مطالعه تطبیقی نگرش دانش آموزان پایه دهم ایرانی و آلمانی به درس ریاضی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، تهران ،ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشگاه خوارزمی تهران

5 استادیار رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

در سال های اخیر دانش‌آموزان ایرانی در آزمون های بین المللی درس ریاضی نتوانسته‌‌اند رتبه خوبی را کسب نمایند ؛ این در حالی است که دانش‌آموزان آلمانی وضعیت بهتری داشته و بالاتر از سطح میانگین بین الملل هستند. انگیزه این مطالعه آنست که توضیح دهد چرا دانش‌آموزان ایرانی درآزمونهای های بین المللی رتبه خوبی ندارند؟و اینکه آیا تفاوت در نگرش دانش‌آموزان‌، میتواند نقشی کلیدی در یادگیری ریاضی ایفاکند یا خیر؟ بدین منظور نگرش دو گروه از دانش‌آموزان پایه دهم ایرانی و آلمانی به درس ریاضی را مقایسه کرده‌ایم.سؤالات پرسشنامه با مقیاس لیکرت و بر اساس مولفه های سودمندی ریاضی برای دانش آموزان،لذت بردن آن‌ها از ریاضی،نگرانی و ترس از ریاضی و فراشناخت یا خود پنداره دانش‌آموزان از دانش ریاضی را مورد سنجش قرار داده ایم.نمونه های مورد نظر دانش‌آموزان پایه دهم ؛از دو مدرسه در آلمان و ایران انتخاب گردیده و مورد مقایسه قرار خواهند گرفت. هر مدرسه را نمونه ای از دانش‌آموزان یک کشوردر نظر گرفته ایم و لذا نتایج را قابل تعمیم نمیدانیم. با این حال، برخی از یافته ها ی به دست آمده میتواند پیامدهای قابل توجهی برای سیاست گذاران و و مربیان ریاضی در هر دو کشور داشته باشد.یافته ها نشانگر این است که دانش‌آموزان ایرانی فراشناخت یا خود پنداره بالاتری دارند ولی دانش‌آموزان آلمانی در مورد کاربرد ریاضی در زندگی روزمره خود بیشتریاد می‌گیرند که در
نگرش دانش‌آموزان نسبت به یادگیری ریاضی تأثیرگذار است ولی تفاوت معناداری در مجموع نگرش آنان مشاهده نگردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Student"s Attitudes Towards Mathematics:Comparative Study about Iranian and German 10 Grades Students

نویسندگان [English]

  • Habibeh Aghighi Bakhshaysh 1
  • Ahmad Shahorani Semnani 2
  • Mahmoud Mehrmohammadi 3
  • Majid Aliasgari 4
  • Ali Hosseinkhah 5
1 Ph.D. Student in Curriculum, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Iran
2 Islamic Azad University Science and Research Branch
3 Tarbiat Modares University
4 kharazmi University
5 Assistant of Curriculum Studies, Kharazmi University of Tehran
چکیده [English]

در سال های اخیر دانش‌آموزان ایرانی در آزمون های بین المللی درس ریاضی نتوانسته‌‌اند رتبه خوبی را کسب نمایند ؛ این در حالی است که دانش‌آموزان آلمانی وضعیت بهتری داشته و بالاتر از سطح میانگین بین الملل هستند. انگیزه این مطالعه آنست که توضیح دهد چرا دانش‌آموزان ایرانی درآزمونهای های بین المللی رتبه خوبی ندارند؟و اینکه آیا تفاوت در نگرش دانش‌آموزان‌، میتواند نقشی کلیدی در یادگیری ریاضی ایفاکند یا خیر؟ بدین منظور نگرش دو گروه از دانش‌آموزان پایه دهم ایرانی و آلمانی به درس ریاضی را مقایسه کرده‌ایم.سؤالات پرسشنامه با مقیاس لیکرت و بر اساس مولفه های سودمندی ریاضی برای دانش آموزان،لذت بردن آن‌ها از ریاضی،نگرانی و ترس از ریاضی و فراشناخت یا خود پنداره دانش‌آموزان از دانش ریاضی را مورد سنجش قرار داده ایم.نمونه های مورد نظر دانش‌آموزان پایه دهم ؛از دو مدرسه در آلمان و ایران انتخاب گردیده و مورد مقایسه قرار خواهند گرفت. هر مدرسه را نمونه ای از دانش‌آموزان یک کشوردر نظر گرفته ایم و لذا نتایج را قابل تعمیم نمیدانیم. با این حال، برخی از یافته ها ی به دست آمده میتواند پیامدهای قابل توجهی برای سیاست گذاران و و مربیان ریاضی در هر دو کشور داشته باشد.یافته ها نشانگر این است که دانش‌آموزان ایرانی فراشناخت یا خود پنداره بالاتری دارند ولی دانش‌آموزان آلمانی در مورد کاربرد ریاضی در زندگی روزمره خود بیشتریاد می‌گیرند که در
نگرش دانش‌آموزان نسبت به یادگیری ریاضی تأثیرگذار است ولی تفاوت معناداری در مجموع نگرش آنان مشاهده نگردید

کلیدواژه‌ها [English]

  • student attitude
  • mathematics education
  • Iran and Germany
  • Grade 10 students