مؤلفه‌های بهزیستی و درد روانشناختی از طریق عامل هیجان در نوجوانان از نظر متخصصین؛ یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : تحقیق کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی عمومی، گروه روان شناسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

2 استاد، گروه علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

نوجوانی مرحله مهم رشد فیزیولوژیکی، عاطفی، اجتماعی وروانی درزندگی فرد بشمار می رود. همچنین دوره مهم رشد هیجانات وتنظیم هیجان است. هیجانها وتنظیم هیجان، عامل مهمی درتعیین سلامت روان وبهزیستی روانشناختی وداشتن عملکرد موفق درتعاملات اجتماعی هستند وفرآیندی مهم دررشد اختلالات روانشناختی محسوب می شوند. هدف این مطالعه، مؤلفه های متغیرهای بهزیستی و درد روانشناختی ازطریق عامل هیجان (عاطفه مثبت ومنفی، تنظیم شناختی هیجان برای فعالیت روزمره) در نوجوانان ازنظر متخصصین است. نوع تحقیق هدف اکتشافی با رویکرد کیفی است. جامعه آماری، متخصصین حوزه هیجان، نوجوانی وسلامت می‌باشند. انتخاب نمونه به روش هدفمند بود که ده نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها ازمصاحبه نیمه ساختار یافته وباز پاسخ استفاده شد وبرای تحلیل داده‌ها از روش دلفی فازی استفاده گردید. تحلیل داده‌ها نشان داد که از شاخصهای اولیه بدست آمده ازمتغیر تنظیم شناختی هیجان، مؤلفه های ارزیابی مجدد مثبت، ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بربرنامه ریزی، دیدگاه پذیری، فاجعه سازی وملامت دیگران تایید شد ورفتارهای متقابل، شیوه تنظیم رفتارهای قلدرمآبانه وتمرکز برخود حذف شد. ازمتغیر درد ذهنی مؤلفه های تغییرناپذیری، فقدان کنترل، خودشیفتگی/بی ارزشی، آشفتگی هیجانی، خشک زدگی(بهت)، ازخود بیگانگی، سردرگمی، فاصله گیری اجتماعی و پوچی(بی معنایی) تایید شد وتوانایی کنترل ذهنی، تقابل های ذهنی وآشفتگی ذهنی حذف شد. برای متغیر بهزیستی روانشناختی مؤلفه های تسلط برمحیط، رشد شخصی، پذیرش خود، خودمختاری، روابط مثبت بادیگران وهدفمندی درزندگی تایید گردید وبرنامه ریزی زندگی، تعامل سازنده وتوجه به ویژگیهای شخصی حذف شد وبرای متغیر عاطفه، دومؤلفه عاطفه مثبت ومنفی تایید شد ودرگیری عاطفی وتاثیرپذیری هیجانی حذف گردید. نوع تحقیق هدف اکتشافی با رویکرد کیفی است. جامعه آماری، متخصصین حوزه هیجان، نوجوانی وسلامت می‌باشند. انتخاب نمونه به روش هدفمند بود که ده نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها ازمصاحبه نیمه ساختار یافته وباز پاسخ استفاده شد وبرای تحلیل داده‌ها از روش دلفی فازی استفاده گردید.
تحلیل داده‌ها نشان داد که از شاخصهای اولیه بدست آمده ازمتغیر تنظیم شناختی هیجان، مؤلفه های ارزیابی مجدد مثبت، ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بربرنامه ریزی، دیدگاه پذیری، فاجعه سازی وملامت دیگران تایید شد ورفتارهای متقابل، شیوه تنظیم رفتارهای قلدرمآبانه وتمرکز برخود حذف شد. ازمتغیر درد ذهنی مؤلفه های تغییرناپذیری، فقدان کنترل، خودشیفتگی/بی ارزشی، آشفتگی هیجانی، خشک زدگی(بهت)، ازخود بیگانگی، سردرگمی، فاصله گیری اجتماعی و پوچی(بی معنایی) تایید شد وتوانایی کنترل ذهنی، تقابل های ذهنی وآشفتگی ذهنی حذف شد. برای متغیر بهزیستی روانشناختی مؤلفه های تسلط برمحیط، رشد شخصی، پذیرش خود، خودمختاری، روابط مثبت بادیگران وهدفمندی درزندگی تایید گردید وبرنامه ریزی زندگی، تعامل سازنده وتوجه به ویژگیهای شخصی حذف شد وبرای متغیر عاطفه، دومؤلفه عاطفه مثبت ومنفی تایید شد ودرگیری عاطفی وتاثیرپذیری هیجانی حذف گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The components of well-being and psychological pain via emotion factor in adolescents from the experts’ point of view: A qualitative study

نویسندگان [English]

  • Fariba Biabani 1
  • Hasan Ashayeri 2
  • Hooman Namvar 3
1 PhD student in general psychology, Department of Psychology, Saveh Branch, Islamic Azad University,Save, Iran
2 Professor, Department of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Saveh Branch, Islamic Azad University, Iran
چکیده [English]

Adolescence is an important developmental stage and emotion is an important factor in determining psychological well-being and an important process in the development of psychological disorders. The aim is the components of well-being, psychological pain variables via the emotion factor in adolescents from the experts’ point of view. The type of study is qualitative. The statistical population includes experts in the area of emotion. Ten experts were selected purposefully, and data were collected through semi-structured interviews. The data were analyzed using fuzzy Delphi method. The results revealed that among the primary indicators for emotion regulation variable, the components of mutual behaviors, the way of regulating bullying behaviors and self-focus, for psychological pain, the components of mental control ability, mental conflict and mental wandering, for well-being, the components of life planning, constructive interaction and attention to personal characteristics, and for emotion, the components of emotional conflict and emotional affectivity were removed.
Introduction
Adolescence is an important period of physiological, emotional, social and psychological growth (Kazemi, 2015). Extensive changes in various aspects of adolescents’ lives create a critical stage (Kazemi, 2015). Adolescents experience more daily problems, more negative emotions and less positive emotions and more emotional fluctuations (Larson and Ham, 1993). Emotions are known with two dimensions of positive and negative emotions (Malki Majd, 2015). Adolescents use different emotions in their daily activities (Taghipour, et al, 2019). When faced with stressful events, emotions must be regulated (Qara Daghi, et al, 2017). Emotion regulation refers to the cognitive way of managing and manipulating the entry of information recalled by emotion (Sharifi Bastan, et al, 2015).
Emotion regulation strategies can affect psychological well-being. Adolescents who have high psychological well-being act more successfully when faced with stressful factors, while low psychological well-being leads to emotional problems (Karimifar, et al, 2016). Another variable is psychological pain. Orbach et al. (2003) have described psychological pain as a wide range of mental experiences that are characterized by the perception of negative changes in oneself and performance, accompanied by strong negative emotions (Karami, et al, 2018). Given the important role that emotions and the cognitive emotion regulation in adolescence on the psychological well-being and psychopathology of adolescents, the study in this area can help to expand knowledge. Thus, the present study seeks to identify the components of well-being, psychological pain through the emotion factor (positive and negative affect, cognitive emotion regulation for everyday activities) in adolescents from the experts’ point of view. The present study seeks to answer the question of what are the components of well-being and psychological pain via emotion factor in adolescents from the experts’ point of view.
Methodology
The present study was conducted with the aim of identifying the components of well-being and psychological pain via the emotion factor in adolescents from the experts' point of view using a qualitative approach and a fuzzy Delphi method. The Fuzzy Delphi method is a structured process for collecting and classifying the knowledge by a group of experts through the distribution of questionnaires among the experts and the controlled feedback of the received answers. This method is done with the participation of people who have knowledge and expertise in the subject of research. The validity of the results depends on the competence and skill of these people. Fuzzy Delphi technique can be used to identify and screen the most important decision-making indicators. In the present study, by reviewing the theoretical background and also the opinions of the supervisors, some hypothetical models were developed, and by integrating the models, a final conceptual model was obtained. Then, we entered into a semi-structured interview with the experts with 4 descriptive questions about the approval, development and criticism of the model. The experts were selected and entered the project through purposeful sampling. The inclusion criteria for experts was being a faculty member and at least be a candidate for assistant professor, have a good reputation in the area of health and adolescence, and having at least 10 written articles in the considered areas (emotion, adolescence, and health). Ten people were selected among the experts, and after a semi-structured interview with these experts, the content of the interview was analyzed. The method of data analysis was also using fuzzy Delphi method.
Results
After determining the criterion indicators of the research variables, a pairwise matrix was calculated to determine the weight of different parameters. To defuzzify the weight of the indicators, the geometric mean of the components of the fuzzy number of parameters’ weight was obtained and the weight of the parameters was expressed as a definite number:
In the variable of cognitive emotion regulation, the component of blaming others has the highest weight with a weight of 0.1035 The mean of indicators is 0.0825 The components of transaction and the way of regulating bullying behaviors are below mean level and should be removed, and the components of self-blame, acceptance, rumination, positive refocusing, refocusing on planning, positive reappraisal, putting into perspective, catastrophizing and other-blame were approved. In the psychological pain variable, the component of non-changeability with a weight of 0.1077 had the highest weight. The mean of indicators was 0.1111 The components of the ability to control mind, mental conflicts and mental wandering are below the mean level and should be removed, and the components of narcissism/worthlessness, emotional wandering, dryness, alienation, confusion, social distancing and emptiness were approved.
In the well-being variable, the master of the environment component has the highest weight with a weight of 0.13477 The mean of indicators is 0.1111 The components of life planning, constructive interaction, and attention to personal characteristics are below mean and should be removed, and the components of personal growth, mastery of the environment, self-acceptance, autonomy, positive relationships with others, and purposefulness were approved. In the affect variable, the positive affect component had the highest weight with a weight of 0.3207 The mean of indicators is 0.2498 The components of emotional conflict and emotional affectivity are below the mean and should be removed, and the components of positive affect and negative emotion were approved.
Discussion and Conclusion
Based on the aim, the components of the variables were identified from the theoretical literature, and after interviewing the experts, the components of emotional conflict and emotional affectivity to the variable of emotion, transactions, the way of regulating bullying behaviors and self-control to the variable of emotion regulation, mind control ability, mental conflict and mental wandering to the psychological pain variable and life planning, constructive interaction and attention to personal characteristics to the well-being variable were added.  Finally, with the fuzzy Delphi method, the added components were removed and 26 components from 4 variables were approved. Based on the results, the final conceptual model was confirmed. The results were consistent with those of studies conducted by Lennarz et al. (2019) and Safara and Salamabadi (2021). Due to the spread of the coronavirus, it was not possible to interview more experts in person. It is recommended to design different conceptual models and investigate other variables in future studies.
Methods: Research methodology is an exploratory purpose with quality approach. Statistical population of this research are practitioners in emotion, adolescence and health fields.choice of these experts is purposive sampling. For this purpose, ten person were chosen and had an interview and were used semi-structured and open-ended interview for collecting data and had analyzed data by Fuzzy Delphi method.
Results: Data analysis are shown that indexes of positive reappraisal, self-blame, acceptance, rumination, positive refocusing, refocus on planning, openness to experience, catastrophizing and blaming of others are approved from early indexes acquired cognitive emotion regulation variable. Components of invariability, lack of control, narcissism/worthlessness, emotional disturbance, astonishment, alienation, confusion, social distancing and absurdity are approved for mental pain variable. Dominance in an environment, personal growth, self-acceptance, autonomy, positive relationship with others and purposefulness are approved for psychological well-being variable. Finally, two components of positive and negative emotion are approved for positive and negative emotion variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Well-being
  • Psychological pain
  • Positive and negative emotions
  • emotion cognitive regulation
Aldao, A. (2013). The future of emotion regulation research: Capturing context. Perspectives on Psychological Science, 8: 155-172.
Aldao, A., Hooria, J., Goldin, P., &Gross, J.J. (2014). Adaptive and maladaptive emotion regulation strategies: Interactive effects during CBT for Social Anxiety Ddisurder.Journal of Anxiety Disorder,28(4): 382-9.
Allen, N.B., &Sheeber, L.B. (2009). Handbook of Adolescent emotional development and the emergence of depressive disorder. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Andamikhoshk, A. (2013). Role of nine strategies of cognitive emotion regulation in the prediction of resilience. Journal of Thought & Behavior in Clinical Psychology. Vol 7(27): 61-70. (Text in Persian)
Begian Koulemarzi, M., Karami, J., Momeni, Kh., &Elahi, A. (2018). The effectiveness of cognitive behavioral analysis system of psychotherapy (CBASP) and dialectical behavior therapy based on compassion on resilience and motivations for suicide attempts in people attempted suicide. Contemporary Psychology, vol13(1): 26-38. (Text in Persian)
Begian Koulemarzi, M., Momeni, Kh., Elahi, A., &Karami, J. (2019). The investigation of the role of childhood truma experience, cognitive reactivity, and mental pain in suicide attempted normal individual. The Journal of Thought & Behavior in Clinical Psychology, 14 (53), 77-89. (Text in Persian)
Chen, Y., Yang, X., Wang, L. & Zhang, X. (2012). A randomized controlled trial of the effects of brief mindfulness meditation on anxiety symptoms and systolic blood pressure in chine nursing students. Nurse Education Today. 33(10): 1166-1172.
Garnefski, N., & Kraaij.V. (2018). Specificity of relations between adolescents’ cognitive emotion regulation strategies and symptoms of depression and anxiety. Journal of Cognition and Emotion, Vol 32(7): 1401-1408.
Garnefski, N., Kraiij, V., & Spinhoven, P.H. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual Differences, 30(8): 1311-1327. [Doi:10.1016/S0191-8869(00)00113-6]
Gharadaghi, A., Zemestani, M., &Valiei, Z. (2020). On the relationship between family functioning and cognitive emotion regulation with students psychological well-being. Journal of School Psychology, vol 9(2): 108-122. (Text in Persian)
Gross, J.J., & John, O.P. (2003). Individual difference in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 85: 348-362.
Gross, J.J., &Thompson, R.A. (2007). Emotion regulation: Conceotual foundation. In Gross, J.J.(Ed), Handbook of emotion regulation (pp3-24). New York, NY: Guilford Press.
Gruber, R., & Cassoff, J. (2014). The interplay between sleep and emotion regulation inconceptual framework empirical evidence and future directions. Current Psychochiatry report, 16(11): 500.
Hasani, J., &ArianaKia, E. (2016). Cognitive emotion regulation strategies, anxiety and impulsivity in bipolar disorder with and withouth comorbid obsessive-compulsive disorder. IJPCP,22(1): 39-49. (Text in Persian)
Heiy, J.E., & Cheavens, J.S. (2014). Back to basics: A naturalistic assessment of the experience and regulation of emotion. Emotion, 14(5): 878-891.
Jafari, E., Ghazanfarian, F., Aliakbari, M., Kamarzarin, H. (2017). The effectiveness of coping skills training on emotional regulation in delinquent adolescents,. Archivements, 24(1), 97-110. (Text in Persian)
Karimi, E. (2017). Social problem-solving and emotion control skills training on adolescent’s aggression and psychological well-being: a comparison. Master Thesis, Allameh Tabatabaei University, Tehran. (Text in Persian)
Karimifar, M., dinparvar, E., &Rouholamini, M, S. (2017). The effectiveness of teaching emotion regulation based on Gross model on the amount of social and emotional adaptation among young men. Advances in Cognitive Sciences,19(1): 23-37. (Text in Persian)
Karami, J., Begiankoulemarzi, M.J., Momeni, Kh., &Elahi, A. (2018). Measurement of mental pain: Psychometric properties and confirmatory factor analysis of multidimentional mental pain questionnaire. Journal of Health Psychology, vol7, no1(25): 146-172. (Text in Persian)
Kazemi, Z. (2016). The role of mother’s emotion regulation strategies and attachment style in adolescents internal and external problems. Master Thesis in Clinical Psychology of children and adolescent, kharazmi University, Tehran. (Text in Persian)
Kearsley, J.H. (2010). Therapeutic use of self and the relief of suffering. Cancer Forums. 34(2): 98-101.
Larson, R. Ham, m. (1993). Stress strom and stress in early adolescence: The relationship of negative events with dysphoric affect. Developmental Psychology, 29: 130-140.
Lennarz, H.K., Hollenstein, T., Lichtwarck, A., Kuntsche, E., &Granic, I. (2019). Emotion regulation in action: use, selection & success of emotion regulation in adolescents' daily lives. International Journal of Behavioral Development, Vol 43(1): 1-11.
Malekiemajd, M. (2016). Efficacy of emotion regulation training on impulsivity and positive and negative affect in juvenile offenders. Master thesis in General Psychology, Allameh Tabatabaee University, Tehran. (Text in Persian)
Maciejewski, D., Van lier, P., Branje, S., Meeus, W., &Koot, H. (2015). A 5-year longitudinal study on mood variability across adolescence using daily diaries. Child Development, 86: 1908-1921.
Michaelimanee, F. (2010). The study of Ryff psychological well-being scale factorical structure between Urmia University students. JMPR,5(18): 143-165. (Text in Persian)
Mohammadi, A. (2019). Predictability of Garmsar adolescent’s liability for adolescents 15-17 years based on behavioral self-concepts and positive and negative emotions and psychological well-being. Journal of Analitical-Cognitive Psychology, 10(36): 33-44. (Text in Persian)
Moltafet, Gh., &Sadati Firoz Abadi, S. (2017). Investigate psychometric evaluation of Ryffs psychological scale in gifted high school students: reability, validity and factor structure. 7(27): 103-119. (Text in Persian)
Montana, J.I., Matamala-Gomez, M., Maisto, M. Mavrodiev, P.A., Cavalera, M.C., Diana, B., Mantovani, F., &Realdon, O. (2020). The Benefits of Emotion Regulation Interventions in Virtual Reality for the Improvement of wellbeing in Adults and Older Adults: A Systematic Review. Journal of Clinical Medicin, 9(2): 500,1-22.
Orbach, I., Mikulincer, M., Sirota, D., &Gilboa-schetman, E. (2003). Mental pain: A multidimentional operationalization and definition. Suicide & Life-threatening Behavior, 33(3): 219-30.
Ryff, C.D, & Keyes, C.L.M. (1995). The Structure of psychological well-being revisted. Journal of Personality and Social Psychology, 69(4): 719-728.
Ryff, C.D, & Singer, B.H. (2013).c vxc v Know thyself and become what you are: A eudaimonic approach to psychological well-being. In the Exploration of Happiness: 97-116. [Doi:10.1007/978-94-007-5702-8-6]
Saber, M., Tehrani, H., Shojaeizadeh, D. Maleki, z., &Esfandiariyarpoor, R. (2013). Mental health and exposure to stressful life events of nurses working in emergency medical service. Journal of Health System Research, 9(3): 294-300. (Text in Persian)
Safara, M., & Salmabadi, M. (2021). Psychological weii-being in the elderly; the role of self-compassion and alexithymia. Aging Psychology,7(1): 83-92. (Text in Persian)
Sanagouye Mohrer, Gh., Shirazi, M., Mirsharafoldin, A., &Miri Ghaleno, Z. (2020). The effect of psychological well-being training of life expectancy, psychological well-being and social anxiety in mothers of students with mentally retarded. Journal of Social Psychology, Vol8(56): 13-22. (Text in Persian)
Saxena, P., Dubey, A., &Panday, R. (2011). Role of emotion difficulties in predicting mental health and well-being. Journal of Projective Psychology and Mental Health,18(2): 147-57. [Doi.org/10.1080/02699931.2016.1232698]
Scheibe, S., &Moghimi, D. (2021). Age and Context Effects in Daily Emotion Regulation and Weel-Being at work. Work, Aging and Retirement, 7(1): 31-45.
Sharifibastan, f., Yazdi, S., & Zahraei, S. (2016). The role of cognitive emotion regulation and positive and negative affect in resiliency of women with breast cancer. IJPN, 4(2): 38-49. (Text in Persian)
Sheybani, H., Mikaeili, N., &Nariman, M.  (2020). The effectiveness of cognitive behavioral therapy and emotion regulation training on irritability, depression, anxiety and emotion regulation in adolescents with disruptive mood dysregulation disorder. JCP, vol12(2): 41-50. (Text in Persian)
Shneidman, E.S. (1999). The psychological pain assessment scale. Suicide and Life-threatening Behavior, 29(4): 287-294.
Silk, J.S., Steinberg, L., &Morris, A.S. (2003). Adolescents emotion regulation in daily life: Links to depressive symptoms and problem behavior. Journal of Child development, 74: 1869-1880.
Tabatabaei, S, M., & Chalabainloo, G. (2020). The effectiveness of resilience training on positive and negative affect and reduction of psychological distress in mothers of children with attention deficit hyperactivity disorder. J Arak Uni Med Sci, 23(4): 438-449. (Text in Persian)
Taghipour, B., Qolami, f., Ranjbar, M.J., &Rostam oqli, Z. (2019). The role of positive and negative affect in predicting psychological well-being of athletic students. Journal of School Psychology, 8(31): 187-198. (Text in Persian)
Troy, A.S. (2012). Cognitive reaprasial ability as protective factor: Resilence to stress across time and context. Doctoral Dissertation of Philosophy. University of Denver.
Watson, D., Clark, L.A. &Carey, G. (1988). Positive and negative affectivity and their relation to anxiety and depression disorders. Journal of Abnormal Psychology. 97(3): 346-359.
Garnefski, N., & Kraaij, V. (2006). Relationships between cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: A comparative study of five specific samples. Personality and Individual Differences, 40: 1659-1669.
Weich.S., Bruyha.T., King.m, Mcmanus.S., Bebbington.P., Jenkins.R.&Stewart.B.S. (2011). Mental well-being and mental illness: findings from the adult psychiatric morbidity survey for England. The British Journal of Psychiatry, 199(1): 23-28.
Yaghoobi, A., &Nesaimoghadam, B. (2019). The effect of positive psychology intervention on the psychological well-being of adolescents. Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, vol25(1): 14-25. (Text in Persian)
Yildirim, M&Arsalan, G. (2020). Exploring the associations between resilience, dispositional hope, preventive behaviors, subjective eell-being and psychological health among adults during early stage of COV19. Journal of Current Psychology, 14: 1-11.
Yosefi, J. (2015). The relationship between emotional regulation and positive and negative emotion with psychological weii-being of students. Journal if Neyshabur University of Medical Sciences,3(1): 66-74. (Text in Persian)
Zaraati, I., Bermas, H., & Sabet, M. (2019). The Relationship between Childhood Truma and Suicide Ideation. Annals of Military and Health Science Research, 17(1): e89266. (Text in Persian)