واکاوی و تدوین کدهای اخلاقی برنامه درسی کار و فناوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 نویسنده مسئول: استاد گروه برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دانشیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی و تدوین کدهای اخلاقی برنامه درسی کار و فناوری دوره اول متوسطه از نگاه معلمان می باشد. برای دست یابی به این هدف از روش پدیدارشناسانه بهره گرفته شد. جامعه پژوهش، شامل معلمان سرگروه درس کار و فناوری بود که برای نمونه‌گیری آن از روش هدفمند از نوع معیاری استفاده شد و با مصاحبه نیمه ساختاریافته با 13 نفر از شرکت‌کنندگان در پژوهش، مصاحبه‌ها تا حد اشباع انجام شد. سپس برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش کدگذاری سه مرحله‌ای (باز، محوری و گزینشی) استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که؛ در مجموع کدهای اخلاقی برنامه درسی کار و فناوری از نظر معلمان، دو مقوله اصلی و دوازده مقوله فرعی؛ کدهای اخلاقی کار(مسئولیت پذیری، عدل و انصاف، صداقت و درستکاری، امانتداری و کسب روزی حلال) و کدهای اخلاقی فناوری(مالکیت فکری، کپی رایت، امنیت اطلاعات، حریم خصوصی، دسترسی، صحت و درستی اطلاعات و آداب و معاشرت شبکه ای) را شامل می شود. لذا بنا به اهمیت موضوعات اخلاق کار و فناوری ضرورت دارد که کدهای اخلاقی اشاره شده در این پژوهش مورد توجه جدی برنامه ریزان درسی کار و فناوری در تدوین برنامه ای منسجم و همچنین معلمان در امر یاددهی- یادگیری قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring and Developing the Ethical Codes for Work and Technology Curriculum

نویسندگان [English]

  • mehdi maleki 1
  • mohammadjavad lyaghatdar 2
  • mohamad reza nili 3
1 PhD in Curriculum Development, Department of Educational Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 Corresponding author: Professor of Curriculum Development, Department of Educational Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran
3 Associate Professor of Curriculum Development, Department of Educational Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Abstract
The present study aims to explore and develop the ethical codes for the work and technology curriculum of the junior high school from the teachers' point of view. This qualitative research used phenomenological methodology. The research community consisted of sample Iranian instructors of work and technology curriculum. Sampling was carried out by utilizing target method, standard type and by professional interviews with 13 participants to the extent of saturation. For the analysis of the data, the three-step coding method (open, axial and selective) was used. The findings showed that teachers identify two main categories and twelve subcategories for work and technology curriculum ethical codes: work ethical codes of responsibility, fairness, honesty and integrity, trustworthiness and halal earning, and technology ethical codes of intellectual property, copyright, information security, privacy, access, information accuracy and networking etiquette). Therefore, due to the importance of work and technology curriculum ethical codes, it is necessary that the codes of ethics mentioned in this study be given serious consideration by the work and technology curriculum planners in developing a coherent curriculum as well as teachers in teaching and learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethics
  • Work
  • Technology
  • curriculum