رابطه حمایت معلم ادراک شده و عملکرد تحصیلی درس ریاضی: نقش میانجیگر انگیزه درونی، اضطراب و خودکارآمدی ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 استادیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

چکیده

عوامل درون فردی و برون فردی متعددی در یادگیری و عملکرد دانش‌آموزان در درس ریاضی به‌عنوان یکی از اهداف مهم آموزش‌وپرورش نقش دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حمایت معلم ادراک‌شده در رابطه با عملکرد درس ریاضی با توجه به نقش میانجی‌گر انگیزه درونی، اضطراب و خودکارآمدی ریاضی انجام شد. این پژوهش از نوع کمی، با روش همبستگی و با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام شده است. تعداد ۴۰۸ دانش‌آموز (204 پسر، 204 دختر) به شیوه نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شده و به پرسشنامه‌های حمایت معلم عاطفی و ابزاری اسکالویک (2013)، حمایت ابزاری وانگ، تااو و کونیشی (2018)، خودکارآمدی و اضطراب ریاضی می (2009) و انگیزه درونی فدریسی و اسکالویک (2014) پاسخ دادند. برای سنجش عملکرد در درس ریاضی از میانگین سه امتحان دانش‌آموزان در درس ریاضی استفاده شد. نتایج نشان داد که الگوی مفهومی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است. همچنین، بین حمایت معلم ادراک‌شده و عملکرد دانش‌آموزان در درس ریاضی رابطه مثبت معنی‌داری وجود دارد و حمایت معلم ادراک‌شده با واسطه سه متغیر اضطراب ریاضی، انگیزش درونی و خودکارآمدی ریاضی توانسته عملکرد تحصیلی در درس ریاضی را به‌صورت معنی‌داری تبیین کند. بعلاوه، خودکارآمدی ریاضی توانسته دو متغیر میانجی دیگر را تحت تأثیر قرار داده و از این طریق بر عملکرد در درس ریاضی تأثیرگذار باشد. نتایج تلویحاً نشان میدهند توجه به انواع حمایتهای معلم و طراحی و اجرای مداخلههای آموزشی در جهت افزایش رفتارهای حمایتی معلمان میتواند از طریق افزایش خودکارآمدی و انگیزش ریاضی و کاهش اضطراب ریاضی دانش‌آموزان به بهبود عملکرد ریاضی آنان کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Perceived Teacher Support and Mathematics Performance: The Mediating Roles of Mathematics Internal Motivation, Anxiety and Self-Efficacy

نویسندگان [English]

  • Fahime Kashani 1
  • Majid Sadoughi 2
  • Masood Kiani 3
1 Department of Psychology, Faculty of Humanities, University of Kashan
2 Department of Psychology, Faculty of Humanities, University of Kashan, Kashan, Iran
3 Assistant professor of psychology, Department of psychology, Faculty of Humanities, University of Kashan, Kashan, Iran.
چکیده [English]

Several intrapersonal and external factors play significant roles in students’ learning and performance in mathematics, which is one of the most important goals of education. The present study aimed to explore the relationship between students’ perceived teacher support and their performance in mathematics by considering the mediating roles of mathematics self-efficacy, internal motivation, and anxiety. This quantitative, correlational study used structural equation modelling. Multi-stage sampling was used to choose 408 students (204 males & 204 females). The participants filled in Students’ Perceptions of Emotional and Instrumental Teacher Support Scale (Skaalvik & Skaalvik, 2013), Appraisal of Teacher Support Scale (Wong, Tao & Konishi, 2018), Mathematics Self-efficacy and Anxiety Questionnaire (May, 2009), and mathematics Intrinsic Motivation Scale (Federici & Skaalvik, 2014). Students’ average score in three mathematics exams was considered as their performance in mathematics. The findings suggested that the proposed conceptual model had a good fit. In addition, there was a significant, positive relationship between perceived teacher support and students’ performance in mathematics. Moreover, perceived teacher support could significantly explain students’ performance in mathematics via the mediating roles of mathematics self-efficacy, anxiety, and internal motivation. Furthermore, mathematics self-efficacy affected the other two mediating variables and thereby influenced students’ mathematics performance. The findings imply that students’ performance in mathematics could significantly be improved by paying especial attention to different types of teacher support and making educational interventions for increasing teachers’ supportive behaviors, which can consequently increase mathematics self-efficacy and motivation and decrease mathematics anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathematics Performance
  • perceived teacher support
  • mathematics anxiety
  • mathematics self-efficacy
  • mathematics internal motivation