بررسی میزان انطباق آموخته‌های دینی دانش آموزان دوره دوم متوسطه با الگوی پیشنهادی نظریه تربیت دینی فضامندبومی-جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی رشته مطالعات برنامه درسی بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز، شیراز،ایران

3 عضو هیأت علمی بخش روانشناسی تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی میزان انطباق آموخته های دینی دانش آموزان دوره دوم متوسطه با الگوی بیشنهادی نظریه تربیت دینی فضامند بومی- جهانی می‌باشد . روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه نواحی چهارگانه شیراز بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای تصادفی، نمونه‌ای به حجم 452 نفر انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ محقق‌ساخته‌ مبتنی بر الگوی پیشنهادی مذکور استفاده شد که برای تعیین روایی آن از روایی صوری و تحلیل عامل مرتبه اول و دوم و برای ارزیابی پایایی آن نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول نشان داد با فرض معیار 4/0، در تمامی مؤلفه‌ها، نتایج سوالات مطرح شده در مقیاس مذکور در دامنه‌ای بین 44/0 تا 90/. بوده و لذا به خوبی نشان‌دهنده، مؤلفه‌های مربوطه می‌باشد؛ همچنین نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم در دامنه‌ای بین 82/0 تا 93/. نیز نشان داد که مؤلفه‌های نه‌گانه در نظریه مذکور به خوبی نشان‌دهنده برازش این پرسشنامه برای سنجش تربیت دینی در فضای جهانی فعلی است. نتایج آلفای کرونباخ (دامنه‌ای بین 54/0 تا 75/0 برای مولفه‌ها و 93/0 برای کل) نیز نشان داد که این مقیاس در تمامی ابعاد خود، پایایی لازم برای استفاده به عنوان یک مقیاس معتبر را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Compliance rate of the learned religious of secondary school students with suggested pattern on the Religious Education Theory of Glo-calized Space.

نویسندگان [English]

  • Rahmatallah Marzooghi 1
  • yaser dehghani 2
  • Jafar Jahaanee 1
  • razieh sheikholeslami 3
1 Full Prof of the Dept of Management and Educational Planning, Shiraz University,Shiraz, Islamic Republic of Iran
2 Dept. Management and Educational Planning
3 Associate Prof. of the Dept. Management and Educational Planning Shiraz University,Shiraz, Islamic Republic of Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to Survey of Compliance rate of the learned religious of secondary school students with suggested pattern on the Religious Education Theory of Glo-calized Space. The research method is descriptive and survey method and statistical population includes all secondary school students in four Shiraz districts that selected with random - stage sampling method a sample of 452 students. For collect data, a researcher-made questionnaire were used that for determining its validity, Formal validity and first and second factor analysis methods were used and its reliability was assessed using cronbach's alpha. The results of First factor analysis showed that, by assuming a criterion of 0/4, in all components, the questions presented in the questionnaire in the range of 0.44 to 0.90 and is therefore well clearly indicate the relevant components. Meanwhile, the results of the second-order factor analysis in the range of 0.82 to 0.93 showed that the nine components in the aforementioned theory well illustrate the fit of this model for the development of religious education in the current global space. Cronbach's alpha results (range from 0.54 to 0.75 for components and 0.93 for total) also showed that the questionnaire in all its dimensions has the reliability required for use as a valid questionnaire. In order to analyze the data, inferential statistics of single sample t-test and descriptive statistics of mean of total scores were used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Religious Education"
  • "Secondary School"
  • "Theory of Glo-calized Space-Based Model"