525-538.
Darabi S, Azizi N, Salimi J, Shirbegi N. (2021). Design and Validation of Instrument for Evaluating Indicators of Pedagogy in Sustainable Teaching- Learning Process in Higher Education. Research in Medical Education, 13 (4), 1-13. (Text in Persian)
Dehshiri, M.R. (2015). Globalization and Sustainable Development. Journal of Iranian Social Development Studiers, 7(4), 66-45. (Text in Persian)
Fartash, K., & Khayyatian Yazdi, M. S. (2019). The Role Universities and Research Institutes Plays in Science and Technology Development and Policies Supporting Them. Journal of Science & Technology Policy, 11(2), 255-267. (Text in Persian)
Fissi, S., Romolini, A., Gori, E., & Contri, M. (2021). The path toward a sustainable green university: The case of the University of Florence. Journal of Cleaner Production, 279, 123655.
Franco, I., Saito, O., Vaughter, P., Whereat, J., Kanie, N., & Takemoto, K. (2019). Higher education for sustainable development: actioning the global goals in policy, curriculum and practice. Sustainability Science, 14(6), 1621-1642.
Ghahremani, M. (2014). Developing Strategic Management Model for Higher Education in Iran. Journal of Educational Research, 1(29), 123-102. (Text in Persian)
Grecu, V. & Ipina, N. (2014). The Sustainable University-A Model for the Sustainable Organization. Management of Sustainable Development Sibiu, Romania, 6(2), 24-15.
Haji Hassan Donyadideh, H., Jafarian yasar, H., Mothaghi, L. (2021). The Agreement Degree of between the Sustainable Development Education Policies with the Document of Fundamental Change in Education in Iran. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 9 (3), 560-584. (Text in Persian)
Hakimzade, R. (2010). Globalization, Internationalization of higher Education and Interdisciplinary Curricula. Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities, 2 (4), 17-1.
Hamzerobati, M., Javdani, H., Mohajeran, B., Seyed Abbaszadeh, M.M., & Bazrafshan Moghadam, M. (2017). Sustainable University: Prerequisites for Achieving Sustainable Education. Journal of Process Development Management, 30(3), 97-61. (Text in Persian)
Hummels, H., Argyrou, A. (2021). Planetary demands: Redefining sustainable development and sustainablentrepreneurship, Journal of Cleaner Production, 27 (4): 123.
Javdani, H, & Meylimonfared, J. (2014). Sustainable university a platform for living a high quality life. 2nd International Conference on Higher Education and Sustainable Development, 726-717.
Jilcha, K. & Kitaw, D. (2017). Industrial occupational safety and health innovation for sustainable development. Engineering Science and Technology, an International Journal, 20(1), 380-372.
Khademi kolahlo, M., Arefi, M., Rezayan, A. & Khorasani, A. (2018). Identification and Ranking of It Leaders’ Key Tasks in Higher Education. Journal of New Approaches in Educational Administration, 8(32), 156-129. (Text in Persian)
Kim, D., & Lim, U. (2017). Social Enterprise as a Catalyst for Sustainable Local and Regional Development. Sustainability, 9, 27-14. doi: 10.3390/su9081427.
Koolaee, E. & Hafezian, M.H. (2006). The Role of Women in Muslim Countries’ Development. Journal of Women In Development and Politics, 4(1), 60-33. (Text in Persian)
Leal Filho, W., Pallant, E., Enete, A., Richter, B., & Brandli, L. L. (2018). Planning and implementing sustainability in higher education institutions: an overview of the difficulties and potentials. International journal of sustainable development & world ecology, 25(8), 713-721.
Mahdi, R., Yamani Duzi Sorkhabi, M., Sabbaghian, Z., Fatemi, H., & Mottahedi, A.A. (2009). Analysis of Status of Main Research and Science Production Strategies in Engineering and Technology Sciences. Journal of  Science & Technology Policy, 2(2), 111-97. (Text in Persian)
Malekinia E, Bazargan A, Vaezi M, Ahmadian M. Identification and prioritization of sustainable university's factors. IRPHE. 2014; 20 (3), 1-26. (Text in Persian)
Mohammadpur, A. (2013). Qualitative Research Method Counter Method 2, Tehran: Sociologists Publications. (Text in Persian)
Mohanty, A. & Dash, D. (2018). Education for sustainable development: A conceptual model of sustainable education for India. International Journal of Development and Sustainability, 7(9), 2255-2242.
Molamohamadi, A., Khorasani, A., Fathi Vajargah, K., & Farasatkhah, M. (2018). The Study of Effective Development Factors on Establishment of Organizational Quality Management System in Universities (with Emphasizing the Development of Human Resources). Journal of Iranian Society for Ttaining and Development, 18(5), 110-81. (Text in Persian)
Moore, M.D. & Recker, N.L. (2013). Social Capital, Type of Crime, and Social Control. Journal of Research In Crime and Delinquency, 62(6), 747-728. doi: 10.1177/0011128713510082.
Mora, H., Pujol-Lopez, F.A., Mendoza-Tello, J.C.  & Morales- Morales, M.R. (2018). An education-based approach for enabling the sustainable development gear. Computers in Human Behavior. Publisher: Elsevier, 11-1. doi:10.1016/j.chb.2018.11.004.
Mousavi, S. H., Ghourchian, N, Jafari, P. (2021). Provide a model for promoting the role of universities in sustainable development. Journal of Educational Leadership & Administration, 15(1), 136-97. (Text in Persian)
Nasibulina, A. (2015). Education for Sustainable Development and Environmental Ethics. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 214, 1082-1077. doi:10.1016/j.sbspro.2015.11.708
Neyestani, M.R. & Rameshgar, R. (2013). The role of cultural activities of universities in the cultural development of society. Journal of Cultural Engineering, 8(76), 169-146. (Text in Persian)
Pouratashi M, Zamani A. (2020). Typology of world's top universities through sustainable development. Research and Planning in Higher Education, 26 (1) :123-148. (Text in Persian)
Pouranjenar, G., Salarzadeh, H., Asghar, A., Yaghoubi, N.M. (2022). Exploring the Antecedents and Consequences of a Sustainable and Environmentally Friendly University Based on a Mixed Approach. Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 10(3), 9-27. (Text in Persian)
Rad, E., Faghihi, A., Nateghi, F., & Moeini Kia, M. (2018). Planning a Sustainable University Model Based On The Researches In Iran. Management in The Islamic University, 6(2), 216-193. (Text in Persian)
Rezapour Ghoshchi, M. & Naderi, M, (2015). Globalization and Ethnic Pluralism in Iran, challenges and oppertunities. Journal Strategic Studies of Public Policy, 5 (17), 91-55.
Sabeti, M., Sepehr, M., & Ahmadi, F. (2014). The Role of Higher Education in National Development. Journal of Iranian Social Development Studies, 6(4), 69-59. (Text in Persian)
Schmitt-Figueiro, P. & Raufflet, E. (2015). Sustainability in higher education: a systemati review with focus on management education. Journal of Cleaner Production, 106, 33-22.
Shahabedin, A. (2012). Intellectual Property and Sustainable Development, Tehran: Adak Publications.
Shekari, H. (2019). Toward Sustainability in Higher Education: A Reflection on the Role of Jahadi Management. Journal of Higher Education Letter, 12(45), 200-171. (Text in Persian)
Shu-Hsing, C., Jaitip, N. & J.Ana, D. (2015). From vision to action - a strategic planning process model for open educational resources. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 3714-3707.  doi:10.1016/j.sbspro.2015.01.1103.
Sinakou, E., Pauw, J.B., Goossens, M. & Petegem, P.V. (2018). Academics in the field of Education for Sustainable Development: Their conceptions of sustainable development. Journal of Cleaner Production, 184, 332-321. doi:10.1016/j.jclepro.2018.02.279.
Spangenberg, J.H. (2005). Economic sustainability of the economy: Concepts and indicators. Int. J. Sustainable Development, 8(1/2), 64-47. doi:10.1504/IJSD.2005.007374.
Washington, H. (2015). Demystifying sustainability, towards real solutions. New York: Routledge.