رابطه الکسی تایمی و منبع کنترل با تیپ شخصیتی D در دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

شخصیت تیپ D به عنوان عاملی باعث افزایش آشفتگی‌های روان‌شناختی، مسائل بهداشتی و پیامدهای ناگوار بالینی می‌شود و تأثیرات مخربی بر سلامتی جسمی و روان‌شناختی افراد دارد. هدف پژوهش حاضر، تعیین و ارتباط میزان رابطة الکسی تایمی و منبع کنترل با تیپ شخصیتی D در دانشجویان بود. نمونة مورد مطالعه 92 دانشجو (64 دختر و 28 پسر) بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های مقیاس الکسی تایمی تورنتو (بگبی، پارکر و تیلور، 1994)، منبع کنترل (راتر، 1966) و تیپ شخصیتی D (دنولت، 1998) استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد بین تیپ شخصیتی D با تفکّر معطوف به سطح(005/0>p) و منبع کنترل بیرونی (002/0>p) رابطة معناداری وجود دارد. همچنین نیز نتایج رگرسیون نشان داد بین الکسی تایمی با بازداری اجتماعی (30/0= b)، عاطفة منفی (22/0= b) و منبع کنترل بیرونی(21/0= b) رابطة معناداری وجود دارد و می‌تواند این مؤلّفه‌ها را پیش‌بینی کند. نتایج این پژوهش اهمیت و لزوم توجه به مسئلة شناسایی منبع کنترل و هدایت صحیح آن و نوع ابرازگری احساسات افراد و پیشگیری از شیوه‌های نادرست آن را می‌رساند. همچنین این پژوهش سعی دارد تبعات مؤلّفه‌های منفی مرتبط با تیپ شخصیتی D را به حداقل برساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Alexithymia and the Locus of Control with Type D Personality among Students

نویسندگان [English]

  • Sajjad Almardani Some’eh
  • Fatemeh Ghorbani
چکیده [English]

Type D personality as a factor increases the psychological turmoil, health issues and unpleasant clinical consequences and has devastating effects on the physical and psychological health of individuals. The aim of this study was the determination of the relationship between alexithymia and the locus of control with type D personality among students. The sample included 92 students (64 girls and 28 boys) who were selected by multistage random sampling. To collect the data, Toronto Alexithymia Scale (Bagbay, Parker & Taylor, 1994), Locus of Control Scale (Rotter, 1996) and Type D personality Scale (Denollet, 1998) were used. The results of Pearson correlation showed that there is a meaningful relationship between type D personality and superficial thought (P<0/005) and external locus of control (P<0/002). Also the results of regression showed that there is a meaningful relationship between alexithymia and social inhibition (b=0/30), negative emotion (b=0/22) and external locus of control (b=0/21) and it can predict these factors.  The results of this study convey the importance and necessity of considering the question of identifying the locus of control and the correct guidance of it and also the manner of individuals' emotional expressiveness and the prevention of its improper practices. This study also tries to decrease the consequences of negative factors associated with type D personality to their minimum level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • type D personality
  • alexithymia
  • locus of control
آزاد، حسین (1372). آسیب شناسی روانی، تهران: بعثت.
افشاری، افروز (1387). بررسی صفات شخصیتی، سبک‌های دلبستگی، رویداد‌های استرس‌زای زندگی و جنسیّت به عنوان پیش‌بین‌های ناگویی خلقی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، اهواز: دانشگاه شهید چمران.
اصغری نژاد، طاهره.، خداپناهی، محمدکریم و حیدری، محمود (1383). بررسی رابطه خودکارآمدی، مسند مهار‌گذاری با موفقیت تحصیلی، مجلۀ روان‌شناسی، سال 8، شمارۀ 3، ص226-218.
بال، ساموئل(1373). انگیزش در آموزش و پرورش، ترجمۀ علی اصغر مسدود. شیراز: دانشگاه شیراز.
بشارت، محمدعلی (1387). نارسانی هیجانی و سبک‌های دفاعی، مجلۀ اصول بهداشت روانی، سال 10، شمارۀ3، ص190-181.
بشارت، محمدعلی (1387). رابطۀ نارسایی هیجانی با اضطراب، افسردگی، درماندگی رواشناختی و بهزیستی روان‌شناختی، فصلنامۀ علمی-پژوهشی روان‌شناسی دانشگاه تبریز، سال 3، شمارۀ 10، ص 46-24.
بشارت، محمدعلی (1386). رابطۀ ابعاد شخصیت و ناگویی خلقی، دو فصلنامۀ روا‌‌ن‌شناسی معاصر، سال 2، شمارۀ 2، ص 66-55.
بیابانگرد، اسماعیل (1378). روش‌های افزایش عزّت نفس در کودکان و نوجوانان، چاپ پنجم، تهران: انجمن اولیاء و مربیان.
بیابانگرد، اسماعیل (1371). بررسی رابطۀ بین عزّت نفس، منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان شهر تهران، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
حیدری، احمد؛ محبوب، حسین و ضرابیان، محمدکاظم (1387). رابطۀ منبع کنترل درونی- بیرونی با افسردگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پژشکی همدان، فصلنامۀ اندیشه و رفتار، سال 4، شمارۀ 4، ص30-23.
خسروی، زهره؛ آقاجانی، مریم (1382). بررسی رابطۀ بین سلامت روان، منبع کنترل و شیوه مقابله‌ای دانش‌آموزان دختر سال اول متوسطۀ شهر تهران، نشریۀ مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، شمارۀ 1، ص 54-36.
داودی، ایران و افشار، افروز (1390). بررسی الکسی تایمی با صفات شخصیتی در دانشجویان، پژوهش‌های روا‌نشناسی بالینی و مشاوره، سال 1، شمارۀ 2، ص150-137.
رهنمای نهزمی، نقی؛ رضایی، سجاد؛ جمهری، فرهاد؛ احدی، حسن (1391). ویژگی‌های شخصیت و استرس در بیماران مبتلا به زخم معده و افراد سالم: مطالعه‌ای مقایسه‌ای با نگاه به تفاوت‌های جنسیّتی، دو ماهنامۀ علمی-پژوهشی دانشور، سال 19، شمارۀ 99، ص 15-1.
سهرابی، فرامرز و جوانبخش، عبدالرحمن (1388). اثر بخشی تقویت مهارت‌های مثبت اندیشی به شیوۀ گروهی بر منبع کنترل دانش‌آموزان دبیرستانی شهر گرگان، دو ماهنامۀ دانشور رفتار، سال 16، شمارۀ 37، ص 68-59.
شاه قلیان، مهناز.، مرادی، علیرضا و کافی، سید موسی (1386). بررسی رابطۀ ناگویی خلقی با سبک‌های ابزرا هیجان و سلامت عمومی در دانشجویان، مجلۀ روا‌ن‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، سال 13، شمارۀ 3، ص 248-238.
عیسی زادگان، علی.، شیخی، سیامک و بشرپور، سجاد (1390). رابطۀ الکسی تایمی و تیپ شخصیتی D با سلامت عمومی، مجلۀ پزشکی ارومیه، سال 22، شمارۀ 6، ص 538-530.
فراهانی، محمدنقی ( 1378 ). روانشناسی شخصیت، نظریه، تحقیق، کاربرد، تهران: دانشگاه تربیت معلم.
گنجی، حمزه (1379). بهداشت روانی، چاپ سوم، تهران: ارسباران.
مظاهری، مینا و افشار، حمید (1389). الکسی تایمی و ابعاد آن با افسردگی و اضطراب در اختلالات روانپزشکی، مجلۀ اصول بهداشت روانی، سال 12، شمارۀ 2، ص479-470.
مسعودنیا، ابراهیم (1390). رابطۀ بین تیپ شخصیتی D و مؤلّفه‌های آن با سلامت عمومی در دانشجویان، مجلۀ علوم رفتاری، سال 5، شمارۀ 2، ص 149-143.
موفق، خ (1375). هنجاریابی مقیاس کنترل دورنی-بیرونی راتر I-E برای دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر مشهد، پایانامه کارشناسی ارشد، مشهد: دانشگاه مشهد.
نادری، فرح و مرادیان، زهره (1389). رابطۀ بین ویژگی‌های شخصیتی و اضطراب جسمانی-اجتماعی با اتخاذ رژیم درمانی روزانه در دانشجویان دختر، فصلنامه زن و فرهنگ، سال 1، شمارۀ 4، ص 54-43.
Aquarius, A. E., Denollet, J., Hamming, J. F., de Vries, J. (2005). Role of disease status and type D personality in outcomes in patients with peripheral arterial disease. American Journal of Cardiology, 96, 996-1001.
Ashby, S., Kottman, T., Darper, K. (2002). Social interest and locus of control: Relationships and implication. Journal of individual psychology, 1, 58.
Afrooz, G. H. (2007). An introduction of psychology and education of exceptional children. Twenty Five Edition. Tehran. University of Tehran Press. (Persian).
Abolghasemi, A., Zahed, F., Narimani, M. (2009). The correlation of sense of coherence and type-D personality with health in coronary artery patients. Journal of FundMentalHealth, 43(11), 213-22. (Persian)
Bruce, D., Roy, Y., Adrian, F. (2002). The Influence of type behariour and locus of control upon jop satisfaction and occupational health. Journal of Personality and indiridual Differences, 33, 1361.
Bailey, P. E., Henry, J. D. (2007). Alexithymia, Somatization and negative effect in a community sample. Journal of Psychiatry, 150(1), 13-20.
Bagbay, R. M., Parker, J. D. A., Taylor, G. J. (1994). The twenty-item Alexithymia Scale: Item selection and cross validation of the factor structure. Journal of Psychosomatic Research, 38, 23-32.
Conraads, V. M., Denollet, J., De Clerck, L. S., Stevens, W. J., Bridts, C., Vrints, C. J. (2006). Type D personality is associatedwith increased levels of tumour necrosis factor (TNF)-alpha and TNF-alpha receptors in chronic heart failure. International Journal of Cardiology, 113(1), 34-8.
Cruickshank, S. E. (2006), The Relationship between Personality Traits, Body Image, and Eating Behaviors in College Females. Thesis Presented For Graduation in the Mitte Honors Program of Texas State University-San Marcos.
Coolidge, F. L., Estey, A. J., Segal, D. L., & Marle, P. D. (2013). Are alexithymia and schizoid personality disorder synonymous diagnoses?. Journal of Comprehensive Psychiatry, 54(2), 141-148.
Castelli, L., De Santis, F., De Giorgi, I., Deregibus, A., Tesio, V., Leombruni, P., Grenieri, A., Debernardi, C., Torta, R. (2013). Alexithymia, anger and psychological distress in patients with myofascial pain: a case-control study, Journal of Frontiers in Psychology, 4, 490.
Cobb-Clark, D. A., Kassenboehmer, S. C., & Schurer, S. (2014). Healthy habits: The connection between diet, exercise, and locus of control. Journal of Economic Behavior & Organization, 98, 1-28.
Denollet, J. (1998). Personality and risk of cancer in men with coronary heart disease. Journalof Psychological Medicine, 28, 991-995.
Denollet, J. (1991). Negative affectivity and repressive coping: pervasive influence on self-reported mood, health, and coronary-prone behavior. Journalof Psychosomatic Medicine, 53(5), 538-56.
Denollet, J. (2000). Type D personality: A potential risk factor refined. Journalof Psychosomatic Research, 49, 255-266.
Denollet, J., Vaes, J., rutsaert, D. L. (2000). Inadequate response to treatment in coronary heart disease: Adverse effects of type D personality and younger age on 5 year prognosis and quality of life Circulation. Journal of the American Heart Association, 102, 630-5.
Denollet, J. (1998). Personality and coronary of heart discase: The type-D Scale (DS16). Journal of Annals of Behavioral Medicine, 20(2), 209-215.
De Gucht, V., Fischler, B., Heiser, W. (2004). Neuroticism, Alexithymia, Negative Affect, and Positive Affect as Determinants of Medically Unexplained Symptoms. Journalof Personality and Individual Differences, 36, 1655-1667.
Damen, N. L., Versteeg, H., van Helmondt, S. J., de Jaegere, P. P., van Geuns, R. M., Meine, M. M., van Domburg, R. T., & Pedersen, S. S. (2014). he distressed (Type D) personality mediates the relationship between remembered parenting and psychological distress in cardiac patients. Psychology & Health, 29(3), 318-333.
Dalbudak, E., Evren, C., Aldemir, S., Coskun, K. S., Gul Yildirim, F., & Ugurlu, H. (2013). Alexithymia and personality in relation to social anxiety among university students. Journal of Psychiatry Research, 209(2), 167-172.
Grossarth-Maticek, R., Eysenck, H. J. (1990). Personality, stress and disease: Description and validation of a new inventory. Journal of PsychologicalReports, 66, 355-373.
Ginting, H., van de Ven, M., Becker, E. S., Näring, G. (2014). Type D personality is associated with health behaviors and perceived social support in individuals with coronary heart disease. Journal of Health Psychology. DOI:10.1177/1359105314536750.
Harris, C., Linda, O., Pamela, M. (2002). Situation and Personality correlates of psychological Well-Being: Social Activity and personal, Control.
Humphreys, T. P., Wood, L. M., Parker, J. D. A. (2009). Alexithymia and satisfaction in intimate relationships. Journalof Personality and Individual Differences, 46, 43-47.
Jonge, P., Denollet, J., Van Mell, J., Kuyper, A., Honig, A., Hschere, A. (2007). Association of type-D personality and depression with Somatic health in myocardial infarction patients. Journalof Psychosomatic Research, 63(5), 477-89.
Kupper, N., Denollet, J., de Geus, E. J., Boomsma, D. I., Willemsen, G. (2007). Heritability of type-D personality. Journalof Psychosomatic Medicine, 69(7), 675-81.
Krouse, N., Show, B. (2000). Specific Feelings of Control and mortality school of public health. University of Michigan.
Kirkcaldy, D., Shepard, J., Furnham, F. (2002). The influence of type A behavior and locus of control upon job satisfaction and occupational health. Journalof Personality and individual differences, 33, 1361-1371.
Luminet, O., Rime, B., Baby, R. M., Tayler, G. J. (2004). A multimodel investigation of emotional responding multimodel investigation of emotional responding in alexithymia. Journalof Cognition Emotion, 18(5), 741-66.
Le, N. H., Romas, M. A., Munoz, R. F. (2007). The relationship between alexithymia and perinatal depressive symptomatology. Journalof Psychosomatic Research, 62, 215-222.
Lim, H. E., Lee, M. S., Ko, Y. H., Park, Y. M, Joe, S. H. (2011). Assessment of the Type D Personality Construct in the Korean Population: A Validation Study of the Korean DS14. Journal of Korean Medical Science, 26, 116-123.
Mols, F., Denollet, J. (2010). Type D personality in the general population: a systematic review of health status, mechanisms of disease, and work -related problems. Available online at: http://www. hqlo.com/content/8/1/9.
Moghaddam, F. (1998). Social Psychology, Exploring Universal Across cultures, Freeman and company. New York.
Motan, I., Gencoz, T. (2007). The relationship between the dimensions of alexithymia and the intensity of depression and anxiety. TurkishJournal ofPsychiatry, 18(4), 333-43.
Mollazade, J., Ashouri, A. (2009). The effectiveness of cognitive behavioral group therapy in improvement of relapse presentation skills and mental health in the addicts. Journalof Danesh va Raftar, 34, 1-12. (Persian).
Mattila, A. K., Poutanen, O., Koivisto, A. M., Salokangas, R. K. R., Joukamaa, M. (2007). Alexithymia and life satisfaction in primary Healthcare patients. Journalof Psychosomatics, 48, 523-529.
Pederson, S. S., Denollet, Y. (2005). Type D personality, cardiac events, and impaired quality of life: a review. European journal of cardiovascular prevention and rehabilitation, 10(4), 241-248.
Ratter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. journal of Psychological monographs: general and applied. 80, 1-28.
Swart, M., Kortekaas, R., Aleman, A. (2009). Dealing with feelings: Characterizations of trait alexithymia on emotion regulation strategies and cognitive–emotional processing. Retrieved from )http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0005751, DOI: 10.1371/journal.pone.0005751.(
Tony, T. S. K. (2003). locus of control, attributional style and discipline problems in secondary schools. journalof early child development and car, 173(5), 455-466.
Thomas, A., Stetz, L. (2003). Effects of Personality on subjective job stress. journalof A cultural analysis, 37, 645-658.
Verissimo, R., Cardoso, R., Taylor, G. Y. (1998). Relationship between alexithymia, emotional control, and quality of life in patients with inflammatory bowel disease. journal of Psychotherapyand Psychosomatics, 68, 75-80.
Williams, L., O'Connor, R. C., Howard, S., Hughes, B. M., Johnston, D. W., Hay, J. L. (2008). Type-D personality mechanisms of effect: the role of health-related behavior and social support. journal of Psychosomatic Research, 64(1), 63-69.
Williams, L., Curren, C., & Bruce, G. (2011). Are alexithymia and Type D personality distinct or overlapping constructs? A confirmatory factor analysis of the Toronto alexithymia and Type D scales. journal of Personality and individual differences, 51(5), 683-686.
Yu, D. S., Thompson, D. R., Yu, C. M., Pedersen, S. S., Denollet, J. (2010). Validating the type D personality construct in Chinese patients with coronary heart disease. journal of Psychosomatic Research, 69(2), 111-118.