ارائه الگوی تربیت جنسی در ایران بر مبنای برنامه جامع آموزش جنسی(CSE)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم تربیتی- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی-دانشگاه دپیام نور- تهران-ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

3 دانشگاه پیام نور

4 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

برنامه جامع آموزش جنسی یکی از برنامه های جهانی که توسط یونسکو طراحی و اجرا می گردد. نتایج پژوهش های مختلف نشان از اهمیت و استفاده از مزایای این برنامه در برنامه های آموزشی مدارس کشورهای مختلف است. بنابراین با توجه به فقدان پژوهش در این زمینه، هدف کلی پژوهش حاضر ارائه الگوی تربیت جنسی در ایران بر مبنای برنامه جامع آموزش جنسی می باشد. پژوهش حاضر از نوع کیفی می باشد که جهت نیل به هدف پژوهش از تحلیل محتوای استقرایی استفاده گردید. داده های جمع آوری شده شامل مطالعه اسناد بالادستی نظام آموزشی کشور، منابع علمی موجود، اسناد بین المللی مرتبط با موضوع پژوهش مانند برنامه جامع آموزش جنسی جمع آوری می باشد. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آنست که برنامه جامع آموزش جنسی، یک برنامه جامع است که با بسیاری از اعتقادات و باورهای دینی و ارزش ها و هنجارهای جامعه کنونی ایران همخوانی دارد، هر چند در بعضی از موارد نیز اختلافاتی مشهود می باشد. همچنین الگوی نهایی تربیت جنسی در ایران در قالب اهداف(در حیطه شناختی، نگرشی و مهارتی)، اصول، محتوا (رشد انسان، ارتباط، مهارت های فردی، رفتار جنسی، سلامت جنسی، فرهنگ و اجتماع) و روشهای آموزشی (مستقیم و غیر مستقیم) تنظیم شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and Introduce a Model of Sexual Education in Iran Based on Comprehensive Sex Education Program (CSE)

نویسندگان [English]

  • maryam shirbaigy 1
  • Zohreh Esmaeili 2
  • Bahman Saeidipoor 3
  • mohammadreza sarmadi 4
1 Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Payam Noor - Tehran-Iran
2 Faculty Member of Payame Noor University
3 pnu uni
4 pnu uni
چکیده [English]

Comprehensive Sexual Education (CSE) is one of the global programs designed and implemented by UNESCO. The results show the importance and benefits of this program in the school curriculum in different countries. Therefore, due to the lack of research in this field, the overall purpose of this study is to provide a model of sexual education in Iran based on CSE. The present study is a qualitative one that used inductive content analysis to achieve the purpose of the study. Data collection include of many resource: documents of the country's education system, Studying available scientific resources, and reviewing international research related documents such as the Comprehensive Sex Education Program (CSE). Results of the study show that CSE is a comprehensive program that is consistent with many of the current religious beliefs, values, and norms of current Iranian society, although some differences are also evident. Also the final model of sexual education in Iran is stetted in sections of goals (cognitive, attitude and skill), principles, content (human development, communication, personal skills, sexual behavior, sexual health, culture and society) and educational methods (direct and indirect).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual Education
  • Iran
  • CSE