تاثیر آموزش فلسفه ورزی بر تفکر مراقبتی دانش آموزان ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روانشناسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

تفکر مراقبتی، اندیشه ای است که به ارزش‌های مستتردر تمـام امـور مـی‌پـردازد، و بـه چرایی ارزشمندی یک امر و تاثیر این ارزشها در قضاوتها و تصمیمات اخلاقی انسانها اهمیت می‌دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش فلسفه ورزی بر رشد تفکر مراقبتی دانش آموزان پسر پایه ششم منطقه سنگر از توابع شهرستان رشت در ایران انجام شده است. این پژوهش آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پایه ششم منطقه سنگر بود که از میان آنها 60 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند و در دوگروه 30 نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند، جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه تفکر مراقبتی هدایتی (1396) استفاده شد. به منظور اجرای متغیر مستقل، هشت داستان از کتب کهن پارسی، مذهبی و متون بین المللی برای گروه آزمایش انتخاب شد که در هشت جلسه 70 دقیقه ای و هر جلسه یک داستان مورد کندوکاو قرار گرفت. داده ها با استفاده از روش آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس ANCOVA و نرم افزار SPSS21مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که برنامه های آموزش فلسفه ورزی (فبک) بر میزان بر رشد تفکر مراقبتی دانش آموزان تاثیرمثبت و معناداری می‌گذارد .میزان اندازه اثر آموزش ها در تفکر مراقبتی 64 درصد بود. از آنجا که داشتن ذهن فلسفی می تواند انسـان را بـه درک صحیح وعمیق ارزشها وادارد، رویکرد فلسفه برای کودکان مـی‌توانـد بعنـوان رویکـردی راهبردی در این برنامه محسوب گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Philosophy Education on the Development of Care Thinking for Elementary Students

نویسندگان [English]

  • Farideh Hamidi 1
  • Mohammad Reza Imam Jomeh 2
  • Amir Nami 3
1 Associate Professor, Education Department, Shahid Rajaee Teacher Training University
2 Associate Professor, Education Department, Shahid Rajaee Teacher Training University
3 M.A Student of Educational Psychology, Education Department, Shahid Rajaee Teacher Training University
چکیده [English]

Caring thinking is an idea that focuses on the deeper values of all things, and why the value of an issue and the impact of those values on human judgments and ethics are important. The purpose of this study was to investigate the effect of philosophy training on the development of caring thinking among sixth grade male students in Sangar district of Rasht city in Iran. This experimental study was a pretest-posttest with control group. The statistical population consisted of all sixth-grade students in Sangar district, out of which 60 were selected through two-stage cluster sampling and replaced in two 30-person experimental and control groups. In order to run an independent variable, eight stories from Persian, religious, and international texts were selected for the experimental group, which had a storyline in eight 70- minute sessions. Data were analyzed using descriptive statistics, ANCOVA by SPSS21 software. The results showed that philosophy training programs had a significant effect on the growth of caring thinking in students. The effect of training on care thinking was 64%. Since having a philosophical mind can make a person understand the values of events, the philosophy approach for children can be considered as a strategic approach for education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Care thinking
  • Philosophical Conduct
  • Philosophy for children
  • elementary students