سنتز یک الگوی برنامه درسی کارآفرینی در رشته علوم تربیتی مبتنی بر شبکه تارعنکبوتی اکر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی و مشاوره، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 استادیار، عضو هیئت علمی گروه روش‌ها و برنامه‌های درسی و آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار، عضو هیئت علمی گروه روش‌ها و برنامه‌های درسی و آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران

4 دانشیار، عضو هیئت علمی گروه کسب و کار جدید، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

دست‌یابی به یک برنامه درسی مطلوب و حرکت در جهت نیل به دانشگاه‌های کارآفرین، یکی از راهکارهای اصلی برای حل معضل بیکاری، فقر و اقتصاد به کما رفته کشور است. یکی از کامل‌ترین الگوهای برنامه درسی، شبکه تارعنکبوتی اَکر است؛ که منطق را به عنوان عنصر اصلی و رسالت مرکزیِ برنامه درسی معرفی کرده است. هدف این مطالعه "سنتز یک الگوی برنامه درسی کارآفرینی در رشته علوم تربیتی مبتنی بر شبکه تار عنکبوتی اکر" است که به روش سنتز پژوهی انجام شده و 183 مقاله (75 مقاله فارسی و 108 مقاله انگلیسی)، به فرایند سنتز پژوهی وارد شده‌اند. پس از دستیابی به عناصر برنامه درسی کارآفرینی منطبق بر 10 عنصر مدل اَکر، روایی محتوایی عناصر به دست آمده بررسی و الگوی حاصل با روش دلفی اعتباربخشی شد و الگوی نهایی طراحی و تدوین گردید. یافته‌های مطالعه حاضر نشان داد، منطق برنامه درسی کارآفرینی، توسعه روحیه کارآفرینی در دانشگاه‌ها و جامعه است. ارتقای شایستگی‌های کارآفرینی در دانشجویان و تقویت قصد کارآفرینی در آن‌ها از مهم‌ترین اهداف برنامه درسی کارآفرینی است. محتوا بایستی رویکردی منعطف و مبتنی بر نیاز داشته باشد. اختصاص زمان و مکان مناسب، حمایت از ایده‌های کارآفرینانه، کار گروهی دانشجویی بر روی پروژه‌های واقعی کارآفرینی و استفاده از روش‌های مختلف ارزشیابی از دیگر ضروریات برنامه درسی کارآفرینی هستند. در چنین فرایندی، دانشجو نقشی فعال داشته و استاد تسهیل کننده یادگیری است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Synthesis of an entrepreneurship curriculum model in the field of educational sciences based on Akker’s spider web

نویسندگان [English]

  • Davud Bavafa 1
  • Marzieh Dehghani 2
  • Mohammad Javadipour 3
  • Reza Mohammad Kazemi 4
1 Ph.D. in Curriculum Planning, Department of Educational Sciences and Counseling, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Methods and Curriculum, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Methods and Curriculum, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Iran
4 Associate Professor, New Business Department, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
The present study was done with the aim of “synthesis a curriculum model of entrepreneurship in the field of education based on Akker’s spider web”. Achieving a desirable curriculum and entrepreneurial universities is one of the key solutions in order to remove unemployment, poverty and comatose economy of the country. One of the most complete curriculum’s models is Akker’s spider web that presented the logic as main element and the core mission of curriculum. The present study was done through Research Synthesis method and 183 articles including 75 Persian and 108 English articles were entered in the synthesis process. After obtaining the elements of entrepreneurship curriculum in accordance with the ten elements of the Akker’s model, the content validity of the elements was assessed and the model was validated by Delphi method and the final model was designed and formulated. The findings of the present study indicated that the rational of the entrepreneurship curriculum is developing entrepreneurial spirit in the universities and society. Promoting entrepreneurship competencies in students and enhancing their entrepreneurial intention are the most important goals of entrepreneurship curriculum. Content should have a flexible and need-based approach. Allocating adequate time and space, supporting entrepreneurial ideas by institutes, student working in groups on real entrepreneurial projects and using various methods of assessment are other necessities of the entrepreneurship curriculum. In such a process, students play an active role and teachers facilitate learning.
Introduction
Entrepreneurship education promotes creativity, self-confidence, leads to individual and national growth, and can reduce poverty and revitalize the crippled economy of a country (Alachi, 2017). Entrepreneurship education, by presenting topics related to business planning, finance, management, and other topics related to job creation, strengthens entrepreneurial self-efficacy and intention in students (Nowiński et al., 2019). Due to the high unemployment rate of university graduates especially graduates of humanities in Iran (Tehran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture, 2013), entrepreneurship education is of considerable importance. However, reviewing the curriculum of educational sciences indicated only one course called “educational entrepreneurship” in the curriculum of management and educational planning major, and students in the other three majors related to educational sciences are deprived of this course even as a voluntary credit (Bavafa, Dehghani, Javadipour & Kazemi, 2019). A review of the literature on entrepreneurship curriculum indicates the need to change entrepreneurship curricula at the level of universities and higher education institutions. Most studies show that entrepreneurship education at universities is still traditional with a teacher-centered approach where students have a passive role (Hakimzadeh et al., 2016; Clifford, 2014). Furthermore, few studies have used the ten elements of Akker’s curriculum to teach entrepreneurship at higher education (Esene, 2015) and no such study was found in the field of educational sciences. Therefore, we decided to conduct the present study to answer these questions: What are (1) aims and objectives, (2) rationale, (3) content, (4) learning activities, (5) teacher role, (6) materials and resources, (7) grouping, (8) location, (9) time, and (10) assessment of entrepreneurship curriculum in the field of educational sciences? What is the (11) validity of the designed model from the perspective of curriculum and entrepreneurship experts?
Methodology: The present applied mixed research synthesis was conducted according to Roberts’ (1983) stages, one of the most comprehensive methods for research synthesis (Short, 2017):

Identifying and clarifying needs: General search to gain a comprehensive and specialized view on the research topic in scientific databases
Retrieving information and searching related resources: At this stage, an extensive search was conducted in Persian and English databases with the keywords of education, educational sciences, teaching and training, entrepreneurship, entrepreneur, entrepreneurial, curriculum, curricula, and their equivalents in Persian. Then, a general review of titles was performed, and studies were saved in the EndNote™ software.
Selecting, refining, and organizing studies: Retrieving saved studies and studying abstracts and original text for final selection to enter synthesis.
Determining the conceptual framework appropriate to the information obtained from the analysis: Extracting concepts related to entrepreneurship education and elements of entrepreneurship curriculum and classifying them in relevant tables.
Combination and interpretation of results: Coding and classification of concepts obtained by qualitative data analysis software (MAXQDA 10) and determining the reliability of coding using the inter-coder reliability method (Kurasaki, 2000) with the help of a Ph.D. student and obtaining inter-rater agreement of 85.79% and verification of coding reliability (Kvale, 1996).
Presenting the results of synthesis research: Content validity examination (CVR-CVI) of the obtained model and applying Delphi method to approve it using the views of curriculum and entrepreneurship experts.

Findings
Research synthesis led to the extraction of the following elements of the entrepreneurship curriculum, and the obtained initial model was evaluated for validity and reliability and was validated and finalized by Delphi method.
Rationale: Training an entrepreneurial and thoughtful citizen; development of entrepreneurial culture in universities and the whole country for growth, development, and economic prosperity
Aims and objectives:
Major goal: Educate creative, self-employed, and entrepreneurial students.
Minor goals: Strengthen entrepreneurial competencies, the entrepreneurial spirit, and the entrepreneurial intention.
Content:
Content organization: Based on market and community needs, based on students’ occupational needs, interdisciplinary, a combination of theoretical and practical courses
General entrepreneurship skills: Information and communication technology, decision making, teamwork, thinking skills
Professional entrepreneurial skills: Occupational knowledge and skills
Entrepreneurial management skills: Finance and accounting, budgeting, planning, human resource management, leadership techniques
Specific entrepreneurial skills: Basics and principles of entrepreneurship, recognizing the market and customers, identifying and creating entrepreneurial opportunities, feasibility study of business ideas, developing a business plan, starting a business, investing, buying and selling
Learning activities: Investment experience, developing and starting business, internship and clerkship, product design, case studies on students’ entrepreneurial ideas, inviting entrepreneurs to give lectures, attending seminars and congresses, think tanks, academic visits, communication with entrepreneurs, question and answer meetings
Teacher role: Choosing a diverse and active approach to teaching, role model, facilitator, supporter, planner, and effective feedback organizer
Materials and resources: Equipping educational spaces, establishing growth centers, science and technology parks, growth and knowledge-based centers, establishing interactions between industry and university, financial and spiritual support of students’ entrepreneurial ideas, inviting top entrepreneurs in the field of educational sciences to teach, supervise, and participate in business projects
Grouping: Multidisciplinary groups, small class groups; association of professors, entrepreneurs, and students; discussion and debate, participation-centered
Location: Any safe place where mistakes are acceptable, job-oriented and entrepreneur with the ability to involve students in the learning process
Time: Priority of time with theoretical foundations and then practical work by allocating equal time to each, simultaneously with other courses, the duration of the course is three to five consecutive semesters, more than 12 weeks
Assessment: Initial, formative, and cumulative, in a diverse and combined way and emphasis on performance-oriented and project-oriented evaluation, portfolio, open book, self-evaluation, and continuous feedback to self and peers, quantitative and qualitative performance observation methods
Conclusion
The findings of the present study led to the development of a theoretical model for designing an entrepreneurial curriculum model in the field of educational sciences. This model can be a comprehensive guide for professors as well as curriculum planners for entrepreneurship education at the university level, especially in the field of educational sciences. Other researchers can also use the findings of the present study to conduct further research on entrepreneurship education. It is suggested that researchers conduct similar studies for elementary and high school and other academic majors. Few studies on entrepreneurship education are available in form of  research synthesis or systematic review, so it is recommended to conduct such studies to gain a comprehensive view of entrepreneurship education. The model obtained from the present study can be used in intervention studies or action research to be widely implemented in different universities if the effectiveness is confirmed. This study is remarkable and innovative in terms of the comprehensiveness of the components of the entrepreneurship education curriculum. Meanwhile, due to the small research background in the field of entrepreneurship curriculum in the educational sciences, it has some limitations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Akker’s spider web
  • Curriculum
  • Education
  • Entrepreneurship
  • Synthesis
Adib Haj Bagheri, M., Parvizi, S., & Salsali, M. (2015). Qualitative Research Methods. Tehran: Boshra. (Text in Persian).
Ahmadpour, M. (2012). Entrepreneurship; Definitions, Theories, Patterns. Tehran: Jajarmi. . (Text in Persian).
Ahmadpour, M., & Moghimi, S. M. (2011). Foundamentals Of Entrepreneurship. Tehran: FarAndish. . (Text in Persian).
Alachi, O. V. (2017). Creative And Functional Curriculum: Entrepreneurship Education As A Panacea To Comatose Economy. International Journal of Academia, 4(1), 1-7.
Almanasreh, E., Moles, R., & Chen, T. F. (2019). Evaluation Of Methods Used For Estimating Content Validity. Research in Social and Administrative Pharmacy, 15(2), 214-221.
Alsubaie, M. A. (2016). Curriculum Development: Teacher Involvement In Curriculum Development. Journal of Education and Practice, 7(9), 106-107.
Bai, B., Guo, A.-j., & Wang, X.-w. (2017). The Study On Innovation And Entrepreneurship Curriculum System Construction Under “Government-University-Enterprise” Collaboration Mechanism. Journal of Education and Practice, 7(9), 106-107.
Bavafa, D., Dehghani, M., Javadipour, M., & Mohammad Kazemi, R. (2020). Study Of Entrepreneurial Competencies In The Curriculum Of Educational Sciences: A Research-Synthesis. Higher Education Curriculum Studies, 10(20), 187-206. . (Text in Persian).
Boger, E., Ellis, J., Latter, S., Foster, C., Kennedy, A., Jones, F., . . . Demain, S. (2015). Self-management And Self-management Support Outcomes: A Systematic Review And Mixed Research Synthesis Of Stakeholder Views. PloS one, 10(7), 1-25.
Clifford, O. E. (2014). Entrepreneurship Education: An Imperative In Social Studies Education Curriculum For Self-eliant And National Security In Nigeria. Journal of Resourcefulness and Distinction, 9(1), 1-9.
Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2011). Designing And Conducting Mixed Methods Research. Tehran: Aijh. . (Text in Persian).
Deveci, I., & Cepni, S. (2017). The Effect Of Entrepreneurship Education Modules Integrated With Science Education On The Entrepreneurial Characteristics Of Pre-Service Science Teachers. Social Work, 15(2), 56-85.
Esene, R. A. (2015). Implementation Of Entrepreneurship Development Education Curriculum Of Polytechnic Education Towards Unemployment Reduction Among Graduates Of Office Technology And Management In The Nigerian South-South Zone. European Journal of Research and Reflection in Management Sciences Vol, 3(1), 1-13.
Gamede, B. T., & Uleanya, C. (2019). Impact Of Entrepreneurship Education On Business Organisations. Journal of Entrepreneurship Education, 22(2), 1-11.
Gong, C. (2020). Research On Design Thinking Transforming The Curriculum Of Entrepreneurship Education. Paper presented at the 4th International Conference On Culture, Education And Economic Development Of Modern Society (ICCESE 2020).
Hakimzadeh, R., Dehghani, M., Zali, M. R., & Malekipour, A. (2016). Comparative Study Of Entrepreneurship Education Curriculum In The Field Of Social Sciences And Behavioral Sciences At The University Of Tehran With The World's Leading Universities. Biannual Journal, University Textbooks; Research and Writing, 20(38), 89-113. . (Text in Persian).
Harkema, S., & Popescu, F. (2015). Entrepreneurship Education For Adults: A Case-study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 209, 213-220.
Kapil, P., & Chaudhary, S. (2015). Entrepreneurship Education As A Part Of Academic Curriculum: A Systematic Review Of Facts And Evidence. International Journal of Business Management and Scientific Research, 12, 1-8.
Kennedy, H. P. (2004). Enhancing Delphi Research: Methods And Results. Journal of advanced nursing, 45(5), 504-511.
Kossary, M., & Norouzzadeh, R. (2010). Description Of The Characteristics Of The Quadruplet Elements Undergraduate Curriculum with Emphasis On Training Entrepreneurship Skills. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 15(4), 1-18. . (Text in Persian).
Kubberoed, E., & Hagen, S. T. (2015). Mentoring Models In Entrepreneurship Education. Paper presented at the 7th International Conference on Education and New Learning Technologies, Edulearn15 Proceedings, Barcelona.
Kurasaki, K. S. (2000). Intercoder Reliability For Validating Conclusions Drawn From Open-Ended Interview Data. Field methods, 12(3), 179-194.
Kvale, S. (1994). Ten Standard Objections To Qualitative Research Interviews. Journal of phenomenological psychology, 25(2), 147-173.
Mazbouhi, M. S. M. M. S. (2016). Entrepreneurship Curriculum: Objectives, Content, Teaching Methods And Evaluation. Innovation and Creativity in Human Sciences, 1(3), 97-136. . (Text in Persian).
Ministry of Science, R. a. T. (2016). Curriculum Approved For The Undergraduate Course Of Educational Sciences. Tehran. . (Text in Persian).
Mohammadbeigi, A., Mohammadsalehi, N., & Aligol, M. (2014). Validity and Reliability of the Instruments and Types of MeasurmentS in Health Applied Researches. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 13(12), 1153-1170. . (Text in Persian).
Movahedi, R., Heidari Tarazak, K., & Saadi, H. (2016). The Situation Of Entrepreneurship Curriculum In Agricultural Faculty Of Bu-Ali Sina, Razi And Kurdistan Universities. Journals Management System, 8(36), 64-76. . (Text in Persian).
Mulenga, I. M. (2018). Conceptualization And Definition Of A Curriculum. Journal of Lexicography and Terminology, 2(2), 1-23.
Nowiński, W., Haddoud, M. Y., Lančarič, D., Egerová, D., & Czeglédi, C. (2019). The Impact Of Entrepreneurship Education, Entrepreneurial Self-Efficacy And Gender on Entrepreneurial Intentions Of University Students In The Visegrad Countries. Studies in Higher Education, 44(2), 361-379.
Roberts, J. (1983). Quick Turnaround Synthesis/Interpretation For Practitioners. In S. A. W. L. J. Reed (Ed.), Knowledge Structure and Use: Implications for Synthesis and Interpretation (pp. 423-486). Philadelphia: Temple University Press.
Sandelowski, M., Voils, C. I., & Barroso, J. (2006). Defining And Designing Mixed Research Synthesis Studies. Research in the schools: a nationally refereed journal sponsored by the Mid-South Educational Research Association and the University of Alabama, 13(1), 1-15.
Santos, S. C., Neumeyer, X., & Morris, M. H. (2019). Entrepreneurship Education In A Poverty Context: An Empowerment Perspective. Journal of Small Business Management, 57(sup1), 6-32.
Seif Naraghi, M., & Oladian, M. (2011). Comparison of entrepreneurial attitude based on personal characteristics and job and educational variables regarding the factors affecting entrepreneurship development in the undergraduate curriculum of educational sciences. Journal of Iranian Social Development Studies, 3(2), 113-132. . (Text in Persian).
Short, E. C. (2013). Forms of Curriculum Inquiry (M. C. Mehrmohammadi, Trans.). Tehran: The Organization For Researching And Composing University Textbooks In The Humanities (SAMT). . (Text in Persian).
Sirelkhatim, F., & Gangi, Y. (2015). Entrepreneurship Education: A Systematic Literature Review Of Curricula Contents And Teaching Methods. Cogent Business & Management, 2(1), 1-11.
Slattery, G., & Danaher, M. (2015). Curriculum Design: A Gestalt Approach To The Pedagogy Of Entrepreneurship Education With Postgraduate Student Teachers In An Irish University. Journal for Educators, Teachers and Trainers, 6(1), 109–123.
Tang, T. (2018). Teaching Reform Of E-commerce Major In Higher Vocational Education From The Perspective Of innovation And Entrepreneurship. Paper presented at the 2017 5th International Education, Economics, Social Science, Arts, Sports and Management Engineering Conference (IEESASM 2017).
Tehran Chamber of Commerce, I. (2013). Survey Of economic Participation Rate And Unemployment Rate Of University Graduates In The Years 1389 to 1392. Retrieved from Tehran . (Text in Persian).
Yadollahi Farsi1, J., & Mirarab Razi, R. (2009). A Survey Of Entrepreneurship Curriculum Development In The Field Of Education. Journal of Entrepreneurship Development, 2(1), 61-80. . (Text in Persian).