برنامۀ درسی حقوق شهروندی در دورۀ ابتدایی از منظر معلمان شهرستان مهاباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد، مهاباد، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، مهاباد، ایران

چکیده

هدف نوشتار حاضر، بررسی دیدگاه معلمان در باب برنامه درسی حقوق شهروندی در مدارس ابتدایی است. برای نیل به این هدف، از روش پدیدارشناسی استفاده‌شده است. روش­ نمونه­گیری این مطالعه، هدفمند است که بر اساس آن، 11 نفر به‌عنوان شرکت‌کننده در فرایند گردآوری اطلاعات انتخاب‌شده‌اند. ابزار آن نیز مصاحبه نیمه ساختاریافته است. به‌منظور برآورد میزان روایی آن، از معیار اعتبار پذیری و برای ارزیابی پایایی، از راهکار هدایت دقیق جریان مصاحبه بهره گرفته شد. در تجزیه‌وتحلیل اطلاعات، از فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده‌شده است. یافته­ها نشان می­دهند که برنامۀ درسی حقوق شهروندی در دورۀ ابتدایی از حیث عناصر چهارگانۀ اهداف، محتوا، روش و شیوه‌های ارزشیابی می­تواند شامل اهداف شناختی حقوق شهروندی، اهداف عاطفی حقوق شهروندی و اهداف عملی حقوق شهروندی (اهداف)، بُعد اجتماعی محتوای حقوق شهروندی، بُعد فرهنگی محتوای حقوق شهروندی، بُعد سیاسی محتوای حقوق شهروندی و بُعد مدنی محتوای حقوق شهروندی (محتوا)، روش نمایش عملی مهارت‌های حقوق شهروندی، روش مشاهده­ای مفاهیم و مهارت­های حقوق شهروندی و روش‌های تعاملی و فعال آموزش مفاهیم، ارزش‌ها و مهارت‌های حقوق شهروندی (روش) و آزمون‌های عملکردی، سنجش مشاهده‌ای، آزمون‌های پیشرفت تحصیلی کتبی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Curriculum of citizenship rights in the primary schools from the perspective of Mahabad’s city teachers

نویسندگان [English]

  • Mehran Ragg 1
  • Edris Islami 2
1 Master of Curriculum Development, Department of Education Science, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University of Mahabad, Mahabad, Iran
2 Assistant professor, department of education science, faculty of literature and humanities, Islamic azad university of Mahabad, Mahabad, Iran.
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this paper is to investigate the teachers’ view about curriculum of citizenship rights in elementary schools. To achieve this goal, the phenomenological method has been used. The sampling method of this study is purposeful, according to which 11 people have been selected as participants in the data collection process and its tool is also a semi-structured interview. In order to estimate its validity, the validity criterion and to assess the reliability, the exact interview guidance strategy was used. In data analysis, open, axial and selective coding process has been used. Findings show that the elementary school citizenship rights curriculum in terms of the four elements of objectives, content, methods and methods of evaluation can include cognitive goals of citizenship rights, emotional goals of citizenship rights and  practical goals of citizenship rights, social dimension of citizenship rights content, cultural dimensions of citizenship rights content, political dimensions of citizenship rights content and civil dimensions of citizenship rights content, methods practical representation of citizenship rights skills, observing the concepts and skills of citizenship rights and interactive and active methods of teaching the concepts, values and skills of citizenship rights and in terms of citizenship rights curriculum evaluation practices, functional tests, observational measurements, written academic achievement tests have been revealed.
Introduction
Citizenship rights are one of the most important socio-political ideas of the contemporary era. Citizenship rights are one of the most important manifestations of citizenship. The importance of citizenship rights is such that it is closely related to the position of government. As some sociologists believe, in a society in which the rights of citizens are not institutionalized, the relationship between the people and the government is shaky (Mohseni, 2010: 118).
Today, the issue of citizenship rights is one of the most important concerns of most educational systems. Citizenship rights education is one of the basic necessities of any society and its essential contribution to the real realization of citizenship living standards is undeniable. Familiarizing students with citizenship rights provides a suitable context for a good citizen, establishing order and security in society, increasing the level of civic participation, respecting the rights of other citizens and promoting the virtue of urban society (Sabbaghi ​​and Saadatmand, 2013: 156).
The elementary course is one of the most sensitive and important courses in the education system. One of these necessary knowledge and skills for learning in this course is teaching citizenship rights to students which can turn them into very efficient learners (Duraghi and Shoichi, 2017: 2). Accordingly, it can be said that the lack of a citizenship rights curriculum in primary school period can seriously damage students' citizenship rights skills. The present study suggests that designing and developing a citizenship rights curriculum as a neglected curriculum, especially in Iran’s elementary school, can be a fundamental step in eliminating this defect. The development of a citizenship rights curriculum acquaints students with this type of rights and paves the way for the acquisition of values and human rights in society. This study examines the important elements of the citizenship rights curriculum such as objectives, content, methods and methods of evaluation.
Methodology
The type of this research is qualitative and its method is phenomenological. The population of this research includes all teachers in Mahabad city. The sample size was determined based on theoretical saturation logic and sampling method is purposive which 11 people were selected as the sample. The data collection tool is a semi-structured interview. To analyze the information in this study, interpretive analysis method was used, which contains three open, axial and selective coding.
Research Findings
Based on the interviews regarding the teachers' views on the goals of citizenship rights, three codes or themes with the titles of 1- Cognitive goals of citizenship rights, 2- Emotional goals of citizenship rights 3- Practical goals of citizenship rights and axial code for theme number one with the titles of “change in students’ knowledge to understand the concepts and skills of citizenship rights, the axial code related to theme number two “to provide contexts for students' tendency and desire for the values of citizenship rights” and a axial code related to theme number three as “the ability to practice citizenship rights skills in school and society”, was revealed.
Conclusion
One of the new patterns of the curriculum is the formation of the program from the bottom to up. The importance of this program is that in assessing the needs and design of curriculum elements, it uses the perspectives of teachers and the experiences gained from their interaction with students. On the other hand, in the Iranian educational system, there is no specific curriculum for teaching citizenship rights. Therefore, the present study, following this model, is a preliminary step to help design and develop the curriculum. To do this, the four elements of the curriculum, including goals, content, methods and evaluation have been considered. Based on teachers' perspectives and findings from the coding process, holistic goals have been achieved in the citizenship curriculum, meaning that citizenship goals encompass all three cognitive, emotional, and practical domains. Content of this program is in line with the theoretical foundations and ideas of experts such as Marshall and the concepts and skills are four dimensions of social, cultural, political and civil rights. Also, teaching methods of the citizenship rights include a wide range of new teaching-learning methods that are both active, such as asking and answering questions about the concepts of citizenship rights, role-playing, and engaging in activities related to citizenship rights skills, and interactive activities such as participatory methods and group discussion. Finally, the evaluation methods proposed in citizenship rights curriculum include functional tests, observational assessment and written academic achievement tests.
Research suggestions
1- Paying attention to three cognitive, emotional and practical areas in designing and formulating the goals of the citizenship rights curriculum.
2- Paying attention to the four social, political, civic and cultural dimensions in designing and compiling the content of the citizenship rights curriculum.
3- Paying attention to active and interactive educational methods in designing and compiling teaching-learning methods of citizenship rights curriculum.
4- Paying attention to process and product-oriented evaluation methods in designing and compiling evaluation methods of citizenship rights curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizenship rights
  • goals of citizenship rights
  • citizenship rights content
  • citizenship rights teaching methods
  • citizenship rights evaluation methods
Afzali, R. & Hesam, M. (2010). Citizenship Rights in Iran. Political and Economic Ettelaat, No. 279-280. (Text in Persian)
Aghazadeh, M. (2005). A guide to new teaching methods. Tehran: Aiij. (Text in Persian)
Rastegar, Amir., Azimi, K., Rahimi, H., Maria . (2015). Providing a conceptual framework for democratic citizenship. Rights of Nations, 17. (Text in Persian)
 Anayati, T., Arasteh, H. R., Zameni, F. & Nezafati Payani, Y. (2012). The Relationship between Citizenship Rights with Social Behavior inUniversity Students. Ethics in science and Technology. Vol.7, No. 2, 25-34. (Text in Persian)
Ansari, B. & Koosha, J. (2012). Human rights education. Tehran: Majd. (Text in Persian)
Ansari, I., Saber, M., Sabooripour, M., Farzi, M., Faryadi, M., Fanazad, R., Ghorchi Beigi, M., Mashhadi, A. & Niko Nahad, H. (2011). Citizenship rights (collection of articles). Tehran: Assistance of Research, Education and Citizenship Rights. (Text in Persian)
Dourghi, R. & Shoichi, J. (2017). Investigation of elementary school Persian books on the degree of emphasis on citizenship rights and its education to students in 2014-2015. Presented at the Third International Conference on Psychology and Sociology and Educational Sciences and Social Studies. (Text in Persian)
Eghbali, A. & Amrollahi Buiki, N. (2017). Citizenship rights analysis; Strategies for informing citizens about their rights. Journal of Citizenship rights, 1(3). (Text in Persian)
Evans, M. (2002). Anticipating the Citizenship rights Curriculum Order in elementary Schools in England: A Snapshot of Teachers' Preferred Purposes and Curriculum Practices. Citizenship, social and economic education. Vol. 5, Issue 2, 67-78.
Falah, V., Barimani, A. & Bazargan, F. (2015). The Impact of the Internet on Citizenship Rights with Emphasis on the Social Reconstruction Approach in the Curriculum from Students' Perspectives. Educational Research, Vol. 9, No. 39, 36-23. (Text in Persian)
Farshian, M. A., Karimi, M. & Ghaffarinia, R. (2018). Compilation of the content of citizenship rights education for primary schools in Ilam province. Presentation of the article in the third conference on community empowerment in the field of humanities and psychological studies. (Text in Persian)
Fathi Vajargah, K. & Fathi Chokdeh, S. (2017). Citizenship education in schools. Tehran: Aiin. (Text in Persian)
Ghorchian, N. G. (2006). Details of teaching methods. Tehran: Andishe. (Text in Persian)
Hashemi, S.M. (2005). Human rights and fundamental freedoms. Tehran: Mizan. (Text in Persian)
Hassani, M. (2010). The handbook for performing descriptive quality evaluation in the classroom. Tehran: Abed. (Text in Persian)
Hazarjaribi, J. & Amanian, A. (2011). Women's awareness of citizenship rights and the factors affecting it. Regional urban studies and research. Vol. 3, No. 9, 1-18. (Text in Persian)
Majall Chubqlu, M.A. (2008). Analysis of the curriculum implemented in the primary school of the Islamic republic of Iran in terms of citizenship rights. Education Research. No. 27, 67-99. (Text in Persian)
Maleki, H. (2016). Curriculum planning (practice guide). Mashhad: Andisheh Message. (Text in Persian)
Mohseni, R.A. (2010). Dimensions and analysis of citizenship rights: solutions for education and teaching citizenship rights. Political Studies. Vol.3, No. 10, 117-144. (Text in Persian)
Mousavi, S. M. (2017). A Comparative Study of the Status of Citizenship Rights in the Constitution and the Constitution of the Islamic Republic of Iran. Citizenship Rights Studies, 2, No. 5. (Text in Persian)
 Mutch, C. (2002). Citizenship rights Education in New Zealand: Inside or outside the Curriculum?.  Citizenship, Social and Economic Education. Vol. 5, Issue 3, 164-179.
Nafziger, J.A.R., Paterson, R.K& Renteln, A. D. (2010). Cultural Law: International, Comparative and Indigenous. Cambridge: Cambridge University Press.
Papi, S. (2016). Citizenship Rights in Social Studies; Content analysis of third and sixth grade textbooks in elementary school. Growth of social science education, V. 19, No 1. (Text in Persian)
Radpour, F., Shapoorian, F., Sharifzadeh, A., Marzban, H., Mahdavi, R. & Nawab Safavi, M. (2011). Art lesson guide for first, second and third grade elementary teachers. Tehran: General Office of Textbook Printing and Distribution. (Text in Persian)
Sabaghi, N. & Sadatmand, Z. (2013). Effectiveness rate of the components of citizenship values in the primary school curriculum. Research in curriculum planning. Vol. 10, No.10, 155-166. (Text in Persian)
Seif, A. A. (2001). Educational psychology: psychology of learning and teaching. Tehran: Agah. (Text in Persian)
Seif, A. A. (2003). Educational measurement, assessment and evaluation. Tehran: Doran. (Text in Persian)
 Sohyun A. (2017). Preparing Elementary Teachers as Global Citizenship rights Educators. Journal of Education. Vol. 194, Issue 3, 25-38.
Zarei Zavaraki, I., Zamani, S. G. & Tahaei, Z. (2017). Human Rights Education Before Higher Education and in Elementary Education. International Relations Research, Vol. 1, No. 24, 285-265. (Text in Persian)
Zirak, S. R. & Vazife Issa Lou, M. (2015). Citizenship rights and life skills education in elementary schools in Ardabil province with emphasis on the necessity and importance of education. Presented at the National Conference on Applied Research in Educational Sciences and Psychology and Social Injuries in Iran. (Text in Persian)