طراحی الگوی برنامه درسی آموزش زبان خارجی عمومی در نظام آموزش عالی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

2 گروه علو م تربیتی - دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مطالعه حاضر در صدد است تا ضمن بررسی عناصر تشکیل دهنده‌ی برنامه درسی آموزش زبان خارجی عمومی، به معرفی مولفه‌ها و مقوله‌های اصلی تشکیل دهنده‌ی این حوزه در کشور بپردازد و نهایتا الگویی مطلوب، مطابق با بافت کشور ایران ارائه دهد. روش انجام این مطالعه از نوع کیفی با استفاده از روش داده بنیاد است. برای جمع‌آوری داده‌ها، با هدف جمع‌آوری و تدوین مقوله‌های الگو، 21 مصاحبه‌ی نیمه ساختارمند با خبرگان، صاحبنظران و اساتید حوزه آموزش زبان‌های خارجی انجام شد. سپس، الگوی ارائه شده با استفاده از روش چک کردن اعضا مورد اعتبارسنجی واقع شد. نتایج این تحقیق به شکل الگویی متشکل از 11 مقوله اصلی شامل عوامل علّی(برنامه‌ریزی عملکرد محور)، زمینه‌ای(زمینه گرایی سیاسی-اقتصادی و زمینه گرایی فرهنگی)، مداخله‌گر(ویژگی‌های مدرس و فراگیر)، راهبردها(اولیه، آموزشی و بازخوردی) و پیامدها( ارتقاء سطح آموزش زبان خارجی کشور و ایجاد برنامه‌درسی پایدار) ارائه شد. همچنین برنامه‌ریزی چندگانه تخصص محور نیز به عنوان مقوله محوری الگو یافته شد. در پایان نیز بر مبنای یافته‌ها و نتایج کسب شده، پیشنهادهایی در جهت عملی شدن الگوی ارائه شده، مطرح شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model for General Foreign Language Curriculum at Higher Education Level

نویسندگان [English]

  • Mohsen Chenari 1
  • Mahboubeh Arefi 2
  • Kourosh Fathi Vajargah 1
1 Department of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Department of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study aims to explore the elements of general foreign language curriculum in addition to introducing main factors and categories composing it in Iran and eventually to present a comprehensive model according to the context of Iran. This is a qualitative study using grounded theory method. In order to collect data with the purpose of finding the categories of the model, 21 semi-structured interviews with specialists and professors of the area of foreign language education were conducted. These specialist were selected based on snowball sampling.Then, the model was accredited using members checking method. The results of were presented in the form of a model consisted of 11 main categories including causative factors (practice-based planning), background (political-economical context and cultural context), interfering (teacher and learner characteristics), strategies (primary, educational and feedback), and outcomes (improving the level of foreign language education in the country and forming a sustainable curriculum). Also, multiple specialist-based planning was considered as core category in this study. Based on the findings, some recommendations were presented at the end of the study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • model
  • curriculum
  • foreign language teaching
  • higher education