واکاوی چهارمفهوم مهم فلسفی دلوز و استخراج اشارات آن در آموزش هنر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

دلوز از فیلسوفان برجسته ی معاصر است که اندیشه های خویش را باتکیه بر خلق مفاهیمی نو ارائه داده است و اندیشمندان مختلفی هم به کاربست نظریه های او در ابعادمختلف حیات پرداخته اند. پژوهش حاضر با این رویکرد انجام شده است و هدف آن روشن نمودن چهارمفهوم فلسفی دلوز و استخراج دلالت هایی برای آموزش هنر می باشد. روشِ تحلیل فلسفی، جهت واکاوی چهار مفهوم مهم فلسفی دلوزو الگوی قیاس عملی فرانکنا هم برای استخراج اشارات اندیشه های فلسفی دلوز در آموزش هنر انتخاب شده است. یافته‌ها، بیانگر آن است که درون ماندگاری با ریشه ای هستی شناختی، ریزوم با ریشه های معرفت شناختی، توجهی برابر به تن و روان با ریشه ای انسان شناختی و نیل به خوب با ریشه ای ارزش شناختی می باشند که در ارتباطی ریزوماتیک و تودرتو با همدیگر می باشند و اشاراتی را در آموزش هنر از جمله اهداف اصول، روش ها و محتواهای هنر می توانند داشته باشند. بررسی یافته ها نشان می دهد که ضروری است مفاهیم دلوز جدا از هم و جزیره ای دیده نشوند و استفاده از اندیشه های فلسفی دلوز در حوزه ی تعلیم و تربیت از جمله آموزش هنر می تواند زمینه ی عبور از تاکید صرف بر زیبایی شناسی را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explorer of the four important philosophical concepts of Deleuze and the extraction of its allusions in art education

نویسندگان [English]

  • Bahram Moradi 1
  • Alireza Mahmudnia 2
  • Sussan Keshavarz 2
  • Saeid Zarghami-Hamrah 2
1 PhD student in Philosophy of Education, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Philosophy of Education, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Deleuze is one of the prominent contemporary philosophers who has presented his ideas based on the creation of new concepts, and various thinkers have applied his theories in various dimensions of life. The present study has been done with this approach and its purpose is to clarify the four philosophical concepts of Deleuze and to extract implications for teaching art. The method of philosophical analysis has been chosen to analyze the four important philosophical concepts of Deleuze and Frankenna's model of practical analogy has been chosen to extract the allusions of Deleuze's philosophical concepts in art education. The findings indicates that immanence with ontological roots, rhizomes with epistemological roots, equal attention to body and mind with anthropological roots and achieving good with axiological roots are in rhizomatic and nested relationship. They are together and can have hints in art education, including the goals of the principles, methods and contents of art. A study of the findings shows that It is essential that Deleuze's concepts are not seen in isolation And the use of Deleuze's philosophical ideas in the field of education, including art education, can provide the basis for overcoming the mere emphasis on aesthetics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Deleuze philosophical concepts"
  • " art Education"
  • " immanence"
  • "Rhizome"
  • " Body"