عوامل موثر بر انتخاب شغل معلمی از دیدگاه دانشجو - معلمان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 تبریز- بلوار 29 بهمن- دانشگاه تبریز- دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی- گروه علوم تربیتی

چکیده

این پژوهش با هدف تحلیل عوامل موثر بر انتخاب شغل معلمی در بین دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی 97-1396 انجام گرفت. در این پژوهش توصیفی پیمایشی، تعداد 580 نفر از دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی با روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین 2130 نفر دانشجو- معلم انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب شغل معلمی ریچاردسون و وات(2006) بود که دارای 58 گویه با مقیاس 7 درجه ای لیکرت بود. تحلیل داده ها، با بکارگیری آزمون آماری تحلیل عاملی در نرم افزار SPSS 25 انجام شد. با اجرای تحلیل عاملی بر روی 58 گویه، 15 عامل استخراج گردید. سهم هر یک از عامل ها به ترتیب: مشارکت اجتماعی، 79/21 درصد، توانایی و ارزش درونی،20/6 درصد، علاقه به کار با کودکان و نوجوانان، 65/5 درصد، وضعیت اجتماعی، 96/4 درصد، وقت گذاشتن برای خانواده، 46/4 درصد، تجربیات آموزشی و یادگیری قبلی، 94/3 درصد، تخصص، 23/3 درصد، دلسرد کننده اجتماعی، 68/2 درصد، تاثیرات اجتماعی، 53/2 درصد، درآمد و حقوق، 49/2 درصد، رضایت مندی از شغل، 10/2 درصد، شغل جایگزین، 00/2 درصد، امکان انتقال شغلی، 93/1 درصد، دشواری، 90/1 درصد و امنیت شغلی با 72/1 درصد می باشد. این 15 عامل در مجموع 64/67 درصد کل واریانس را تبیین کردند. با توجه به تنوع عوامل موثر بر انتخاب شغل معلمی در دانشجویان و وجود عواملی مانند امنیت شغلی، شغل جایگزین، درآمد که غیرمرتبط با ارتقاء کیفیت آموزش معلمان است،

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influencing Factors of Teacher profession choice from the viewpoint of student- teachers of Farhangian University of East Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • Firooz Mahmoodi 1
  • Hamdollah Habibi 2
  • Jafar Khanzadeh 2
1 Associate professor, department, of education, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Associate professor, department, of education, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The present study aimed to analyzing the “Factors Influencing Teaching Choice (FIT-Choice) Scale” by Richardson and Watt (2006) among the student- teachers of Farhangian University of East Azerbaijan in the academic year 2017-2018. In this descriptive survey study, 580 student- teachers of Farhangian University of East Azerbaijan were included by simple random sampling. The data collection tool was FIT-Choice Scale by Richardson and Watt (2006) that has 58 questions with a 7-point Likert scale. Data analysis was performed using factor analysis statistical test in SPSS 25 software. By performing exploratory factor analysis on 58 items, 15 factors were extracted. The share of each factor was as follows: social participation 21.79%, ability and intrinsic value 6.20%, willingness to work with children and adolescents 5.65%, social status 4.96%, time for family 4.46%, prior teaching and learning experiences 3.94%, expertise 3.23%, social dissuasion 2.68%, social influences 2.53%, income and salary 2.49%, satisfaction with occupation 2.10%, fallback career 2.00%, job transferability, 1.93%, high demand 1.90%, and job security, 1.72%. These 15 factors together explain 67.64% of the total variance. Given the diversity of factors affecting the choice of teacher profession in students and the existence of factors such as job security, alternative job, income that is not related to improving the quality of teacher education, it seems to develop scientific and practical strategies to select and attract talented and motivated students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching profession
  • The effective factors
  • Motivation
  • Farhangian University