شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار مدارس هوشمند (مورد مطالعه: مدارس دوره متوسطه‌ی دوم خراسان جنوبی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و هیئت علمی مدیریت کارآفرینی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استادیار مدیریت کارآفرینی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 محقق

4 دانشجو

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر استقرار مدارس هوشمند در دوره متوسطه دوم خراسان جنوبی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان دوره دوم متوسطه، کادر اداری و معاونین مدارس به تعداد 2080 نفر می‌باشند که بر اساس جدول مورگان 322 نفر به‌صورت تصادفی انتخاب و در این پژوهش شرکت کرده‌اند. ابزار مورد استفاده به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که ده عامل: برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری، تجهیز و آماده‌سازی مدرسه، آموزش و تجهیز نیروی انسانی، آماده‌سازی محتوا، کلاس‌های مبتنی بر محتوا چندرسانه‌ای، ارزیابی و سنجش، فرهنگ‌سازی، منابع مالی، برنامه‌ریزی آموزشی، بازمهندسی فرایند مدیریت در استقرار مدارس هوشمند مورد سنجش قرار داده است. روایی محتوای این پرسشنامه توسط چند تن از اساتید خبره مورد تایید قرار گرفته و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 946/0 به دست آمده است. داده‌ها جمع آوری شده توسط دو نرم‌افزار 23 SPSS و SmartPLS موردسنجش قرار گرفته و نتایج به دست آمده نشان می‌دهد تمامی ده عامل بیان شده، بر استقرار مدارس هوشمند در خراسان جنوبی تأثیر دارند. از این میان، دو عامل بازمهندسی فرایند مدیریت و منابع مالی دارای بیشترین تأثیر بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Factors Affecting the Establishment of Intelligent Schools (Case Study: Secondary Secondary Schools in South Khorasan)

نویسندگان [English]

  • mohim shaihaki tash 1
  • hamed aramesh 2
  • ABOOBAKR raisi 3
  • mohammad hosain hajiabadi 4
1 Assistant Professor and Faculty of Entrepreneurship Management, University of Sistan and Baluchestan
2 Assistant Professor of Entrepreneurship Management, University of Sistan and Baluchestan
3 research
4 university
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the factors affecting the establishment of intelligent schools in the secondary school of South Khorasan. The statistical population of this study is all teachers of the second level of high school, administrative staff and school assistants with 2080 people. Based on Morgan's table, 322 individuals were randomly selected and participated in this study.The tool used to collect data is a researcher-made questionnaire that consists of ten factors: planning and targeting, equipping and preparing the school, training and equipping human resources, content preparation, multimedia content-based classes Evaluation, evaluation, culture, financial resources, educational planning, redevelopment of the management process in the establishment of intelligent schools has been evaluated. The content validity of this questionnaire has been confirmed by several qualified statisticians and its reliability is obtained using Cronbach's alpha of 946/0. The collected data were analyzed by SPSS-23 and SmartPLS software and the results indicated that all ten factors were affected by the establishment of intelligent schools in South Khorasan. Among these, the two most important factors were the re-engineering of the management process and financial resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligent schools
  • reengineering
  • management process
  • financial resources