طراحی الگوی تربیت اخلاقی در آموزش عالی بر مبنای آموزه‌های اخلاقی قرآن کریم از دیدگاه تفسیر المیزان بر اساس روش داده بنیاد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس نظارت و ارزیابی وزارت علوم تحقیقات وفناوری

2 دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر باهدف «طراحی الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی در آموزش عالی بر مبنای آموزه‌های اخلاقی قرآن کریم از دیدگاه علامه طباطبائی با روش داده بنیاد» انجام‌شده است. روش پژوهش، کیفی و از نوع داده بنیاد است چون شکل‌گیری الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی در آموزش عالی پدیده دینی-فرهنگی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه آیات قرآن کریم و تفاسیر مرتبط باتربیت اخلاقی تفسیر المیزان است، کلیه آیات قرآن کریم به‌عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد و آیات مربوط به تربیت اخلاقی به‌عنوان نمونه آماری مورد شناسایی و تبیین قرار گرفت. بررسی نتایج آزمـون t (تی همبسته) به‌منظور بررســی وضــعیت موجــود و مطلــوب مؤلفه‌های شناسایی‌شده تربیت اخلاقی نشان داد کـه در خصـوص وضـعیت موجـود و مطلوب برنامه درسی تربیت اخلاقی در آموزش عالی، تفاوت معنـاداری بـین میــانگین نمونــه و میــانگین فرضــی جامعــه در ســطح معناداری 01/۰ وجود دارد. همچنین یافته‌های داده بنیاد نشان داد که بر مبنای الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی در آموزش عالی توانمند سازهای اجرای الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی در آموزش عالی شامل فرهنگ تربیت اخلاقی، ویژگی‌های تربیت اخلاقی، سیاست‌ها و اهداف محیطی، عوامل تسهیل‌کننده و موانع و ویژگی پذیرندگان منجر به تحقق نتایج تحقیق الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی در آموزش عالی می‌شوند. یافته‌های روش دلفی جهت اعتبار یابی حاکی از آن است که شاخص های شیوه شناسی تربیت اخلاقی، ویژگی دانشجویان، عوامل تسهیل‌کننده، شرایط زمینه‌ساز، اصول تربیت اخلاقی و موانع پیش روی تربیت اخلاقی که از مبانی نظری استخراج‌شده بودند، مورد تأیید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model of moral education in higher education based on The basis moral teachings of the Holy Quran and perspective of َAlmizanInterpretation based on the Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • zakiya abbasi 1
  • hasan malaki 2
  • Saeed Beheshti 3
1 Ministry of Science, Research and Technology
2 Allameh Tabataba'i University
3 Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The present study with the aim of "designing of moral education in higher education based on the ethical teachings of the Holy Quran and view of Allameh Tabatabai with the Grand the theory" done. The research method is qualitative with G.T. The statistical population of the research includes all Quranic verses and related interpretations of the ethical interpretation of al-Mizan's . All verses of the Holy Qur'an were considered as a statistical society, and the verses related to moral education as a statistical sample were identified. The results of t-test in order to investigate the present and desired status of identified components of moral education showed that there was a significant difference between the mean of the sample and the hypothesized mean of the situation regarding the existing and desirable moral education curriculum in higher education There is. Also, the findings of the foundation data showed that the model of moral education curriculum in higher education, the empowerment of implementing of moral education in higher education, including the culture of moral education, the characteristics of moral education, environmental policies and objectives, facilitating factors, and the barriers and characteristics of the recipient leads To achieve the results of the research, model of moral education in higher education is achieved.
Findings of the Delphi method show that indicators of ethical education, students' characteristics, facilitators, underlying conditions, principles of moral education and barriers to ethical education, which were extracted from theoretical foundations, were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • moral education
  • higher education
  • Grounded Theory