ارائه الگوی بومی نظارت آموزشی معلم-محور در مدارس ابتدایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان

چکیده

پژوهش حاضر باهدف ارائه الگوی بومی نظارت آموزشی معلم محور در مدارس ابتدایی انجام گرفت. روش پژوهش آمیخته اکتشافی بود. در مرحله کیفی روش پژوهش روایت پژوهی و مشارکت‌کنندگان بالقوه شامل معلمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی بودند که با رویکرد هدفمند و با روش نمونه‌گیری موارد مطلوب تا رسیدن به نقطه اشباع نظری انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از یک پروتکل مصاحبه نیمه ساختمند جمع‌آوری گردید. محاسبه اﻋﺘﺒﺎر و رواﯾﯽ داده‌ها با استفاده از دو روش ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ مشارکت‌کنندگان و ﻣﺮور ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻏﯿـﺮ شرکت‌کننده در ﭘﮋوﻫﺶ انجام گرفت. با تحلیل مضمون، 5 مضمون سازمان دهنده و 16 مضمون پایه درباره الگوی نظارت معلم محور کشف گردید. در بخش کمی روش تحقیق توصیفی پیمایشی بود و جامعه آماری شامل معلمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی بودند که برای اعتباریابی الگو، با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران ، 200 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردید. ابزار مورداستفاده در بخش کمی، مقیاس محقق ساخته بر اساس شبکه مضامین بخش کیفی بود. تحلیل بخش کمی با تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین اعتبار الگو انجام شد. نتایج بخش کمی با استفاده از تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم نشان داد که الگوی بومی نظارت معلم محور دارای روایی سازه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a native model of teacher-centered educational supervision in elementary schools

نویسندگان [English]

  • mohsen izan 1
  • Mostafa Ghaderi 2
  • Naser Shirbagi 3
1 university of kurdistan
2 allameh Tabatabaei University
3 Associate Professor Department of ٍٍEducation, University of Kurdistan
چکیده [English]

The purpose of this study was Provide a native model of teacher-centered educational supervision in elementary schools. The research method was exploratory mixed. In the qualitative stage, the method of research narration and potential contributors included teachers in West Azarbaijan province who were selected with a targeted approach and desirable sampling method to reach theoretical saturation point. Data were collected using a semi-structured interview protocol. Calculation of reliability and validity of the data was done using two methods of reviewing the participants and reviewing non-participating experts in the research. By analyzing the theme, were dicovered 5 organizing themes and 16 basic themes about the teacher-centered model of supervision. In the quantitative part, the method of research was descriptive survey and the statistical population consisted of teachers of West Azarbaijan province. For validation of the model, using Cochran sampling formula, 200 people by random cluster sampling method were selected. The tool used in the quantitative section was a researcher-made scale based on the qualitative section themes network. The quantitative section analysis was performed with a confirmatory factor analysis to determine the validity of the pattern. The results of the quantitative part, using first and second order factor analysis, showed that the teacher-centric the teacher-centered supervision model of native has structural validity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experience of Teachers
  • the teacher-centered supervision model
  • Narrative
  • elementary schools