رابطه مدیریت مالکیت فکری با تجاری سازی آموزش عالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری ، ایران.

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت مالکیت فکری با تجاری‌سازی آموزش عالی از طریق روش آمیخته اکتشافی انجام گرفت. جامعه آماری آن در بخش کیفی، گروهی از اساتید دانشگاه‌های صنعتی برتر کشور در سال 1397، 25 نفر و در بخش کمی کلیه اعضاء هیئت علمی استادیار به بالای دانشگاه‌های صنعتی کشور و مدیران و کارشناسان دفاتر ارتباط‌ با صنعت تعداد 1525 نفر می‌باشد. در بخش کیفی از روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 14 نفر و در بخش کمی با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بر اساس فرمول کوکران تعداد 306 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده‌ها در بخش کیفی از طریق اجرای مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته و در بخش کمی از طریق اجرای پرسشنامه‌های محقق‌ساخته مدیریت مالکیت فکری و تجاری‌‌سازی آموزش عالی بر روی نمونه آماری استخراج و با استفاده از نرم‌افزار Spss و Smart Pls تجزیه و تحلیل گردید. روایی هر دو پرسشنامه به صورت محتوایی و سازه تأیید شد. پایایی و پایایی ترکیبی نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ برآورد و تأیید شد. جهت تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از دو روش آمار توصیفی (میانگین،...) و آمار استنباطی (ضریب‌همبستگی، مدل‌یابی معادلات‌ساختاری با PLS) استفاده شد. یافته‌ها نشان داد، مدیریت مالکیت فکری در شش مؤلفه بر تجاری‌سازی آموزش عالی تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship of intellectual property management with commercialization of higher education

نویسندگان [English]

  • abbas jeddikar 1
  • Maryam Taghvaee Yazdi 2
  • Reza Yousefi Saeed Abadi 3
1 Student of Higher Education Management, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran.
2 Associate Professor Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran
3 Assistant Professor Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between intellectual property management and commercialization of higher education through exploratory blend method. The statistical population of this study is 25 people in the qualitative section of the faculty members of the top industrial universities of the country in 1397. In this section, there are 1525 people in the small section of all faculty members who are assistant professors at the top of the industrial universities of the country and managers and experts in the field of communication with industry. In the qualitative section, a sample of 14 people was selected and a sample of 306 was selected using stratified random sampling based on Cochran formula. The data in the qualitative section were implemented through semi-structured interviews and in the quantitative section, through the implementation of researcher-made questionnaires of intellectual property management and commercialization of higher education, questionnaires on statistical sample was extracted and analyzed using spss and smart pls software. Validity of both questionnaires was confirmed by content and structure. The reliability and reliability of the combination were also estimated and confirmed by the Cronbach's Alpha coefficient. For data analysis, descriptive statistics (mean…) and inferential statistics (correlation coefficient, structural equation modeling with pls) were used. The findings show that intellectual property management in six components affects on commercialization of higher education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intellectual property management
  • Commercialization
  • higher education