طراحی الگوی ارزشیابی کیفیت آموزشی در دانشگاه فنی و حرفه‌ای «به روش آمیخته»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آموزشی، علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف طراحی‌ الگوی ارزشیابی کیفیت آموزشی در دانشگاه فنی و حرفه‌ای به روش تحقیق آمیخته (کیفی– کمی) انجام یافت. در بخش کیفی ۲۰ نفر از صاحب‌نظران آموزش عالی، مدیران دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مدیران صنایع، به روش نمونه‌گیری هدفمند موارد مطلوب انتخاب شدند، با آنها مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام یافت. مصاحبه‌ها با روش تحلیل محتوای مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت، نتایج حاصل از آن در قالب الگوی ارزشیابی کیفیت آموزشی با 17 مؤلفه و 63 خرده‌مؤلفه استخراج گردید. در بخش کمی، برای اعتبارسنجی الگوی‌ طراحی شده، پرسش‌نامه‌ای براساس خرده‌مؤلفه‌های این الگو طراحی شد، روایی این پرسشنامه توسط صاحب‌نظران مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن به‌‌وسیله آلفای کرون‌باخ 95/0 محاسبه گردید. این پرسش‌نامه در اختیار 233 نفر از اساتید، کارکنان و مدیران دانشگاه فنی و حرفه‌ای به‌عنوان نمونه‌ آماری بخش کمی قرار گرفت. داده‌های گردآوری‌شده از طریق پرسش‌نامه، با روش تحلیل عاملی و نرم‌افزار "Amos" تجزیه‌و‌تحلیل شد، با انجام تحلیل عاملی، الگوی طراحی‌شده به 11 مؤلفه (فرایند یاددهی-یادگیری، اهداف و ساختار، منابع مالی، برنامه آموزشی، استاد، حمایت جامعه، دانش‌آموختگان، مدیریت، کیفیت تحصیل، پژوهش، کارکنان اداری) و 54 خرده‌مؤلفه تعدیل یافت. مقدار شاخص‌های (80/1=CMIN/DF، 06/0=RMSEA0، 95/0=GFI، 95/0=AGFI، 94/0=NFI، 94/0=RFI و 04/0=RMR) نشان‌ داد که الگوی تدوین شده از برازش مطلوبی برخوردار است و این الگو می‌تواند به عنوان ابزاری معتبر، در ارزشیابی کیفیت آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای مورد استفاده قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Evaluation Model of Educational Quality at Technical & Vocational University “By means of Mixed Method”

نویسندگان [English]

  • karim nasirian somarin 1
  • Eisa Samari 2
  • Yousef Namvar 3
  • Turan Soleimani 2
1 PhD student in educational management, Department of Educational Science, Ardabil branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
2 Assistant Professor in Department of Educational Sciences, Ardabil branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
3 Associate Professor in Department of Educational Sciences, Ardabil branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The present study was carried out to design the educational quality evaluation model in Technical and Vocational University through mixed research method (qualitative-quantitative). In the quality section, 20 Experts of higher Education, Principle Technical and Vocational University principle and industry managers were selected by purposeful sampling method and then the Semi-structured interviews were done on them. The interviews were analyzed by qualitative content analysis method. The results were extracted in the form of educational quality evaluation model with 17 components and 63 sub-components. In the quantitative section, for the validation of the designed model, a questionnaire was designed based on the sub-components of this model. The validity of the questionnaire was confirmed by the experts and its reliability was calculated by Cronbach's alpha 95.0. This questionnaire was presented to 233 professors, staff and managers of Technical and Vocational University as a statistical sample. The data collected through the questionnaire were analyzed by using factor analysis and AMOS software. Using factor analysis, the model designed was adjusted to 11 components (teaching-learning process, Purposes and structure, financial resources, educational program, Professor, community support, graduates, management, quality of education, research, and administrative staff) and 54 sub-component. The value of indices (CMIN/DF=1.80, RMSEA=0.06, GFI=0.95, AGFI=0.95, NFI=0.94, RFI=0.94, and RMR=0.04) indicated that this method is good fit and this model can be used as a valid tool for evaluating the educational quality at Technical and Vocational University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technical & Vocational University
  • Educational quality
  • Evaluation
  • mixed method research