رابطة نیرومندهای منشی معلمان با خودکارآمدی ادراک شدة آنها برای آموزش اخلاقی دانش‌آموزان: نقش واسطه‌ای رفتار رابطة بین‌فردی معلم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهیدبهشتی

2 معلم

3 گروه روانشناسی کاربردی، دانشکده روانشناسیو علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مطالعة حاضر با هدف آزمون نقش واسطه‌ای رابطة بین‌فردی معلمان در رابطة نیرومندی‌های منشی آنها با خودکارآمدی ادراک شدة معلمان برای آموزش اخلاقی دانش‌آموزان انجام شد. 200 معلم (100 مرد و 100 زن) به نسخة کوتاه ابزار نیرومندی‌های منشی، پرسشنامه تعامل معلم و مقیاس کارآمدی معلم بر آموزش اخلاقی دانش‌آموزان پاسخ دادند. نتایج نشان داد که رابطة نیرومندی‌های منشی با رفتار بین‌فردی مثبت معلم و خودکارآمدی معلم برای آموزش اخلاقی دانش‌آموزان مثبت و معنادار و با رفتار رابطة بین‌فردی منفی معلم، منفی و معنادار بود. همچنین، نتایج نشان داد رابطة رفتار بین‌فردی مثبت معلم با خودکارآمدی معلم برای آموزش اخلاقی مثبت و معنادار و رابطة رفتار رابطة بین فردی معلم با خودکارآمدی برای آموزش اخلاقی دانش آموزان منفی و معنادار بود. نتایج همچنین نشان داد که مدل مفروض واسطه‌مندی نسبی رابطة بین‌فردی معلم در رابطة نیرومندهای منشی و خودکارآمدی معلمان برای آموزش اخلاقی دانش‌آموزان برازش قابل قبولی با داده‌ها نشان داشت. همچنین، نتایج نشان داد که در مدل‌ مفروض، 25 درصد از واریانس خودکارآمدی معلمان برای آموزش اخلاقی دانش‌آموزان از طریق نیرومندی‌های منشی و رابطة بین‌فردی انها تبیین شد. این نتایج نشان می‌دهد که بخشی از واریانس مشترک بین دوایر مفهومی نیرومندی‌های منشی و خودکارآمدی برای آموزش اخلاقی فراگیران، نتیجة تغییرپذیری در رفتار رابطة بین‌فردی معلم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between character strengths teachers' self-efficacy beliefs for students' moral education: The mediating role of interpersonal teacher behavior

نویسندگان [English]

  • omid shokri 1
  • Zeynab Ghorbani 2
  • Jalil Fathabadi 3
  • maoud sharifi 4
2 Teacher
3 Shahid Beheshti University
4 psychology- education and psychology- shahid behesti university
چکیده [English]

This study examined the mediating effect of interpersonal teacher behavior on the relationship between character strengths and teachers' self-efficacy beliefs for students' moral education. In a sample consisting of 200 teachers (100 male 100 female), the Short Measure of Character Strength, the Questionnaire on Teacher Interaction and Teacher Efficacy for Moral Education Scale were administered. Results showed that there is a positive significant correlation between character strengths with positive interpersonal teacher behavior and teachers' self-efficacy beliefs for students' moral education and a negative significant correlation with negative interpersonal teacher behavior. Results also indicated that there is a negative significant correlation between negative interpersonal teacher behavior with teachers' self-efficacy beliefs for students' moral education and a positive significant correlation between positive interpersonal Teacher Behavior with teachers' self-efficacy beliefs for students' moral education. Results showed that the partially mediated model of interpersonal teacher behavior on the relationship between character strengths and teachers' self-efficacy beliefs for students' moral education had acceptable fit to data. In these hypothesized model, character strengths and interpersonal teacher behavior accounted for 25% of the variance in self-efficacy beliefs for students' moral education. These finding show that the part of available variance in academic cheating in the context of prediction the teachers' beliefs by character strengths, accounted for interpersonal teacher behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ''character strengths''
  • ''interpersonal teacher behavior''
  • ''teachers' self-efficacy beliefs for students' moral education''
  • ''mediation analysis''