پدیدارشناسی مفهوم رهبری معلم زبان انگلیسی از دیدگاه دانشجویان زبان‌آموز ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه زبان انگلیسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

موضوع رهبری معلم، با وجود اهمیت بسیار، در حوزه آموزش زبان چندان مورد توجه نبوده است. پژوهش کیفی حاضر بر اساس روش پدیدارشناسی و با هدف بررسی دیدگاه زبان آموزان درباره رهبری معلمان زبان انگلیسی و درک دقیق‌تری از مفهوم رهبری معلم در این رشته انجام شد. تعداد 21 دانشجوی دوره کارشناسی رشته آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در این تحقیق شرکت کردند. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با شرکت‌کنندگان درباره ویژگیها و صفاتی که رهبر-معلمان را متمایز می‌کنند، جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس کدگذاری و تحلیل مضمونی انجام شد و نشان داد که مجموعه‌ای از ویژگیهای گوناگون در قالب پنج مضمون شامل تسلط حرفه‌ای، قابلیتهای شخصیتی، توانمندی ارتباط، هدفمندی و انعطاف‌پذیری از نظر دانشجویان، خصوصیات اساسی رهبری معلمان زبان انگلیسی است. نتایج حاکی از این واقعیت هستند که نظر دانشجویان درباره رهبری معلم از سطح دانش و تسلط معلم بر فنون تدریس فراتر می‌رود و شامل عناصری است که نه تنها ویژگیهای فردی و رفتاری معلم را شامل می‌شوند، بلکه خود ممکن است محصول تعامل و کنش متقابل معلم و شاگردان باشند. می‌توان گفت که مفهوم رهبری معلم از دید زبان‌آموزان با دیدگاههای سنتی موجود تفاوتهایی نیز دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenology of EFL teacher leadership from the viewpoint of Iranian college language learners

نویسنده [English]

  • Saeed Safdari
Assistant Professor, Department of English, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran
چکیده [English]

In spite of its significance, the concept of teacher leadership has been overlooked in the realm of language teaching. The present qualitative research drew on phenomenology to examine the views of language learners on EFL teacher leadership and provide a more accurate understanding of teacher leadership concept in this field. Twenty-one BA candidates in TEFL at Islamic Azad University, Chalous Branch took part in the study. The data were collected from the participants through semi-structured interviews about the qualities and characteristics that distinguish teacher-leaders. The data were analyzed by coding and thematic analysis revealing that a collection of various characteristics including the five themes of professional command, personal capacities, rapport capacities, purposefulness, and flexibility constitute the major traits of EFL teacher leadership. Results suggest that learners' views transcend teachers' knowledge and teaching techniques and incorporate elements that not only include teachers' individual and behavioral characteristics, but those that may be constructed via interaction and transaction between teachers and pupils. It can be extrapolated that in learners' views, the concept of teacher leadership differs from the existing traditional perspectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teacher leadership
  • language learners
  • Thematic analysis
  • Phenomenology