شناسایی مؤلفه های حکمرانی خوب در نظام آموزش عالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی گروه رهبری و توسعه آموزشی.دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی/ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/ دانشگاه شهید بهشتی.

3 دانشیار گروه علوم تربیتی/ دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی/ دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

از دیدگاه بسیاری از صاحب‌نظران نظام فعلی آموزش عالی ایران پاسخگوی خیل عظیم مطالبات و خواسته‌های ذینفعان خود نبوده و در ساختار حکمرانی خویش دارای نقاط ضعف و خلأهای بسیاری است. لذا نیاز به طراحی یک الگوی حکمرانی خوب، احساس می‌شود. حکمرانی خوب یک فاکتور اساسی در رشد کیفیت نظام آموزش عالی است. بنابراین این پژوهش با هدف شناسایی و تدوین مؤلفه‌های بومی حکمرانی خوب در نظام آموزش عالی ایران انجام شد. تحقیق حاضر یک پژوهش بنیادی از نوع توصیفی- اکتشافی است. روش گردآوری داده‌ها در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختارمند با 23 نفر از صاحب‌نظران و اساتید حوزه آموزش عالی با معیار اشباع نظری بود. داده‌های حاصل از این پژوهش از طریق تحلیل محتوای کیفی و با کمک نرم‌افزار مکس کیودا مورد تحلیل قرار گرفت. به‌منظور سنجش روایی تحقیق از نظرات و رهنمودهای گروهی از خبرگان و انتخاب مؤلفه‌ها با استفاده از مطالعه مبانی نظری استفاده شد. همچنین برای بررسی پایایی پژوهش از روش هولستی بهره گرفته شد. بر اساس نتایج 30 کد/مفهوم مختلف برای حکمرانی خوب در نظام آموزش عالی ایران از نظر صاحب‌نظران مصاحبه شده به دست آمد که در قالب سه مؤلفه اصلی مسئولیت‌پذیری مدنی و توسعه پایدار، ارزیابی مستمر و اثربخش (عملکرد دانشگاه، امور مالی و انتصابات دانشگاهی) و مدیریت و رهبری خوب جای گرفتند. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Components of Good Governance in Iranian Higher Education System

نویسندگان [English]

  • Maria Ghorbanian 1
  • Mohammad Ghahramani 2
  • Mahmood Abolghasemi 3
1 Shahid Beheshti UniversityPhD student in Educational Management, Department of Leadership and Development of Education, , Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Department of Education, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University
3 Associate Professor of Department of Education, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

From the point of many experts, the current system of higher education in Iran does not meet the great demands of its stakeholders and has many weaknesses and gaps in its governance structure. Therefore, there is a need to design a good governance model. Good governance is a key factor in the growth of the quality of the higher education system. Therefore, this study was conducted with the aim of identifying and compiling indigenous components of good governance in the Iranian higher education system. This research is a basic descriptive-exploratory research. The method of data collection in this study was a semi-structured interview with 23 experts and professors in the field of higher education with theoretical saturation criteria. The data obtained from this study were analyzed through qualitative content analysis with the help of Maxqda software. In order to assess the validity of the research, the opinions and guidelines of a group of experts and the selection of components were used the study of theoretical foundations. Holesti method was also used to evaluate the reliability of the research. Based on the results, 30 different codes / concepts for good governance in the Iranian higher education system were obtained from the interviewed experts, which were placed in the form of the three main components of civic responsibility and sustainable development, continuous and effective evaluation (university performance, finance and university appointments) and good management and leadership

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Governance
  • higher education
  • Higher education management