شناسایی عوامل مرتبط با دانشگاه نوآور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استاد تمام گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه تغییرات محیطی گسترده و لزوم پاسخگویی مناسب، دانشگاه­‌ها را بر آن داشته است که از قالب سنتی و مرسوم خود بیرون آمده و با چابکی ،مسئولیت ­پذیری بیشتر و منعطف­‌تر در مسیر تغییر و نوآوری­ گام بردارند؛ چرا که در این صورت قادر به ادامه بقا هستند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تعیین روابط بین مؤلفه‌­ها و زیرمؤلفه‌­های دانشگاه نوآور و در نهایت طراحی الگوی دانشگاه نوآور انجام شده است. روش پژوهش زمینه‌­یابی و از طریق پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و اعضای هیأت علمی چهار دانشگاه­، تهران و شهید بهشتی (به عنوان دانشگاه های جامع) و علامه طباطبائی و امیرکبیر (به عنوان دانشگاه­های تخصصی) بود که اعضای نمونه با بهره­‌گیری از روش نمونه­‌گیری تصادفی طبق‌ه­ای، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل از طریق آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته که در بخش آمار استنباطی از روش­‌های تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری و سایر روش­های مورد نیاز، استفاده شد. با استفاده از نرم‌­افزار پی ال اس از طریق تکنیک مدل‌­یابی معادلات ساختاری و در ذیل آن تحلیل عاملی تأییدی مرتبه­‌ی اول و دوم، یافته‌­های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت مؤلفه‌­ها و زیرمؤلفه‌­های مربوط دانشگاه نوآور مشخص شد. بر اساس نتایج بدست آمده مؤلفه­‌ها و زیرمؤلفه‌­های فردی، گروهی و نهادی مؤثر بر دانشگاه نوآور شناسایی شد که از بین عوامل فردی، گروهی و نهادی مؤثر بر دانشگاه نوآور، عامل فردی بیشترین تأثیر را در دانشگاه نوآور داشت؛ همچنین کارکردهای اصلی دانشگاه نوآور شناسایی شد که از میان کارکردهای اصلی دانشگاه نوآور یعنی آموزش، پژوهش، نوآوری و کارآفرینی؛ آموزش بیشترین تأثیر را بر دانشگاه نوآور به خود اختصاص داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors Related to Innovative University

نویسندگان [English]

  • Shiva Javanmardi 1
  • Abbas Abbaspour 2
1 PhD, Department of Educational Management and Planning, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Educational Management and Planning, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was to identify and determine the relationships among the components and sub-components of innovative universities and finally to design an Innovative University Model. A survey approach was used as the research method and data were collected through a researcher-made . Our findings were analyzed in PLS software through structural equation modeling technique and then through first and second order confirmatory factor analysis. Based on the obtained results, individual, group and institutional components and sub-components affecting innovative universities were identified, and among individual, group and institutional factors affecting innovative universities, the individual factor had the highest impact on innovative universities. Furthermore, the main functions of an innovative university were identified as education, research, innovation and entrepreneurship. Among these,  education had the greatest impact on innovative universities.
Introduction
To guarantee a sustainable growth in the currently turbulent environment and to adapt to the innovations and rapid growth of science and technology, universities must move towards innovation. This innovation should take place in structure, culture, vision, processes and outputs. The concept of an innovative university is still unclear to many elites, academics, and administrators. The significant research gap in the field of innovative universities in Iran requires addressing this important issue. Universities are now expected to step out of the old traditional systems, which are not very useful and justifiable, and to move in the direction of the principle of innovation (Horn, 2018). The current situation of higher education puts more pressure on the leaders of colleges and universities to think differently about how to manage their institutions (Swanger, 2016). Key factors in creating innovation at the university include structure, stakeholders, external communications, and rules and regulations. If universities want to change and have the necessary flexibility in the face of environmental changes, they should act faster, and respond appropriately to environmental changes. Universities that intend to change need a culture that is receptive to change (Kouchaki &Mohammadi, 2013). In this research, innovative universities are examined from the perspective of three main functions: education, research, and innovation and entrepreneurship, and at three levels: individual, group and institutional. Therefore, this research has three main objectives: 1- Identifying the components and sub-components of an innovative university 2- Identifying the relationships among the components and sub-components of an innovative university 3- Designing an innovative university model.
Methodology
This study seeks to find answers to the following questions: 1.What are the components and sub-components of an innovative university in Iran? 2. What are the relationships among the components and sub-components of an innovative university? 3. What is a model for an innovative university? The components of the theoretical foundations and research background identified through a review of the literature were widely approved by relevant managers and experts via a questionnaire. The data collection tool in this study was a researcher-made questionnaire that included 165 items with a five-point Likert scale from very high to very low role. The collected questionnaires were analyzed in PLS software using confirmatory factor analysis and structural equation modeling. The statistical population of the study includes all managers and faculty members of four universities: Tehran University, Shahid Beheshti University, Allameh Tabatabai University and Amirkabir University. Samples were selected by stratified random sampling. Questionnaires were distributed both in paper and in electronic form. Statistical analysis included descriptive and inferential statistics. Inferential statistics such as confirmatory factor analysis and structural equations were used. The findings were analyzed in PLS software through structural equation modeling technique and then first and second order confirmatory factor analysis.
Findings
The components and sub-components of innovative universities were identified and the relationships among these components and sub-components were determined according to the model in Figure 1, and finally the Innovative University Model was designed. In this model, innovative universities were examined in three main dimensions: individual, group and institutional. Each dimension was examined for three main functions of an innovative university, namely education, research, and innovation and entrepreneurship. Each of the components of education, research, and innovation and entrepreneurship includes certain sub-components (Figure-1). Finally, each of the main sub-components includes other sub-components.
Therefore, individual dimension and the component of education  had the highest impact on innovative universities.
Discussion and conclusion
According to findings, individual dimension and the component of education had the highest impact on innovative universities. Also, the results of this study are consistent with the research of Kouchaki and Mohammadi (2014), which evaluated the prevalence of key factors of innovative universities from the perspective of students in terms of confirming the impact of factors such as structure, stakeholders, rules and regulations and external relations on innovation. Also, the findings of this study are in line with Swanger (2016), who examined the positive impact of leadership on the development of innovation and the positive impact of transformational leadership as one of the main factors in creating change and innovation in an innovative university. Numerous factors affect the development of an innovative universityThe new approach of universities to educational issues is a feature of an innovative university. Also, the provision of appropriate social, cultural, political and educational infrastructure is effective in the formation of innovation in society and, consequently, the formation of an innovative university. University’s independence in decision making and to some extent their financial independence are significant issues, as well. It is suggested that students and scientific elites use innovative, up-to-date and practical topics in their research, and that more extensive research be done on the innovative university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovative University
  • Innovation
  • Innovation Ecosystem
  • Science
  • Technology
Barzegar, N., & Ghorchian, N. Gh., & Pourzahir, A.T. (2019). Pathology of Innovation Capacities in Iranian University Management (Case: Islamic Azad University). Journal of New Approach in Educational Management, 11( 37): 291-310 (Text in Persian).
Christensen, C.M., & Eyring.Hennry.J.(2011).The Innovative University: Changing the DNA of Higher Education from the Inside Out, https://www.amazon.com.
Dutta.S., Lanvin.B., & Wunsch-Vincent.S.(2018). Global innovation index2018: Energizing the world with innovation.
Dalirpour, M., and Yaghoubi, S. (2013). Provide a model to examine the impact of knowledge management on organizational learning and innovation (Case study of Asia Insurance Company). 10th International Conference on Industrial Engineering (Text in Persian).
Growth Center of Knowledge-Based Technology Units of Mazandaran University (2012) (Text in Persian).
Horn.M.(2018). How Universities Should Manage Innovation. Forbes: https://www.forbes.com.
Groof. J.D.(2018). On the ‘Innovative University’. A few Challenging Reflections. Downloaded from https://www.cambridge.org/core. subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms.
Kouchaki, L., & Mohammadi, M. (2013). Assessing the prevalence of key factors in Innovative University from the perspective of students: A case study of Shiraz University. Challenge and Solutions Management Conference (Text in Persian).
Mahboubi, T.,  & Toureh, N. (2008). The pathology of creativity and innovation in the university. Journal of Islamic Azad University, 12( 1) (Text in Persian).
Mehri, M., Tavakoli, A., Zanjirdar, M., Yazdianfard, F., & Bakhshandeh Abkenar., H. (2016). Journal of Qom University of Medical Sciences. 10( 12): 54-61 (Text in Persian).
Mecy, W., & Shneider, B.(2008), The Meaning of Employee Engagement. Industrial and Oragnizational Psychology,1(1): 3-30.
Mintz.S.(2019). Higher education needs to innovate. But How?.  Inside Higher Ed.
OECD. (1998). Managing National Systems of Innovation.
Panigrahi., J.(2018). Innovative Financing of Higher Education: Changing Options and Implications. Higher Education for the Future, 5(1): 61–74.
Salimi, Gh., Mohammadi, M., Hamrahi, F., & Raisi, L. (2018). The role of faculty members' organizational identity in their perception of academic innovation (an experimental model). Higher Education Letter, 11( 41): 7-33 (Text in Persian).
Shiri, A., Rezaei, Z., Zarei, M., & Nazari, A (2015). Investigating the role of transformational leadership on promoting the level of strategic thinking and facilitating innovation in Ilam University of Medical Sciences. National Conference on Management and Humanities Research in Iran, Tehran (Text in Persian).
Shahrarai, M., & Madnipour,. R. (1996). Creative and innovative organization. Journal of Management Knowledge, 33-34 (Text in Persian).
Sahebi, S., & Tajri, M. (2012). Innovative university, as a necessity of the present age. National Conference on Entrepreneurship and Management of Knowledge-Based Businesses, with a view to the three centers of entrepreneurship, growth and science and technology parks, the relationship between universities and industry (society) (Text in Persian).   
Swanger.D.(2016). Innovation in Higher Education:Can Colleges Really Change?. https://www.fmcc.edu.
Tang, H.K. (1998). An integrative model of innovation in organizations. Technovation,(18/5): 297–309.
Walder, A. M.(2016). Pedagogical Innovation in Canadian higher education: Professors’ perspectives on its effects on teaching and learning; www.elsevier .com/stueduc.
Weingarten., H.P.(2011). What is an innovative university?. Higher Education Quality Council of Ontario. http://www.heqco.ca.