گسست نظام دانشگاهی از فرآیند تربیت‌معلم: ضرورت پیوند نظریه‌ و‌ عمل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف شناسایی ابعاد و مضامین مشارکت نظام دانشگاهی در فرآیند تربیت‌معلم کشور و طراحی الگوی مشارکت در عرصة نظریه‌و‌عمل، به اجرا درآمد. در این پژوهش با اتخاذ روش کیفی و رویکردی اکتشافی، به تحلیل مضامین مصاحبه‌های انجام‌شده با 15 نفر از صاحب‌نظران و متخصصان و اعضای هیئت‌علمی جامعة علوم تربیتی و تربیت‌معلم ایران، که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب‌شده بودند، مبادرت شد. داده‌های کیفی با رویکرد تحلیل مضامین و روش استقرایی یا مبتنی برداده مورد تحلیل قرارگرفت. نتایج پژوهش بیانگر شناسایی و استخراج 13 مضمون پایه و 6 مضمون سازمان‌دهنده، در قالب مضمون فراگیر "پیوند نظریه‌و‌عمل" بود. فرآیند اعتباربخشی یافته‌ها، علاوه بر سه‌سوسازی در مراحل گردآوری و تحلیل داده‌ها، با استفاده از روش دلفی و اجرای آزمون دوجمله‌ای نیز صورت پذیرفت. درنهایت الگوی مشارکت نظام دانشگاهی در فرآیند تربیت‌معلم کشور مبتنی بر پیوند نظریه‌و‌عمل با مؤلفه‌های اصلی "پشتوانه‌های تئوریک"، "تولید دانش"،"انتقال دانش"، "حیثیت آکادمیک"، "گفتمان‌های دو‌سویه" و "تربیت‌معلم فکور" طراحی و ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dissociation of the academic system from teacher education process: the necessity of linking theory and practice

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mohammad Aqaei 1
  • Mahmood Abolghasemi 2
  • Abdolreza Sobhani 3
1 PhD Student in Higher Education Management, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the dimensions and themes of academic system partnership in the Teacher Education Process of the country and to design a partnership model in the theoretical and practice area. In this research, adopting the qualitative method and an exploratory approach, the analysis of the themes of the interviews was conducted with 15 experts and faculty members of the society of education and teacher education of the country, using the purposeful sampling method. Qualitative data were analyzed through thematic analysis approach and inductive or data based methods. The results indicated thirteen base themes under six organizing themes in the form of a global theme “linking theory and practice". The accreditation of the results was carried out through Delphi method and binomial test, as well as triangulation approach for gathering and analyzing the data. Finally, the model of academic system partnership in the Teacher Education Process based on linking theory and practice was designed and presented with the following main themes: Theoretical support, Knowledge production, Knowledge transfer, Academic prestige, Two-way Discourses and Reflective Teacher education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Teacher Education Process"
  • "Academic System"
  • "Partnership"
  • "Linking theory and practice"
  • "Credibility"