واکاوی انتقادی رابطه استاد- دانشجو در فرایند پایان‌نامه نویسی؛ از منظر دانشجو: (رشته فلسفه تعلیم و تربیت)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

پژوهش حاضر درصدد بود با رویکردی کیفی به واکاوی مسائل و معضلاتِ ارتباط دانشجویان با اساتیدِ راهنما و مشاور در فرایند پایان‌نامه نویسی اقدام کند. با توجه به سلطه‌خیز بودن این رابطه، روش هرمنوتیک انتقادی برای تحلیل داده‌های پژوهش برگزیده شد. با رعایت کامل اصول اخلاقی و حرفه‌ای پژوهش کیفی، با 14 نفر از دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشتة فلسفه تعلیم و تربیت که حداقل یک‌ترم از تصویب پیشنهاده آن‌ها می‌گذشت، مصاحبه‌هایی انجام شد. درنهایت داده‌های پژوهش پیرامون سه مقولۀ دانشجو، استاد و فضای تعامل استاد و دانشجو تحلیل شد. با توجه به نارضایتی اکثر مصاحبه‌شوندگان از این فرایند، در پایان پیشنهاد شد ضمن تقویت بنیة پژوهشی و مهارتی دانشجویان قبل از درگیر شدن در این فرایند، حیطة اختیارات و وظایف هرکدام از طرفین این رابطه دقیق و شفاف‌تر تبیین شود تا ضمن جلوگیری از سردرگمی‌ها و انتظارات بی‌مورد، زمینة مطالبه‌گری قانونی برای طرفین نیز فراهم آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Inquiry of Supervisor-Student Academic Relationship in the Course of Dissertation Writing: From the Perspective of Students of Philosophy of Education

نویسندگان [English]

  • Ahmad Bani Asadi 1
  • Saeed Zarghami Hamrah 2
چکیده [English]

The aim of this qualitative study was the inquiry of the most common issues in the academic relationship between university professors and their students in the course of writing dissertations. The data was collected from a sample including fourteen graduate students of philosophy of education. Semi-structured interviews with open-ended questions were conducted. Critical hermeneutics was applied to interpret the data due to its ability to deconstruct hierarchical relations existing between students and their supervisors. Students, supervisors, and their mode of interaction were three main elements of this study. The analysis of the data revealed that most of interviewees were dissatisfied with their relationships. We suggest that the students’ research skills should be improved before they take on writing their dissertations. We also came to this conclusion that further clarifications in terms of duties vis-à-vis responsibilities of both parties are necessary and that these clarifications can prevent future confusions and misunderstandings to occur; also, clear contracts can provide a legal ground for any formal complaints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical hermeneutics
  • dissertation
  • Philosophy of education
  • Qualitative research
  • Supervisor- student relationship
بهشتی، سعید (1385). فلسفه تعلیم و تربیت در جهان امروز. فصلنامه قبسات، سال یازدهم، شمارۀ 39. 109-124.
شعبانی‌ورکی، بختیار و محمدی چابکی، رضا (1387). تاریخ فلسفه تعلیم و تربیت در ایران. فصلنامه تعلیم و تربیت، سال بیست چهارم، شمارۀ 4، 50 -17.
صفایی موحد، سعید.، عطاران، محمد، تاجیک اسماعیلی، عزیزاله (1389). واکاوی هنجارهای پنهان مؤثر بر انتخاب استاد راهنما: یک مطالعه پدیدار شناختی. دو فصلنامه مطالعات برنامۀ درسی آموزش عالی، سال اول. شمارۀ 1، 9- 37.
ضرغامی، سعید؛ بازقندی، پروین (1389). نمود شناسی تجربه تحصیل در کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت در دانشگاه تربیت معلم. دو فصلنامه مطالعات برنامۀ درسی آموزش عالی، سال اول. شمارۀ 1، 141-119.
فتحی واجارگاه، کوروش؛ عارفی، محبوبه، جلیلی نیا، فروز (1389). بررسی برنامه‌های درسی پنهان در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی. دو فصلنامه مطالعات برنامۀ درسی آموزش عالی، سال اول. شمارۀ 1. 96-118.
قورچیان، نادر قلی.، آراسته، حمید رضا‌ و جعفری، پریوش (1383). دایره المعارف آموزش عالی. چاپ اول، تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.
گزارش خبرنگاری مهر (1393). هزینه‌های بالای یک تقلب بزرگ علمی/ داستان پایان‌نامه نویس شدن نخبگان دانشگاهی! قابل بازیابی در سایت:   
                 2350568www.mehrnews.com/detail/News/
Allen, D. (1995). Hermeneutics: Philosophical traditions and nursing practice research. Nursing Science Quarterly, 8 (4), 174-182.
Brown, D. R., & Krager, L. (1985). Ethical Issues in Graduate Education: Faculty and Student Responsibilities. The Journal of Higher Education, 56( 4), 403-418.
Darracq, G. R., & Moorman, E. C. (1997). Reforming Student-Professor Relations: Personal Qualities to Improve the Wildlife. Wildlife Society Bulletin, 25(3), 748-750.
Gardner, S. K. (2009). Contrasting the socialization experiences of doctoral students in high- and low-completing departments: A qualitative analysis of disciplinary contexts at one institution. Journal of Higher Education, 81(1), 61-81.
Given, L. M. (2008). The SAGE encyclopedia of qualitative research methods. (ed), London: Sage.
Gosling, P., & Noordam, B. (2006). Mastering your PhD: Survival and success in the doctoral years and beyond. Berlin: Springer.
Hair, M. (2006). Superqual A tool to explore the initial expectations of PhD students and supervisors. Learning in higher education. 7(1), 9–23.
Hoffman, A. M. (2003). Information technology and teaching: A Critical hermeneutic interpretation for creating equitable learning environments in urban setting. (Doctoral dissertation). Retrieved from Dissertations and Theses database. (UMI No. 3083913).
Jaeger, J. A., Sandmann, R. L., & Kim, J. (2011). Advising Graduate Students Doing Community-Engaged Dissertation Research:The Advisor-Advisee Relationship. Journal of Higher Education Outreach and Engagement, 15( 4), 5-26.
Kleijn, R. A. M. de, Meijer, P.C., Pilot, A. & Brekelmans, J.M.G. (2011). Master's thesis supervision: relations between perceptions of the supervisor–student relationship, final grade, perceived supervisor contribution to learning and student satisfaction, Studies in Higher Education,1-15. doi:10.1080/03075079.2011.556717.
Lichtman, M. (2006). Qualitative research in education a user’s guide. London: Sage.
Mulready-Shich, J. A. (2008). The Lived Experiences Of Students As English Language Learners In The Nursing Classroom: A Critical Hermeneutic Inquiry.(Doctoral dissertation). Retrieved from Dissertations and Theses database. (UMI Number: 3313764).
Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.). Thousand Oaks.
Pennsylvania University. (2006). Graduate Supervision: Guidelines for Students, Faculty, and Administrators at the University of Pennsylvania. Retrieved December 13, 2011, http:// www.upenn.edu/grad/GraduateSupervision.pdf.
Pole, C. J. & Sprokkereef, A. (1997) ‘Supervision of Doctoral Students in the Natural Sciences: Expectations and Experiences’. Assessment & Evaluation in Higher Education 22(1), 49–64.
Roberge, J. (2011). What is critical hermeneutics?. Thesis Eleven. 106(1 ), 5–22.
Schlechty, P. C., & Atwood, H. E. (1977). The Student-Teacher Relationship. Theory Into Practice, 16(4), 285-289.
Terhune, C. (2008). Coping in Isolation The Experiences of Black Women in White Communities. Journal of Black Studies, 38( 4), 547-564.
Under, H. (2008). Philosophy of Education as an Academic Discipline in Turkey: The Past and the Present. Studies in Philosophy and Education, 27(6),405-431.
Wilson, E. K. (1982). Power, pretence, and piggybacking: Some ethical issues in teaching. Journal of Higher Education, 53, 268-281.