نقش تشخیصی خودبازداری، معنا در زندگی و افسردگی در احتمال خودکشی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکترا روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

4 دانشجوی دکترا، فلسفه تعلیم وتربیت، دانشکده حقوق، الهیات و فلسفه، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف متمایز ساختن دانش­آموزان با احتمال خودکشی بالا و پایین از یکدیگر، بر اساس مؤلفه‌های خودبازداری، معنا در زندگی و افسردگی انجام شد. روش پژوهش حاضر علی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان اسکو در سال تحصیلی 1401-1400 بود که با توجه به جدول کرجسی و مورگان، 766 نفر از آن‌ها با دو روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای و روش هدفمند انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس خودبازداری وینبرگر و شوارتز (1990)، مقیاس معنا در زندگی استگر و همکاران (2006)، پرسشنامه افسردگی بک (1966) و پرسشنامه احتمال خودکشی کال و گیل (2002) استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار 22spss- و آزمون‌ تحلیل تشخیصی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌های تحلیل تشخیصی، منجر به یک تابع تشخیص معنادار شد که طبق این تابع متغیر افسردگی و مؤلفه‌های کنترل تکانه و مسئولیت‌پذیری دارای بالاترین توان تمایز بودند. مؤلفه‌های بعدی متمایزکننده گروه‌ها به ترتیب مؤلفه‌های کنترل خشم، وجود معنا، جستجوی معنا و مراعات دیگران بودند (01/0p<). همچنین نتایج تحلیل تشخیصی نشان داد که اکثر دانش­آموزان با احتمال خودکشی پایین با بالاترین درصد تشخیص (8/89 درصد) به‌درستی از سایر دانش­آموزان متمایز شده‌ بودند و 9/84 درصد از افراد دو گروه طبق تابع به‌دست‌آمده به‌طور صحیح مجدداً طبقه‌بندی‌شده بودند. نتایج این طبقه‌بندی مجدد نشانگر توان متغیرهای مذکور در تمایز میان دانش­آموزان با احتمال خودکشی بالا و پایین بود. لذا، به متولیان عرصه تعلیم و تربیت پیشنهاد می­شود، برنامه‌هایی را در راستای ارتقای مهارت­های خودبازداری و معنا بخشی به زندگی دانش­آموزان در نظر بگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Diagnostic Role of Self-Restraint, Meaning in Life, and Depression in Students' Suicide Risk

نویسندگان [English]

  • Siavosh Sheikhalizadeh 1
  • Fatemeh Alipour 2
  • Arash Shahbaziyankhonig 3
  • Jafar Faridiesfanjani 4
1 Assistant Professor in Educational Psychology, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University. Tabriz. Iran.
2 PhD student Educational psychology , Faculty of Education and psychology, Azarbaijan Shahid Madani University. Tabriz. Iran
3 MA Educational psychology , Faculty of Education and psychology , Azarbaijan Shahid Madani University. Tabriz. Iran.
4 PhD Student, Philosophy of Education, Faculty of Law, Theology and Philosophy, Tehran University of Science and Research, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study aimed to differentiate students with high and low suicide risks based on the components of self-restraint, meaning in life, and depression. In this causal-comparative study, the statistical population comprised all male and female high-school students in Oskoo (Iran), of whom a sample of 766 was selected by both cluster random and purposive sampling. The data were collected via the Beck Depression Inventory, the Meaning in Life Questionnaire, the Suicide Probability Scale, and the Self-Restraint Scale. The data were analyzed in SPSS 22 using discriminatory analysis. The variable of depression and the components of impulse control and responsibility had the highest discriminatory power, followed by the components including aggression control, the presence of meaning, search for meaning, and consideration for others, which were respectively the best discriminatory components of the two groups (P<0.01). Educational authorities are advised to incorporate programs to improve students' self-restraint skills and give meaning to their life.
Introduction
Suicide is the individual’s conscious effort to kill oneself and end one's life that may lead to suicide attempt (Becker et al., 2018). Curtin et al (2019) reported that the frequency of suicide deaths has surpassed homicide deaths among teenagers aged 15 to 19 years in recent years. Different studies indicate that depression and hopelessness are among the risk factors of suicide in adolescence (Bilsen, 2018).
In contrast, meaning in life is a strong protective factor against suicide attempts (Leo et al., 2020). Sun et al (2022) estimated that a one-point increase in the meaning of life score is associated with a 0.47-point reduction in the depression score and a 0.13-point decline in the suicide ideation score.
Self-restraint is another variable that can be linked to suicide. Mayer & Salovey (1991) introduced self-restraint as the individual’s ability to control one's emotions and affects and to correctly use their emotions; they argued that the ability to regulate emotions increases the capacity to soothe oneself and repel common anxieties, depression, and weariness. Scheithauer et al (2015) found an inverse relationship between self-restraint and self-harming behaviors.
Given the above, learning about the findings of research on this subject can elucidate more aspects of suicide risk among students. The present study thus seeks to answer the following question: Can the components of self-restraint, meaning in life, and depression differentiate between students with high and low suicide risks?
Methodology
This causal-comparative study aimed to differentiate students with high and low suicide risks based on the components including depression, self-restraint, and meaning in life. The statistical population comprised all male and female high-school students in Oskoo (Iran) in the academic year 2021-2022. Using cluster sampling and based on Krejcie and Morgan's table, a sample of 766 students was finally selected. Using purposive sampling and based on the suicide risk scores, 215 students were detected as having a low suicide risk (scores below the 34th percentile of suicide risk) and 196 as having a high suicide risk (scores above the 67th percentile of suicide risk), and the analysis was finally performed on these 411 students. The data were analyzed in SPSS 22 software using discriminatory analysis.
Tools
Beck Depression Inventory (1966): This instrument comprises 21 items on depressive symptoms and assesses the respondents' depression level. A Cronbach's alpha of 0.92 was obtained in the present study.
Meaning in Life Questionnaire (Steger, Frazier, Oishi, & Kaler, 2006): This 10-item questionnaire assesses the presence of and search for meaning in life with two sub-scales: The presence of meaning in life and the search for meaning in life. A Cronbach's alpha of 0.88 was obtained for the entire questionnaire in the present research.
Suicide Probability Scale (SPS; Cull & Gill, 2002): This 36-item scale comprises four sub-scales, including hopelessness, suicide ideation, negative self-evaluation, and hostility. A Cronbach's alpha of 0.79 was obtained in this study for the entire scale.
Self-Restraint Scale (SRS; Weinberger & Schwartz, 1990): This 30-item scale evaluates the degree of emotional inhibition and the ability to suppress aggression. A Cronbach's alpha of 0.80 was obtained in the current study for the entire scale.
Results
Table (1). Wilks' Lambda test results to investigate the significance of differences between the two groups of students with high and low suicide risks
The Wilks' Lambda test revealed a significant difference between the two groups in terms of all the components of self-restraint, meaning in life, and depression (P<0.05; Table 1).
Table (2). The pooled within-group correlations (structure matrix) between the predictor variables and the standardized coefficients
Based on the weights obtained from the predictor variables, depression and components of impulse control and responsibility had the highest correlation coefficient and therefore the greatest discriminatory power (Table 2). The next greatest discriminatory components of the two groups were aggression control, presence of meaning, search for meaning, and consideration for others, respectively (P<0.01).
Discussion and Conclusion
To explain the first and second research findings suggesting the high discriminatory power of depression and self-restraint components in students' suicide risk, it can be argued that adolescence is a period full of movement, change, and transition from one state to another simultaneously in several areas. Such situations inevitably provoke a certain degree of helplessness, depression, insecurity, stress, and a sense of loss of control (Bilsen, 2018). It has been well documented in the suicide literature that the higher is the severity of depression, hopelessness, and stress, the higher will be the risk of suicidal behaviors in students (Leo et al., 2020).
Furthermore, self-restraint generally refers to the individual’s ability to voluntarily control internal processes and behavioral outputs; the ability to manage and control emotions and impulses seems to lead to self-adjustment, which in turn prevents impulsive behaviors such as self-harm and suicide (Sadeghi et al., 2020).
Another finding was the discriminatory power of meaning in life. People who lack meaning in their lives may be less interested in maintaining their health (Dyer et al., 2007) and are thus more likely to engage in suicidal behaviors (Liu et al., 2021).
The limitations of this study include the statistical population solely consisting of high-school students, which demands caution when generalizing the results. Researchers are advised to investigate the effectiveness of different programs and plans to promote self-restraint skills in order to mitigate students' suicidal ideation directly and indirectly and help students lead a peaceful life far from the risk of suicide.

کلیدواژه‌ها [English]

  • suicide risk
  • depression
  • self-restraint
  • student
  • meaning in life
AlAzzam, M., Abuhammad, S., Abdalrahim, A., & Hamdan-Mansour, A. M. (2021). Predictors of depression and anxiety among senior high school students during COVID-19 pandemic: The context of home quarantine and online education. The Journal of School Nursing, 37(4), 241-248.
AlAzzam, M., Abuhammad, S., Tawalbeh, L., & Dalky, H. (2021). Prevalence and correlates of depression, anxiety, and suicidality among high school students: a national study. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 59(8), 43-51.
Bapiri, o. a., kalantary, m., neshat doost, h. t., & oreyzi, h. r. (2020). Developing a meaningful model in life and comparing the effectiveness of model-based education with frankel's meaningful concepts on frustration and suicidal thoughts in second-year high school girls [Applicable]. The Journal Of Psychological Science, 19(94), 1243-1256. (Text in Persian).
Beach, V. L., Brown, S. L., & Cukrowicz, K. C. (2021). Examining the relations between hopelessness, thwarted interpersonal needs, and passive suicide ideation among older adults: does meaning in life matter? Aging & Mental Health, 25(9), 1759-1767.
Beames, J. R., Lingam, R., Boydell, K., Calear, A. L., Torok, M., Maston, K., Zbukvic, I., Huckvale, K., Batterham, P. J., & Christensen, H. (2021). Protocol: Protocol for the process evaluation of a complex intervention delivered in schools to prevent adolescent depression: the Future Proofing Study. BMJ Open, 11(1).  e042133.
Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K. (1996). Manual for the beck depression inventory-II. In: San Antonio, TX: Psychological Corporation.
Becker, S. P., Dvorsky, M. R., Holdaway, A. S., & Luebbe, A. M. (2018). Sleep problems and suicidal behaviors in college students. Journal of psychiatric research, 99, 122-128.
Bilsen, J. (2018). Suicide and youth: risk factors. Frontiers in psychiatry, 540.
Cisler, J. M., Olatunji, B. O., Feldner, M. T., & Forsyth, J. P. (2010). Emotion regulation and the anxiety disorders: An integrative review. Journal of psychopathology and behavioral assessment, 32(1), 68-82.
Costanza, A., Di Marco, S., Burroni, M., Corasaniti, F., Santinon, P., Prelati, M., Chytas, V., Cedraschi, C., & Ambrosetti, J. (2020). Meaning in life and demoralization: A mental-health reading perspective of suicidality in the time of COVID-19. Acta Bio Medica: Atenei Parmensis, 91(4). e2020163.
Costanza, A., Prelati, M., & Pompili, M. (2019). The meaning in life in suicidal patients: The presence and the search for constructs. A systematic review. Medicina, 55(8), 1-18.
Curtin, S. C., & Heron, M. P. (2019). Death rates due to suicide and homicide among persons aged 10–24: United States, 2000–2017. National Center for Health Statistics (U.S.). Division of Vital Statistics.
Datu, J. A. D., King, R. B., Valdez, J. P. M., & Eala, M. S. M. (2019). Grit is associated with lower depression via meaning in life among Filipino high school students. Youth & Society, 51(6), 865-876.
Dobson, K., Stefan, J., & Mohammad Khani, P. (2018). Psychometric co-ordinates of the Beck Depression Inventory in a large sample of people with major depressive disorder. Enrichment, 29(4), 80-86.
Dyer, C. B., Pickens, S., & Burnett, J. (2007). Vulnerable elders: when it is no longer safe to live alone. JAMA, 298(12), 1448-1450.
Ebadi, M., & Mashinchi Abbasi, N. (2021). The Role of Tetrad dark-sides Personality, Emotion Seeking in the Prediction of Tendency towards High Risk Behaviors in Tabriz Youth. Journal of Modern Psychological Researches, 16(63), 1-12. (Text in Persian).
Eltz M, Evans AS, Celio M, Dyl J, Hunt J, Armstrong L, et al. Suicide probability scale and its utility with adolescent psychiatric patients. Child Psychiatry Hum Dev 2007; 38(1): 17-29.
Fitzpatrick, J. J., & Kim, N.-H. (2008). Meaning in life: Translating nursing concepts to research. Asian Nursing Research, 2(1), 1-4.
Ghasemi, S., & sharifi, k. (2018). Investigating the comparison of early maladaptive schema; emotional quotient and social adjustment adolescents having tendency to dangerous behavior and normal adolescents [Research]. Rooyesh-e-Ravanshenasi Journal(RRJ), 6(4), 45-72. http://frooyesh.ir/article-1-372. (Text in Persian).
Gunnell, D., Appleby, L., Arensman, E., Hawton, K., John, A., Kapur, N., Khan, M., O'Connor, R. C., Pirkis, J., & Caine, E. D. (2020). Suicide risk and prevention during the COVID-19 pandemic. The Lancet Psychiatry, 7(6), 468-471.
Grunebaum, M. F., Galfalvy, H. C., Mortenson, L. Y., Burke, A. K., Oquendo, M. A., & Mann, J. J. (2010). Attachment and social adjustment: Relationships to suicide attempt and major depressive episode in a prospective study. Journal of affective disorders, 123(1-3), 123-130.
Haberler, G., & Salerno, J. T. (2017). Prosperity and depression: A theoretical analysis of cyclical movements. Routledge.
Ho, M. Y., Cheung, F. M., & Cheung, S. F. (2010). The role of meaning in life and optimism in promoting well-being. Personality and individual differences, 48(5), 658-663.
Laghaei, M., Mehrabizadeh honarmand, M., & Arshadi, N. (2020). A Structural Equation Modeling of Students' Suicidal Ideation based on Resilience and Coping Strategies with the Mediating Role of Depression. Clinical Psychology Studies, 10(40), 27-46. (Text in Persian).
Khanipour, H., Hakim-Shooshtari, M., Borjali, A., Golzari, M., & Falsafinejad, M. (2015). Relationship between impulse control difficulties and non-suicidal self-injury in adolescents with childhood maltreatment history: Mediating role of self-inadequacy. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology20(4), 339-348. (Text in Persian).
Landa-Blanco, M. (2020). A casual model for predicting suicidal risk in university students of Honduras. Journal of Fundamentals of Mental Health, 22(2), 105-112.
Lew, B., Chistopolskaya, K., Osman, A., Huen, J. M. Y., Abu Talib, M., & Leung, A. N. M. (2020). Meaning in life as a protective factor against suicidal tendencies in Chinese University students. BMC psychiatry, 20(1), 1-9.
Liu, Y., Usman, M., Zhang, J., Raza, J., & Gul, H. (2021). Making Sense of Chinese Employees’ Suicide Ideation: Does Meaning in Life Matter? OMEGA-Journal of Death and Dying, 83(2), 212-238.
Martela, F., & Steger, M. F. (2016). The three meanings of meaning in life: Distinguishing coherence, purpose, and significance. The Journal of Positive Psychology, 11(5), 531-545.
Mohammadi, A., Zahiri, H. (2019). The Effectiveness of Transactional Analysis Group Therapy in a Harmful, Self-Restraint and General Health among Addicted People in Shahriar County. The Quarterly Journals of West of Tehran Province Police Science, 5(20): 1-20. (Text in Persian).
Mesrabadi, J., Jafariyan, S & Ostovar,. N. (2013) Discriminative and construct validity of meaning in life questionnaire for Iranian students. international Journal of Behavioral Science. 7(1): 83-90.
Noei, Z., Moatamedy, A., Eskandari, H., Farokhi, N., & Poshtmashhadi, M. (2020). Evaluating efficacy of a social responsibility- based educational program on at risk youth's tendency toward high- risk behaviors. Research in Clinical Psychology and Counseling, 9(2), 71-86. (Text in Persian).
Park, C. L. (2007). Religiousness/spirituality and health: A meaning systems perspective. Journal of behavioral medicine, 30(4), 319-28.
Pinto, S., Soares, J., Silva, A., Curral, R., & Coelho, R. (2020). COVID-19 suicide survivors—a hidden grieving population. Frontiers in psychiatry, 11, 626807.
Richards, C., Davies, L., & Oliver, C. (2017). Predictors of self-injurious behavior and self-restraint in autism spectrum disorder: Towards a hypothesis of impaired behavioral control. Journal of Autism and Developmental Disorders, 47(3), 701-713.
Sadeghi, M, Sarani, H, Senobar, A, Asgari, M. (2020) The impacts of Cognitive Behavioral Therapy (CBT) on self-controlling, self Restraint and dysfunctional attitudes in persons with drug abuse. Rooyesh-e- Ravanshenasi Journal. 9 (10) :67-78. (Text in Persian).
Scheithauer, M., O'Connor, J., & Toby, L. M. (2015). Assessment of self‐restraint using a functional analysis of self‐injury. Journal of applied behavior analysis, 48(4), 907-911.
Shek, D. T., & Dou, D. (2020). Perceived parenting and parent-child relational qualities in fathers and mothers: Longitudinal findings based on Hong Kong adolescents. International journal of environmental research and public health, 17(11), 4083-92.
Sumter, S. R., Bokhorst, C. L., & Westenberg, P. M. (2008). The robustness of the factor structure of the Self-Restraint Scale: What does self-restraint encompass? Journal of Research in Personality, 42(4), 1082-1087.
Sun, F. K., Wu, M. K., Yao, Y., Chiang, C. Y., & Lu, C. Y. (2022). Meaning in life as a mediator of the associations among depression, hopelessness and suicidal ideation: A path analysis. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 29(1), 57-66.
Steger, M. F. Frazier, P. Oishi, S. & Kaler, M. (2006). The Meaning in Life Questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology, 53, 80–93.
Tak, Y. R., Brunwasser, S. M., Lichtwarck-Aschoff, A., & Engels, R. C. (2017). The Prospective Associations between Self-Efficacy and Depressive Symptoms from Early to Middle Adolescence: A Cross-Lagged Model. J Youth Adolesc, 46(4), 744-756.
Weinberger, D. A., & Schwartz, G. E. (1990). Distress and restraint as superordinate dimensions of self‐reported adjustment: A typological perspective. Journal of personality, 58(2), 381-417.
Werner-Seidler, A., Spanos, S., Calear, A. L., Perry, Y., Torok, M., O'Dea, B., Christensen, H., & Newby, J. M. (2021). School-based depression and anxiety prevention programs: An updated systematic review and meta-analysis. Clinical psychology review, 89, 102079.
Wilks, C. R., Morland, L. A., Dillon, K. H., Mackintosh, M.-A., Blakey, S. M., Wagner, H. R., Workgroup, V. M.-A. M., & Elbogen, E. B. (2019). Anger, social support, and suicide risk in US military veterans. Journal of psychiatric research, 109, 139-144.
Zainum, K., & Cohen, M. C. (2017). Suicide patterns in children and adolescents: a review from a pediatric institution in England. Forensic science, medicine, and pathology, 13(2), 115-122.
Zatti, C., de Oliveira, S. E. S., Guimarães, L. S. P., Ratto, C. G., Waikamp, V., & Freitas, L. H. M. (2021). Association between anger expression and attempted suicide at a general emergency hospital in the south of Brazil. Trends in psychiatry and psychotherapy, 43, 286-292.
Zhang, L., Zhang, D., Fang, J., Wan, Y., Tao, F., & Sun, Y. (2020). Assessment of mental health of Chinese primary school students before and after school closing and opening during the COVID-19 pandemic. JAMA network open, 3(9), e2021482-e2021482.