اثربخشی کاربرد بازیهای رایانه ای بر خلاقیت و ادراک فضایی کودکان پیش دبستانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی-دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

2 استادیار-دانشگاه آزاد تهران مرکز دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

3 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان-دانشگاه علوم و تحقیقات واحدتهران

چکیده

هدف:پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی کاربرد بازی های رایانه ای بر خلاقیت و ادراک فضایی کودکان پیش دبستانی بود.
روش پژوهش: این تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل است که، به بررسی آزمایشی روش کاربرد بازی های رایانه ای و اثربخشی آن می پردازد.به منظور، ارزیابی متغیرها از آزمون های خلاقیت تصویری تورنس(1974)،آزمون ادراک فضایی فراستیگ(1961) و همچنین پروتکل بازی های رایانه ای استفاده شد.جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دختران نوآموز شاغل به تحصیل در مراکز پیش دبستانی منطقه 5 تهران بود که پس از اخذ مجوز رسمی از اداره آموزش و پرورش کل شهرتهران و اداره آموزش و پرورش منطقه مربوطه، از بین آنها50 نفر از نوآموزان به عنوان آزمودنیانتخاب شدند و در دوگروه آزمایش و کنترل در پژوهش حاضر مشارکت کردند. به منظور تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از ابزار پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده روش تحلیل کواریانس بواسطه نرم افزارSPSSاستفاده شد.
یافته ها:تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس نشان داد که تفاوت نمرات پیش آزمون و پس آزمون ،در دوگروه آزمایش و کنترل ،معنا دار است.
بحث ونتیجه گیری : نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که اجرای برنامه مداخله ای کاربرد بازی های رایانه ای،بر میزان خلاقیت و ادراک فضایی کودکان پیش دبستانی گروه آزمایش در مرحله پس آزمون ،می تواندتاثیر معناداری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

impact of video games on creativity and spatial perception preschoolers

نویسندگان [English]

  • azadeh haghighat panah 1
  • Mahnaz Esteki 2
  • kaveh moghaddam 3
1 islamic azad university central tehran branch.faculty of psychology and educational science
2 ISLAMIC AZAD UNIVERSITY Centeral Tehran Branch Faculty of Psychology and educational science
3 Member of the Young and Elite Research Club-،Tehran university on sciece and reserch
چکیده [English]

Objective: This study aimed to evaluate the effectiveness of computer games on creativity and preschool children's spatial perception.
Methods: This quasi-experimental design with Pysh‌Zmvn, Ps‌Zmvn with the control group, the experimental study of the use of computer games and the effectiveness of the Prdazd.bh order to assess the variables of the Torrance Test of Creativity (1974), spatial perception test Frastyg (1961) as well as the protocol used computer games Shd.jamh included all the novice girls studying in preschool centers in district 5 of Tehran after official permission from the Department of education Tehran and the regional office of education, of which 50 were recruits and two experimental and control as Zmvdnyantkhab participated in this study. In order to analyze the data obtained by means of descriptive and inferential statistics using SPSS software were analyzed by analysis of covariance.
Results: Analysis of data using analysis of covariance showed that the difference between pre-test and post-test, the experimental and control groups, is significant.
Conclusion: The results showed that the intervention program uses computer games, on creativity and spatial perception preschool children in the experimental group in post-test, the Tvandtasyr meaningful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:" computer games"
  • "creativity"
  • "spatial perception"
  • " preschoolers"