طراحی بسته آموزشی خوش‌بینی تحصیلی دانشجویان بر اساس نظریه شانن‌موران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، بیرجند، ایران.

2 گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

پژوهش با هدف طراحی بسته آموزشی خوش‌بینی تحصیلی دانشجویان براساس نظریه شانن‌موران انجام شده است. روش پژوهش، کیفی و از نوع دلفی است. ابزار پژوهش، پرسشنامه دلفی است که توسط پژوهشگر بر مبنای نظریه خوش‌بینی تحصیلی شانن‌موران طراحی شده و دربرگیرنده 3 مؤلفه و 22 زیرمؤلفه است. پرسشنامه‌ها در دو دور پیوسته دلفی میان 10 نفر نمونه منتخب که به صورت هدفمند گزینش شدند، توزیع گردیده و تجزیه و تحلیل پاسخ‎های دلفی تا رسیدن به اجماع نسبی و دستیابی به هم‌رأیی بالا و با روش آمار توصیفی، با استفاده از شاخص‌های فراوانی، میانگین، انحراف معیار، جداول و نمودارها انجام گرفته است. یافته‌های به دست آمده نشان داد متخصصان بر 3 مؤلفه اصلی نظریه خوش‌بینی تحصیلی شانن‌موران یعنی هویت تحصیلی، اعتماد و تأکید تحصیلی و 9 زیرمؤلفه آن به توافق و اجماع نسبی دست یافته‌اند. بر اساس نتایج، بسته اولیه آموزش خوش‌بینی تحصیلی به دانشجویان منطبق بر الگوی منظم آموزشی (جیمز براون) طراحی شده، سپس روایی محتوایی بسته بر اساس نظرات 5 نفر از متخصصان سنجیده و در بسته اعمال گردیده است و بسته نهایی در قالب 12 جلسه برای آموزش تعهد، تعلق، خودشناسی، تمایلات همکاری جویانه، سهیم کردن، درگیری تحصیلی، پژوهش، ادراک از خودمختاری و جهت‌گیری تکلیف ارائه شده است. این بسته آموزشی برای ارتقای سطح خوش‎بینی تحصیلی و ایجاد هویت تحصیلی موفق در میان دانشجویان و روابط مبتنی بر اعتماد بین آن‎ها و اساتید و ایجاد نگرش و رفتاری در آن‎ها برای ادراک از فشارهای تحصیلی و تسهیل روند یادگیری در محیط‎های یاددهی - یادگیری کلاس درس و به طور کلی کمک به پیشرفت تحصیلی دانشجویان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development of an educational package for students’ academic optimism based on Tschannen-Moran theory

نویسندگان [English]

  • Seyede Fateme Hoseini 1
  • Leila Talebzade Shoshtari 2
  • Ahmad Khamesan 3
1 M.A. in Educational Psychology (Corresponding Author), Faculty of Psychology and Educational Scieneces, Birjand University, Birjand, Iran.
2 Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Birjand University, Birjand, Iran
3 Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

Abstract
The present study aimed to develop a student academic optimism educational package based on Tschannen-Moran theory. This qualitative study used the Delphi method. The research tool was a researcher-made Delphi questionnaire based on Tschannen-Moran theory of academic optimism with 3 components and 22 subcomponents. The questionnaires were distributed in two consecutive rounds of Delphi among 10 purposefully selected samples and Delphi responses were analyzed to reach relative agreement and achieve high consensus by descriptive statistics using indices (frequency, mean, standard deviations), tables, and graphs. The findings showed that experts have reached relative agreement and consensus on the three main components of Tschannen-Moran theory of academic optimism, namely academic identity, trust, and academic emphasis, as well as nine subcomponents. Based on the results, the educational package for student academic optimism was initially designed according to the regular educational model of James Brown, then the content validity of the package was measured based on the comments of five experts, which were applied in the package and the final package was presented in 12 sessions. 
Introduction
Tschannen-Moran et al. (2013) examined and validated academic optimism as an individual belief of learners, identified some related variables, and introduced the variable of “student academic optimism”. Student academic optimism shows a rich picture of human agency explaining students’ behavior in cognitive, emotional, and behavioral dimensions (Ghadampour et al. 2017). This concept consists of three components of students’ sense of identity towards school, students’ trust in teachers, and students’ perception of academic pressure. Optimism is a pattern of thought that can be taught and learned, so learners will be able to develop and strengthen the skills needed to achieve academic optimism through learning and education. Students are among the most active and influential segments of society and their optimal academic performance is the source of many positive changes in the society, and hence, teaching academic optimism to students is essential. So far, research on academic optimism has used a positivistic approach, quantitative data, correlation methods and structural equation models to investigate the relationship among the variables and identify correlated and predictive factors of academic optimism construct. The present study used an interpretive approach and qualitative data and methods such as the Delphi technique to collect the data to develop a student academic optimism educational package for the first time in Iran. The present study examined three questions for the first time: (1) Based on document mining and literature review, what are the subcomponents and features of the components of student academic optimism based on Tschannen-Moran theory? (2) Does the Delphi method validate the subcomponents and features of the student academic optimism educational package based on Tschannen-Moran theory? and (3) Does the student academic optimism educational package based on Tschannen-Moran theory have face validity?
Methodology
This study was designed with a qualitative approach. Within this framework, the present study is considered applied research because of developing knowledge and its practical application for a specific theory. Also, it is a developmental research because of developing a student academic optimism educational package for the first time in Iran, validating it, and proposing it pilot implementation and dissemination in the educational system. The research was conducted in three phases. The library method (review of the literature) was used in the first phase to extract and collect indices and components, and to compile the initial educational package. The Delphi method was used in the second phase to gain the consensus of experts on the subject and prepare the final framework of the educational package. Content and face validities were used in the third phase to check the validity of the educational package. First, the available sources related to Tschannen-Moran theory of academic optimism and its components were studied. Subcomponents and features extracted from the literature review entered the Delphi phase in the form of questionnaires with structured and focused items. In the Delphi method, the questionnaires were provided to the Delphi group in two rounds to reach a consensus. The group members consisted of ten professors and experts from the departments of psychology and educational sciences, selected via purposive sampling. During each phase, the data collected through the questionnaires were analyzed and summarized using descriptive statistics, which led to the formation of convergence of opinions among the participants. Then, an educational package was developed for academic optimism. The academic optimism educational package followed the regular educational model of James Brown and had a cognitive-behavioral approach. In the third phase, the content validity of the educational package was examined using the comments of five research experts. Table 1 lists the method and number of samples.
Findings
In the literature review phase, 190 subcomponents were extracted and recorded from 100 sources (books, articles, journals, and dissertations), and after several rounds of refinement and correction, 22 key components were categorized in the three main components of Tschannen-Moran theory and called “final edition of the extracted components of academic optimism”. The components of Tschannen-Moran theory containing the extracted key components are (1) Academic identity (with 9 subcomponents), (2) Trust (with 7 subcomponents), and (3) Academic emphasis (with 6 subcomponents). In the Delphi phase, the researcher used the extracted key components of the previous phase, set up and constructed the Delphi tool in the form of a questionnaire with three main components and 22 subcomponents. By calculating the parameters of descriptive statistics including frequency, frequency percentage, mean, and standard deviation, the researcher analyzed the Delphi phase data and made conclusions about the subcomponents according to the consensus criteria. Extracted variables from the literature review phase were reduced to three main components and nine consensus subcomponents including: academic identity (commitment, sense of belonging, self-knowledge), trust (sharing, collaborative tendencies), and academic emphasis (academic engagement, task orientation, research, educational autonomy) and consolidated with the social approval of the panel of research experts as a basis to develop the student academic optimism educational package (Figure 1).
Then, considering to the default model, the student academic optimism educational package was developed in accordance with the regular educational model of James Brown. The educational package designed based on the consensus subcomponents of the Delphi phase included twelve 90-minute sessions in which students are taught techniques according to the extracted subcomponents or provided with materials to raise their awareness. It runs for at least six weeks. The last phase involved determining the content validity of the educational package. The research tool at this stage was a questionnaire containing the objectives, content, techniques, and tasks of each session of the educational package, as well as a section for comments and suggestions of experts about the objectives, techniques, and tasks of each session. The qualitative validity questionnaire and students’ academic optimism workbook were delivered to five professors of psychology and educational sciences in person and collected after two weeks. The experts made some minor recommendation, which were applied, and approved the objectives, content, techniques, and tasks of the educational package for preparing the final report. Hence, the participating professors and experts of psychology and educational sciences at universities in the city of Birjand approved the educational package with three main components and nine subcomponents.
Conclusion and Discussion
Subcomponents resulting from the Delphi consensus were consistent with studies by Berzonsky (2002), Farjami (2013), Marcia (1966), Was and Isaacson (2008), McNealy & Nonnemaker (2002), Jensen & Jetten (2018), Alsharo, Gregg, & Ramirez (2017), Gill, Ramsey, Leberman, & Atkins (2016), and Fraser et al. (1998). Among the limitations of this research were the reliance on questionnaires in both Delphi and content validity phases, not using observation and interview, and not evaluating the effectiveness of the educational package due to time limitations. A recommended executive and practical solution would be the use of the student academic optimism educational package based on Tschannen-Moran theory by counselors in counseling centers, by educational counselors at schools, and by professors at universities.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic optimism
  • TSchannen-Moran's theory
  • Educational Package
  • Students
  • Delphi
 Adams, C. M. & Forsyth, P. B. (2006). Proximate sources of collective teacher efficacy. Educational Administration, 44(6), 625-642.
Ajam, A & Froutan, M (2017). Investigating the Relationship between Academic Optimism and Academic Burnout. 9th International Conference on Psychology and Social Sciences, Tehran. (Text in Persian).
Alibeyk, F; Ahmadi, S. A; Farahbakhsh, K; Abedi, A & Alibeyk, M (2012). The effect of optimism training on the quality of life of female students living in the dormitory of Isfahan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education, 12 (9), 709-720. (Text in Persian).
Alizadeh, G; Kurd Noghabi, R & Nazari, N (2014). The effect of teaching optimism through storytelling method on increasing students' optimism. Journal of Clinical Psychology, 1 (21), 103-113. (Text in Persian).
Akhondi, N; Alipour, A & Shirani, F (2017). Determining the effectiveness of optimism training in reducing stress and creating creativity in Payame Noor students of Najafabad center. Paper presented at the 8th International Conference on Psychology and Social Sciences. Iran, University of Tehran. (Text in Persian).
Alsharo, M., Gregg, D, & Ramirez, R. (2017). Virtual team effectiveness: The role of knowledge sharing and trust. Information & Management, 54(4), 479-490.
Asare, N; Jamhari, F (2016). The effectiveness of optimism training on psychological well-being and social intelligence of female students. Paper presented at the Sixth International Conference on Psychology and Social Sciences.Tehran, Talash Conference Center (Text in Persian).
Berzonsky, M. D. (2003). Identity style and well-being: Dose commitment matter? International Journal of Theory and Research, 3, 131-142.
Bigdeli, R & Ahmadi, M. S (2015). Relationship between academic optimism and academic motivation of high school students in Zarrin Rood. Third Conference on Psychology, Educational Sciences and Lifestyle with an International Approach, Mashhad. (Text in Persian).
Carver, C. S., Scheier, M. F. & Segreshtrom, S. C. (2010). Optimism clinical psychology, The self-wort theory of achievement motivation: Findings and implications. Elementary School Jonrnal, 85(1): 5-20.
Cheraghikhah, Z; Arabzadeh, M & Kadivar, P (2015). The role of academic optimism, academic excitement and school well-being in students' mathematical performance. Positive Psychology, 1 (3), 11-20. (Text in Persian).
Covington, M. U. (1994). Making the Grade: A self-worth perspective on motivation and school reform. Cambridge, Cambridge university press.
Drayati, E (2017). The mediating role of academic optimism in relation to academic meaning and academic engagement of high school students in Birjand. Master Thesis Birjand University, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Educational Psychology. (Text in Persian).
Faridfar, S (2017). Mediation through the prediction of academic conflict based on the optimism of academic self-efficacy of high school students in Shiraz. Master Thesis, Payame Noor University, Shiraz, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Educational Sciences. (Text in Persian).
Farjami, H (2013). Academic Identity and Learning Sustainability / The need to develop academic identity for sustainable foreign language learning. Language Teaching, 27 (4), 4-11. (Text in Persian).
Fraser, B. J.; Fisher, D.L.; McRobbies, C.J. (1996) Development, validation and use of personal and class forms of a new classroom environment instrument. Paper presented at the Annual of the American Educational Research Association, New York, USA.
Ghadampour, E; Amirian, L; Khalili Gashnigani, Z; Naghi Beyranvand (2017). Evaluate the psychometric properties of Tschannen‐Moran et al Academic Optimism students. Quarterly of Educational Measurement, 7(27), 45-64. doi: 10.22054/jem.2017.17284.1444
Ghadmpour, E; Ghazanfari, F & Alavi, Z (2017). The effect of teaching optimism through storytelling on academic stress and students' mental health based on the fifth grade of elementary school. New Educational Thoughts, 2 (13), 97-123. (Text in Persian).
Ghodosian, A; Ghasemi, R; Pour Islami, M; Sarmast, H (2002). Application of educational technology in health promotion. Ghazvin: BaharolOlom Publisher. (Text in Persian)
Gill, L., Ramsey, P., Leberman, S, & Atkins, S. (2016). Using Word Café to enhance relationship-building for the purpose of developing Trust in Emotional Intelligence Training Environments. Electronic Jornal of BisinessResearch Methods, 14(2), 98.
Goddard, R.D. Tschannen-Moran, M. & Hoy, W. K. (2001). Teacher trust in students & parents. A multilevel examination of the distribution & effects of teacher trust in urban elementary school. Elementary school journal, 10210, 3-17.
Hamedi Nasab, S (2015). The relationship between scientific optimism and achievement motivation with regard to the mediating role of academic self-efficacy of high school students. Master Thesis of Birjand University. (Text in Persian).
Hassanzadeh, N; Allahyari, T; Khosravi, Y; Zairi, F & Saremi, M (2012). Job Cognitive Failure Questionnaire Design: Determining the Validity and Reliability of Tools. Iranian Occupational Health, 9 (1), 29-40. (Text in Persian).
Hasson, F. Keeney, S. McKenna, H. (2000). Research Guidelines for the Delphi Survey Technique. Journal of Advance Nursing, Vol. 32, N.4, pp. 1008-1015.
Hosseini Nejad, G; Arefi, M & Movahedi, M (2011). The educational effectiveness of optimism based on positive psychology on imaginative motivation and its dimensions in female students. (Text in Persian).
Hosseini Raviz, M (2017). The role of academic optimism and academic excitement in predicting academic engagement of high school students in Rafsanjan. Published master's thesis, Islamic Azad University,Pomegranate Branch. (Text in Persian).
Hoy, W. (2012). Schoole characteristics that make a difference for the achievement of all students. Journal of Educational Administration, 50 (1), 76-97.
Jafari Bagh Khairati, A; Qahramani, L; Agriculture, S & Kaveh, M. H (2014). The effect of teaching optimism through film screening on students' social adequacy. Journal of Health Education and Health Promotion, 2 (1), 57-64. (Text in Persian).
Jensen, D, H., Jetten, J. (2018). Exploring interpersonal recognition as a facilitator of students academic and perofessional identity formation in higher education, European Jornal of Higher Education, 8(2), 168- 184.
King Bevel, R. (2010). The effects of academic optimism on student academic.
Kirby, M.M & DiPaola, M. F. (2011). Academic optimism and community engagement in urban schools. Journal of Educational Administration, 49 (5), 542- 562.
Marcia, J.E. (1966). Developmental and validation of ego identity status. Journal of Personality and Social Psychology, 3, 551-558.
McNealy, C & nonnemaker. J., (2002). Promoting school connectedness: evidence from the national longitudinal study of adolescent health. Journal of school health, 72 (4), 138-146.
Mercola, J .(2002). Optimism may protect against heart disease. Psychosomatic Medicine, 82(2), 102-111.
Mitchell, R. M., & Tarter, C. J. (2016). A path analysis of the effects of principal professional orientation towards leadership, professional teacher behavior, and school academic optimism on school reading achievement. Societies, 6 (1): 1-11.
Osare, N & Jamhari, F (2015). The effectiveness of optimism training on psychological well-being and social intelligence of female students. Paper presented at the Sixth International Conference on Psychology and Social Sciences. Tehran, Talash Conference Center. (Text in Persian).
Powell, C. (2003). The Delphi technique: myths and realities. J Adv Nurs, 41(4): 376-382.
Prochaska J. & Norcross J. (2003). Theories of psychotherapy. (Psychotherapy systems): Translated by Yahya Seyed Mohammadi. 2010 Tehran: Psychology Publishing. (Text in Persian).
Qadmpour, E; Amirian, L; Khalili Gashnigani, Z & Naghi Biranvand, F. Z (2017). Evaluation of psychometric properties of students' academic optimism questionnaire. Educational measurement, 27, 45-64. (Text in Persian).
Qudusian, A; Ghasemi, R; Pouraslami, M & Sarmast, H (2002). Fundamentals and application of educational technology in health promotion. Qazvin: Bahr al-Ulum Publications. (Text in Persian).
Renaud, J., Wrosch, C. & Scheir, M.F. (2018). Optimism. Manuscript accepted forpublication: The SAGE Encyclopedia of Human Development.1-6.
Sadeghi, M; Yousefvand, M & Ghadmapour; E (2016). The role of academic optimism and psychological resilience in predicting academic self-disability. World Conference on Psychology and Educational Sciences, Law and Social Sciences at the beginning of the third millennium. Tehran Iran. (Text in Persian).
Segreshtome, S. C. & Seftom, N. (2005). Optimistic's effects during a brief stressor. Pers Soc Psychol Bull, 31(1), 111-20
Seif, A. A (2011). Development of tools for measuring research variables in psychology and educational sciences (test and questionnaire). Tehran: Meeting. (Text in Persian).
Seligman, Martin E. P. (2006). Learned optimism: How can you change your mindset and life? Translated by F. Davarpanah&  M . Mohammadi (2012). Tehran: Roshd. (Text in Persian).
Shahid, U. (2013). Academic optimism of high school principals and teachers and the success of their students. M.A Thesis, University of Texas.
Shirzadi, N (2010). The relationship between academic procrastination and perception of class structure through the mediation of motivational beliefs and self-regulated learning strategies. Master Thesis. University of Birjand, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Educational Psychology. (Text in Persian).
Tabatabai, T. S; Ahadi, H & Khamesan, A (2013). The effect of optimism training on anxiety and depression of psychology students of Islamic Azad University of Birjand. New Care, 10 (1), 34-42. (Text in Persian).
Tschannen-Moran, M., Bankole, R.A., Mitchell, R.M. & Moor J.r, D.M. (2013) Student academic optimism: A confirmatory factor analysis. Journal of Educational Administraction, 51(2), 150-175.
Was, C. A., & Isaacson, R. M. (2008). The development of a measure of academic identity status. Journal of Research in Education, 18, 94-105.
Wu, J. H., & Lin, C. Y. (2018). A multilevel analysis of teacher and school academic optimism in Taiwan elementary schools. Asia Pacific Education Review, 19 (1): 53-62.