طراحی برنامه درسی مبتنی بر توسعه سواد اطلاعاتی در دوره متوسطه دوم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم تربیتی، واحد علوم تربیتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران ، ایران

3 دانشیار دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

در جوامع یاد گیرنده محور، افراد به طور پیوسته در حال یادگیری هستند. آنها بدلیل برخورداری از برنامه‌های درسی که مولفه‌های سواداطلاعاتی در ساختار و محتوای آن برنامه‌ها، در تمام سطوح تحصیلی از دبستان تا دانشگاه تلفیق شده است، تبدیل به یادگیرنده مادام العمر شده اند، بطوریکه قابلیتهای سواد اطلاعاتی در رفتار و نگرش آنان نهادینه شده است. دور ه متوسطه دوم به دلیل داشتن ماهیت انتقالی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است .هدف این پژوهش طراحی برنامه درسی مبتنی بر توسعه سواد اطلاعاتی در دوره متوسطه دوم است. بدین منظور به روش مطالعه مروری، کتب و مقالات مربوط، مطالعه و بررسی شد. وسپس با تعیین مولفه های سواد اطلاعاتی و عناصر اساسی برنامه درسی (اهداف، محتوا، فعالیتهای یادگیری، نقش معلم، ارزشیابی) و با عنایت به توصیه اساتید صاحب نظردر این حوزه الگوی پیشنهادی برنامه درسی تدوین و در قالب جدول ارائه شد .در طراحی این برنامه مولفه های سواد اطلاعاتی در عناصر برنامه درسی طوری تلفیق شده‌اند که در نهایت یادگیرنده مادام العمر تربیت نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Curriculum design based on the information literacy development in secondary school

نویسندگان [English]

  • farank ghanbarypour talami 1
  • Ali Akbar Khosravi Babadi 2
  • Alireza assareh 3
1 PhD Student of Department of Educational Sciences, Educational Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor Faculty of Education, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Education, Shahid Rajaee University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract

In learning-oriented communities, individuals are learning constantly. They have become a lifelong learner because of a curriculum that incorporates elements of information literacy in the structure and content of those programs, at all levels of education, from primary school to university in a way that information literacy capabilities are embedded in their behavior and attitude.
The secondary period is of particular importance because of its transition nature. The purpose of this study is to design the curriculum based on the development of information literacy in secondary education. For this purpose based on a literacy review related books and article were studied. Then by determining the standards of information literacy and basic element of the curriculum (goals, content, learning activities, teacher’s role and evaluation) and with regard to the advice of specialist professors in the extent, the proposed model of the curriculum was formulated and presented in a table format. In designing this program the components of information literacy are integrated into the curriculum elements so that it can train lifelong learners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information literacy
  • curriculum
  • secondary school