رابطه بلوغ عاطفی، حمایت اجتماعی ادراک شده و جو عاطفی خانواده در بین دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر قم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی/ دانشکده علوم انسانی/ دانشگاه قم

2 دانشکاه قم

چکیده

هدف پژوهش حاضر ، بررسی رابطه بلوغ عاطفی، حمایت اجتماعی ادراک شده و جوعاطفی خانواده، در بین دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه و روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری پژوهش،کلیه دانش آموزان دخترسال سوم متوسطه شهرقم، درسال تحصیلی 96- 1395 ودرحدود 4980 نفر از دانش آموزان دخترراشامل می‌شد. 357 دانشجوی دختر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین کلیه دانش آموزان دختر انتخاب شدند ابزار های پژوهش، سه پرسشنامه ی جوعاطفی خانواده (هیل برن،1964)، حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران( 1988) و مقیاس بلوغ عاطفی (سینک و بهارگاوا،1991) بودند.طبق نتایج به دست آمده: 1.بین «بلوغ عاطفی» ،«حمایت اجتماعی ادراک شده» و«جو عاطفی خانواده» همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد.2. حمایت اجتماعی ادراک شده و جو عاطفی خانواده می توانند بلوغ عاطفی را پیش بینی کنند. 2. تنها در متغیر«بلوغ عاطفی» تفاوت معناداری بین دانش آموزان ناحیه 1 و 4 مشاهده شد اما درمتغیرهای دیگر، تفاوت معناداری بین این دو ناحیه وجود نداشت. جهت پیشگیری از مشکلات تحصیلی و شغلی میتوان با برنامه ریزی صحیح درجهت ارتقای بلوغ عاطفی، جوعاطفی خانواده وحمایت اجتماعی ادراک شده بیش از پیش کوشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between emotional maturity, perceived social support and emotional atmosphere of the second grade high school students in Qom

نویسندگان [English]

  • reza jafariharandi 1
  • seyede fatemeh rajaie moosavi 2
1 educational psycology/university of qom
2 qom univercity
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the relationship between emotional maturity, perceived social support and family preferences among high school female students and research method was descriptive correlational. The statistical population of the study included all 3rd grade high school students in Khorram, in the academic year 1395-96 and about 4980 female students. 357 female students were selected through multi-stage cluster sampling from all female students. The research tools were three family-specific questionnaires (Hill Bron, 1964), perceived social support (Zimt et al., 1988) and emotional maturity (Sink and Bahargawa, 1991). According to the results: 1. There is a positive and significant correlation between "emotional maturity", "perceived social support" and "emotional atmosphere of the family". Perceived social support and family emotional atmosphere can predict emotional maturity. 2. There was a significant difference in the "emotional maturity" variable between the students in District 1 and 4, but in other variables, there was no significant difference between the two areas. In order to prevent educational and occupational problems, you can be more successful with the proper planning to promote emotional maturity, family affectivity and perceived social security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Maturity
  • Perceived Social Support
  • Family Guidance
  • high school students
  • Qom City