رابطه رشته‌های تحصیلی جستجوگرانه با نتایج یادگیری: بررسی اثرات میانجی سطوح درگیری دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط ساختاری میان رشتة تحصیلی و نتایج یادگیری دانشجویان، با میانجی سطوح مختلف درگیری دانشجویان شامل تفکر سطح بالا، تلاش‌های درسی، یادگیری مشارکتی، تعامل استاد – دانشجو، روابط میان فردی و حمایت‌های دانشگاهی انجام شد. نوع پژوهش توصیفی و طرح آن همبستگی بود. جامعه آماری شامل 5759 نفر از دانشجویان کارشناسی رشته‌های جستجوگرانه دانشگاه شهید باهنر کرمان بود که از این میان 360 نفر با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی از 4 دانشکده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه درگیری دانشجویان (اقتباس از پایک و همکاران، 2012) بود. پایایی این ابزار 78/0 برآورد گردید و روایی سازه ابزار نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی تأیید شد. تحلیل داده‌های پژوهش با نرم‌افزار لیزرل و از طریق مدل‌سازی معادله ساختاری انجام شد. نتایج نشان داد که مدل ارائه شده به‌خوبی با داده‌ها مطابقت دارد و رابطه بین متغیرها را به درستی تببین می‌کند. همچنین بر اساس نتایج حاصل، رابطه رشتة تحصیلی جستجوگرایانه با تفکر سطح بالا، تلاش‌های درسی دانشجویان، یادگیری مشارکتی و تعامل استاد – دانشجو مثبت و معنادار بود. علاوه بر این، اگرچه اثر مستقیم رشتة تحصیلی بر نتایج یادگیری معنادار نبود، اما اثر غیرمستقیم آن، با میانجی یادگیری مشارکتی، مثبت و معنادار بود. با این‌حال، سایر اثرات میانجی مولفه‌های مربوط به سطوح درگیری نیز معنادار نبودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Investigative Courses and Learning Outcomes: Exploring the Mediating Effects of Students’ Engagement Levels

نویسندگان [English]

  • Vahhab Bakhsh Azadi 1
  • Asghar Soltani 2
1 Department of Education, faculty of Literature and Humanities,, Shahid Bahonar university of Kerman, Kerman, Iran.
2 Associte Professor, Department of Education, faculty of Literature and Humanitis, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the structural relationships between the investigative courses and students' learning outcomes mediated by students’ engagement levels including high-level thinking, classroom efforts, participatory learning, faculty-student interaction, interpersonal relationships, and institutional supports. Research method was descriptive with a correlational design. The statistical population consisted of 5759 undergraduate students in Shahid Bahonar University of Kerman. 360 students were selected by proportional stratified sampling from 4 faculties. The instrument was Student Engagement Questionnaire (adapted from Pike et al., 2012). The reliability of the instrument was estimated to be 0.78 and the construct validity was confirmed by confirmatory factor analysis (CFA). Data analysis was performed using LISREL software and structural equation modeling procedure. The results showed that the model fitted the data well and explained the relationship between the variables. Also, based on the results, the relationship of investigative courses with high-level thinking, student classroom efforts, participatory learning, and faculty-student interaction was positive and significant. In addition, although direct effect of the investigative courses on learning outcomes was not significant, its indirect effect, mediated by participatory learning, was positive and significant. Furthermore, other mediating effects of components related to levels of engagement were not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investigative course
  • Level of engagement
  • Learning outcomes
  • university student
  • University