طراحی و اعتباریابی الگوی بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها در حوزه علوم انسانی و اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

In this study, the exploratory mixed-method approach was employed along with the qualitative grounded theory and a quantitative-descriptive correlational technique to design and validate an internationalization model for Iranian universities in humanities and social sciences. In the qualitative section, the participants included the experts and faculty members with relevant publications and experience of teaching at international universities and holding internationalization training courses. In this section, there were also the managers of international offices and the deans of international faculties of public universities in Tehran. The purposive sampling method was utilized to select twelve participants for in-depth interviews, which were continued until the data reached the theoretical saturation. The open, axial, and selective coding techniques were employed to analyze the qualitative data and finally identify six key components as the primary elements in the internationalization of universities: (1) causal factors, (2) major phenomenon, (3) contextual conditions, (4) environmental conditions, (5) internationalization strategies, and (6) the outcomes of internationalization for universities. Eventually, 18 categories of measurable variables were identified and classified under the above components. The research questionnaire was based on the qualitative findings. The stratified purposive sampling method was used for selecting 250 faculty members and PhD students in humanities and social sciences from Allameh Tabataba’i University, University of Tehran, Alzahra University, and Tarbiat Modares University. . The results of testing the quantitative model, developed from the hypotheses of the qualitative model, confirmed the generality of the paradigmatic model.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Validating a Model for Internationalizing Iranian Universities in Social Sciences and Humanities

نویسندگان [English]

  • Sepideh Jafari 1
  • Hammid Rahimian 2
  • Abbas Abbaspour 2
1 Assistant Professor ,Department of Educational Management, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Associate professor, Department of Educational Planning and Management, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

پژوهش حاضر، به‌منظور طراحی و اعتبار یابی الگوی بین‌المللی شدن دانشگاه‌های ایران در حوزه علوم انسانی و اجتماعی، با رویکرد آمیخته اکتشافی و بهره‌گیری از روش کیفی نظریه داده بنیاد و نیز روش کمی توصیفی از نوع همبستگی، انجام شد. شرکت‌کنندگان پژوهش حاضر در بخش کیفی، صاحب‌نظران و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها با آثار نوشتاری مرتبط، تجربه تدریس در دانشگاه‌های بین‌المللی و یا تجربه تدریس دوره‌های آموزشی مرتبط با بین‌المللی شدن، مدیران دفاتر بین‌المللی و رؤسای دانشکده‌های بین‌المللی در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بودند که تعداد 12 نفر از میان آن‌ها به‌صورت هدفمند جهت انجام مصاحبه عمیق انتخاب شدند و مصاحبه‌ها تا آنجا ادامه یافت که داده‌ها به اشباع نظری رسیدند. طی تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از روش کدگذاری باز و محوری و گزینشی درنهایت 18 دسته از متغیرهای اندازه‌پذیر در قالب شش دسته کلی از مؤلفه‌ها شناسایی و تعریف شد که عبارت‌اند از 1) موجبات علی بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها، 2) پدیده اصلی، 3) شرایط زمینه‌ای، 4) شرایط مداخله‌گر، 5) راهبردها، و 6) پیامدها. بر مبنای یافته‌های حاصل از تجزیه‌وتحلیل‌های مرحله کیفی، پرسشنامه پژوهش طراحی شد و در نمونه آماری 250 نفر از اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان مقطع دکتری رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی در دانشگاه‌های علامه طباطبائی، تهران، الزهرا و تربیت مدرس که به روش نمونه‌گیری نسبتی طبقه‌ای انتخاب‌شده بودند، اجرا و داده‌های کمی پژوهش گردآوری شد. داده‌های کمی در قالب تحلیل توصیفی داده‌ها، تحلیل عاملی و معادلات ساختاری تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج آزمون مدل کمی، کلیت مدل پارادایمی را مورد تأیید قرار داد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internationalization
  • universities
  • humanities and social sciences