بررسی میزان توجه برنامه درسی اجراشده به تفکر تأملی از دیدگاه دبیران رشته علوم تجربی و علوم انسانی شهر کرج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشجو/دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد رشته برنامه‏ ریزی درسی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان توجه برنامه درسی اجراشده در دوره متوسطه به پرورش تفکر تأملی است. در این پزوهش که از روش توصیفی استفاده‌شده، جامعه آماری کلیه دبیران مشغول به خدمت در دبیرستان‌های شهر کرج در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ بودند که تعداد 201 نفر از دبیران به‌عنوان حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی- مورگان انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. نتایج پژوهش نشان داد که اهداف برنامه درسی اجراشده در دوره متوسطه از دیدگاه دبیران در سطح پایینی به پرورش تفکر تأملی توجه داشته و محتوای برنامه درسی اجراشده، روش‌های تدریس و ارزشیابی به کار گرفته‌شده در دوره متوسطه از دیدگاه دبیران در سطح پایینی به پرورش تفکر تأملی توجه دارند. علاوه بر این، بین میزان توجه عناصر برنامه درسی اجراشده به پرورش تفکر تأملی از دیدگاه دبیران تفاوت معنی‌داری وجود دارد و در بین عناصر برنامه درسی به ترتیب ارزشیابی، محتوا، روش تدریس و هدف کمترین میزان توجه را به پرورش تفکر تأملی دارند. درنهایت بین میزان توجه عناصر برنامه درسی اجراشده به پرورش تفکر تأملی از دیدگاه دبیران ازلحاظ رشته (علوم تجربی و علوم انسانی) و سطح تحصیلات (لیسانس و فوق لیسانس) تفاوت معنی‌داری وجود ندارد و نوع رشته و سطح تحصیلات در توجه دبیران به پرورش تفکر تاملی در برنامه درسی تاثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the amount of curriculum implemented paid to reflective thinking from the perspective of teacher of the Department of Experimental Sciences and Humanities in the city of Karaj

نویسندگان [English]

  • Mohsen talebzadehnobarian 1
  • Himan Ghaderi 2
  • Ailar Jodi Isfahanhq 3
1 Education, Department of Educational and Psychology Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Student/Shahid Beheshti University
3 Master of Science (MSc) Curriculum
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the importance of the curriculum implemented in high school to the development of reflective thinking.In this research is used descriptive method.The statistical population of this study was all the teachers who served in high schools in the city of Karaj during the academic year2014-2015,the sample of 201teachers was selected as the sample size using the Krejsi-Morgan table.Measurement tool in this research Researcher made questionnaire.The results of the study showed that the goals of the curriculum implemented in the high school from the perspective of the teachers at the lower level to the development of reflective thinking and the content of the implemented curriculum,the teaching methods and assessment used in high school from the perspective of the teachers at the low level to the development of reflective thinking.In addition, there is a significant difference between the amount of attention to the elements of the curriculum implemented to the development of reflective thinking from the perspective of teachers and Among the elements of the curriculum,the evaluation,content,teaching method and goal have the least attention to the development of reflective thinking.Finally, there is not a significant difference between the amount of attention to the elements of the curriculum implemented to the development of reflective thinking from the perspective of the teachers from the field of science and the level of education,and the type of discipline and the level of education in the attention of teachers to the development of reflective thinking does not affect the curriculum

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum
  • implemented curriculum
  • reflective thinking